Kev Tau Txais Technology Pab Cuam los ntawm Koj Qhov Chaw Ua Haujlwm

Publications
#5580.09

Kev Tau Txais Technology Pab Cuam los ntawm Koj Qhov Chaw Ua Haujlwm

Lo lus hais tias technology pab cuam (“assistive technology”) txhais hais tias yam technology uas muab siv rau hauv ib yam khoom technology pab cuam twg lossis ib yam kev pab cuam ntsig txog technology pab cuam txhawm rau kev nce siab, kev txuag kho lossis kev txhim kho cov peev xwm kev ua tau haujlwm ntawm cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab. 29 Txoj Cai hauv Meskas Teb (U.S.C., United States Code) Tshooj 3002(3)(4)(5)

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Technology pab cuam yog dab tsi?

Lo lus hais tias technology pab cuam (“assistive technology”) txhais hais tias yam technology uas muab siv rau hauv ib yam khoom technology pab cuam twg lossis ib yam kev pab cuam ntsig txog technology pab cuam txhawm rau kev nce siab, kev txuag kho lossis kev txhim kho cov peev xwm kev ua tau haujlwm ntawm cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab. 29 Txoj Cai hauv Meskas Teb (U.S.C., United States Code) Tshooj 3002(3)(4)(5)

Cov kev cai lij choj twg thiaj li tso cai rau kuv thov technology pab cuam los ntawm kuv qhov chaw ua haujlwm?

Muaj ntau ntau txoj kev cai lij choj uas tseev kom cov chaw ua haujlwm los mus pab ua kom yooj yim thiab muab technology pab cuam xws li kev pab ua kom yooj yim raws laj thawj, xam muaj Tsab Cai Hais Txog Pej Xeem Meskas uas Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act), Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kev Peem Tsheej (Rehabilitation Act), thiab Cov Kev Cai Lij Choj hauv California (California Laws).

Xav tau xov xwm txhij txhua ntau ntxiv hais txog ADA thiab lwm cov kev cai lij choj uas tiv thaiv lwm cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab hauv lawv qhov chaw ua haujlwm ces mus saib Disability Rights California qhov kev tso tawm uas muaj npe hais tias Cov Cai ntawm Kev Ua Haujlwm Raws ADA (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act), muaj nyob ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm.

Kuv yog ib tug neeg xiam oob qhab uas tsim nyog tau txais raws ADA. Kuv xav tau technology pab cuam txhawm rau ua kuv txoj haujlwm. Kuv thov kom kuv qhov chaw ua haujlwm muab puas tau?

Tau. ADA hais tias ib ntawm cov hau kev uas koj qhov chaw ua haujlwm tuaj yeem muab tau kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj rau koj yog los ntawm kev muab khoom cuab yeej tshiab lossis kev hloov kho tej cuab yeej lossis technology pab cuam uas yeej muaj nyob ntawm chaw ua haujlwm lawm txhawm kom ua tau cov luag haujlwm tseem ceeb ntawm koj txoj haujlwm (cov feem xyuam haujlwm tseem ceeb). 29 Txoj Cai ntawm Cov Cai Qhuab hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) § 1630.2(o)(2)(ii).   Thiab lwm cov luag haujlwm me sab nrauv (cov haujlwm uas tsis tseem ceeb) rau txoj haujlwm koj tsis tas yuav tseev kom koj qhov chaw ua haujlwm muab kev ua kom yooj yim raws laj thawj rau koj. 29 C.F.R. 1630(n)(1).   Koj qhov kev thov yuav tsum tsis txhob quab yuam rau ib qho kev meem txom dhau cai twg rau koj qhov chaw ua haujlwm.  29 C.F.R. §§ 1630.2(p), 1630.15(d).

Kuv tuaj yeem thov tau khoom siv pab cuam nyob rau lub sijhawm twg?

Koj txoj cai rau technology pab cuam muaj nyob rau txhua qib duas ntawm ib txoj haujlwm twg uas xam thaum lub sij hawm tso npe thov thiab thaum ua haujlwm tib si. 29 C.F.R. § 1630.2(o)(1).

Kuv tuaj yeem thov tau hom technology pab cuam twg?

ADA tsis muaj tswj ciam rau hom cuab yeej uas koj tuaj yeem thov tau. Txhua yam uas pab tau koj ua koj txoj haujlwm kuj yuav yog ib qho kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj. Nws kuj yuav yog ib yam cuab yeej yooj yooj yim xws li ib cuab yeej sau ntawv uas siv ib sab tes ntaus ntawv rau tus neeg uas tuaj yeem siv tau ib sab tes xwb lossis ib yam khoom uas siv txuj ci siab twg xws li cuab yeej siv sib txuas lus uas tsim tawm los yam tshwj xeeb uas ua rau ib tug neeg twg uas muaj teeb meem kev hais lus tuaj yeem sib txuas lus tau.

Txhawm rau muab ib lub tswv yim rau koj txog ntawm cov cuab yeej uas koj qhov chaw ua haujlwm yuav npaj siab muab raws ADA, ntawm no yog cov npe teev tseg ntawm cov piv txwv uas lub Koom Haum uas Muab Caij Nyoog Zoo Fab Kev Ua Haujlwm Vaj Huam Sib Luag (EEOC, Equal Employment Opportunities Commission) tau hais yog cov kev ua kom yooj yim uas muaj laj thawj nyob rau hauv lawv Phau Ntawv Pab Fab Kev Kws, Lub Luag Haujlwm Feem Xyuam Kev Ua Kom Yooj Yim Uas Muaj Laj Thawj (Technical Assistance Manual, The Reasonable Accommodation Obligation), Tshooj III, 3.10, 6. (https://askjan.org/links/ADAtam1.html):

 • Cov Khoom Siv Txuas Lus rau Neeg Lag Ntseg (TDDs, Telecommunication Devices for the Deaf) ua kom siv tau rau cov neeg uas muaj teeb meem kev hnov lus thiab/lossis kev hais lus txhawm kom txuas lus tau thaum tham xov tooj.
 • Cov khoom ntxiv suab xov tooj muaj txiaj ntsim zoo rau cov neeg uas muaj teeb meem kev hnov lus.
 • Software tshwj xeeb rau cov computer raws qauv thiab lwm yam cuab yeej tuaj yeem luam ntawv kom loj tuaj lossis hloov tej ntaub ntawv mus ua lus hais rau cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab fab zeem muag thiab/lossis kev nyeem ntawv.
 • Cov cim chaw tuav xuas rau yam cuab yeej ua kev luam ntawv kom su lossis luam kom loj yuav muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg uas puas qhov muag.
 • Khoom siv mloog pob ntseg thaum tham xov tooj thiab cov chaw nias qhov kaj uas hloov tau tuaj yeem muab siv rau cov neeg uas muaj mob tuag tes tuag taw lossis lwm yam kev xiam oob qhab ntsig txog tes taw.
 • Cov cuab yeej xam zauv kev sib tham tuaj yeem muab rau cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab fab zeem muag lossis kev nyeem ntawv siv. Cov xov tooj uas tso suab tawm tau kuj yuav muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg uas raug txiav tes txiav taw lossis muaj lwm yam kev puas fab kev txav chaw. Cov npe teev tseg txuas ntxiv mus no yuav qhia txog lwm yam piv txwv ntxiv ntawm cov khoom siv pab cuam thiab cov nqi:
 • Yam cuab yeej tuav sij hawm uas muaj duab ci taw qhia uas ua rau tus kws kho mob uas lag ntseg ua tau txoj haujlwm ntsuam xyuas hauv chav tov tshuaj – raug nqi $27.00.
 • Tus neeg lis ntaub ntawv uas siv nws ob sab tes tau tsawg tau txais ib lub rau ntaub ntawv uas hu ua chaw rau ntawv yooj yim (“lazy susan”) uas ua rau nws ncav cuag txhua cov ntaub ntawv uas xav tau rau nws txoj haujlwm – raug nqi $85.00.
 • Tus neeg tu tiaj nyom uas siv ib sab caj npab tau tsawg tau txais ib sab caj npab txuas ntxiv uas hle tau tawm txhawm rau tus pas cheb. Qhov no ua rau nws tuav tau tus ko ntawm ntu txuas uas muaj sab tes uas puas thiab tswj tus pas cheb uas muaj sab tes uas ua tau haujlwm – raug nqi $20.00.
 • Lub nce suab xov tooj uas tawm qauv los mus ua haujlwm nrog lub pab ua kom hnov lus ua rau ib tug neeg ua haujlwm hauv chaw tsim khoom tuav tau nws txoj haujlwm thiab zam tau kev hloov xa mus rau txoj haujlwm uas tau nyiaj tsawg dua – raug nqi $24.00.
 • Tus neeg txais tos qhua uas dig muag tau txais i blub cuab yeej ntsuam duab ci uas ua rau nws paub tau hais tias cov xov tooj twg nyob rau ntawm qhov chaw hloov xov tooj tab tom hu nkag, nyob tos lossis tseem siv. Lub cuab yeej ntsuam duab ci muab tau ntsais teeb taw kev uas hnov suab thaum uas muab teeb tsa rau saum ib qho chaw uas pom tseeb – raug nqi $50.00 txog rau $100.00.
 • Tus neeg uas siv tau ib sab tes xwb uas ua haujlwm rau ib lub luag haujlwm pab cuam khoom noj tuaj yeem ua tau txhua txoj haujlwm tshwj yog kev qhib kos poom. Nws tau txais ib lub cuab yeej qhib kos poom uas siv ib sab tes – raug nqi $35.00.
 • Muas ib tug pas txhuam tsev uas sib thiab ib tug khaub rhuab uas me dua tau ua rau ib tug neeg ua haujlwm uas muaj mob tswv tsawg thiab muaj teeb meem rau lub plawv txij thaum yug los txhawm rau ua nws txoj haujlwm yam muaj kev qaug zog tsawg kawg kiag – raug nqi qis dua $40.
 • Ib tug kws tsav tsheb thauj khoom tau muaj mob caj dab teg, uas ua rau nws lub dab teg qoj tau nyuaj thiab tau ua rau tsav tsheb nyuaj heev thaum muaj huab cua txias. Ib daim dua yuaj tiag dab tes tshwj xeeb uas muab siv nrog lub hnab looj tes uas tawm qauv rau cov khoom tiv tawv uas ua rau nws tsav tau tsheb nyob rau thaum huab cua phem – raug nqi $55.00.
 • Ib lub pob ntseg mloog ua rau ib tug neeg muag kev tuav pov hwm uas muaj mob tuag tes tuag taw los mus sau tau ntawv thaum uas tseem nrog cov neeg thov kev pab tham – nqi xauj yog $6.00 tauj hli.
 • Ib daim foos txhav yooj yim uas hu ua khoom tuav (“jig”) uas ua kom muaj tau rau ib tug neeg uas hlwb khiav qeeb kom quav tau cov khoom txhav tam li ib tug neeg lis ntaub ntawv cia khoom hauv ib lub khw muag khoom – raug nqi $0.

Kuv yuav tau ua dab tsi txhawm kom tau txais yam khoom pab cuam uas haum rau txoj haujlwm?

Tus txheej txheem yuav pib nrog kev qhia rau koj qhov chaw ua haujlwm paub hais tias koj muaj kev xiam oob qhab thiab yuav tau muaj technology pab cuam los mus ua koj txoj haujlwm. Ntxiv mus, koj yuav tsum thov ib lub rooj sab laj txhawm rau tham txog koj cov kev xav tau tsi ntsees. Yog tias koj lossis koj qhov chaw ua haujlwm paub txaus txog technology pab cuam ces koj tuaj yeem pom zoo raws qhov uas ua tau raws koj cov kev xav tau. Koj yuav tsum teev ntaub ntawv rau cov ntsiab lus ntawm koj qhov kev sib tham thiab cov ncua sij hawm ntawm koj qhov kev pom zoo.

Tsis tas yuav tseev kom koj qhov chaw ua haujlwm muas yam cuab yeej uas kim tshaj plaws lossis tawm tshiab tshaj plaws. Qhov tseeb koj qhov chaw ua haujlwm tsis tas yuav muas ib yam dab tsi li yog tias lwm txoj hau kev tuaj yeem ua tau raws koj li kev xav tau lawm.  Koj qhov chaw ua haujlwm tsis tuaj yeem tso txhua yam rau tus nqi ntawm ib yam khoom twg ua lub laj thawj rau qhov tsis ua dab tsi hlo tshwj tias tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm thiab qhov chaw ua haujlwm tuaj yeem qhia tau hais tias tus nqi yuav yog ib qho kev meem txom dhau cai. Hloov ntawd, thaum uas muaj ib txoj kev xaiv lawm, qhov chaw ua haujlwm yuav tsum txiav txim lwm cov kev xaiv uas muaj laj thawj zoo. Yog tias tsis muaj kev xaiv uas muaj laj thawj vim txhua yam khoom puav leej kim dhau, piv txwv tias koj yuav tsum tau txais lub caij nyoog zoo los mus nrhiav qhov ntawd los ntawm koj tus kheej.

Kuv qhov qhov chaw ua haujlwm puas tuaj yeem tseev kom kuv muaj ib tsab ntawv los ntawm kuv tus kws kho mob uas hais tias kuv xav tau hom technology pab cuam twg?

Tsis Tuaj Yeem. Feem ntau ib tug kws kho mob twg yuav tsis muaj kev paub txaus los mus taw qhia txog technology pab cuam. Yog tias koj tsis paub txaus lossis tsis tuaj yeem pom zoo rau tib yam khoom, koj qhov chaw ua haujlwm yuav tsum nrhiav kev txheeb xyuas los ntawm ib tug kws ntaus nqi uas tuaj yeem qhia ib txoj hau kev xaiv uas tau txais txiaj ntsim zoo. Saib Ntaub Ntawv Tom Kawg rau 29 C.F.R. § 1630.9 raws Txheej Txheem ntawm Kev Txiav Txim Qhov Kev Ua Kom Yooj Yim Raws Laj Thawj Uas Tsim Nyog (Process of Determining the Appropriate Reasonable Accommodation).

Muaj cov kws haujlwm uas txheeb xyuas cov kev xav tau txog ntawm technology pab cuam. Qee leej ntawm cov kws haujlwm no ua haujlwm hauv cov pawg tsev kho mob fab kev peem. Lwm cov tuaj yeem nrhiav tau hauv cov koom haum saib xyuas kev xiam oob qhab. Kuj tseem muaj cov neeg muas cuab yeej kav ntev uas ua kev ntaus nqi txog technology pab cuam. Tus neeg pab tswv yim ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej (DOR, Department of Rehabilitation) yog ib tug kws txawj nyob rau ntawm lub chaw saib xyuas kev nyob ywj pheej, lossis tus thawj tswj tuav ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum muaj peev xwm xa tau koj mus ntxiv rau ib qho chaw twg. Qhov kev txheeb xyuas yuav tsum qhia tau rau koj hais tias koj xav tau yam technology pab cuam twg.

Kuv qhov chaw ua haujlwm yuav tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm kuv tus kws kho mob?

Koj qhov chaw ua haujlwm tsuas muaj cai paub qhov kev tswj ciam txog lub cev thiab lub hlwb uas koj ntsib vim koj qhov kev xiam oob qhab. Tus kws kho mob cov lus qhia yuav tsum piav qhia qhov kev xiam oob qhab vim li cas yog tias muaj qhov hloov rau koj rab peev xwm los mus ua koj txoj haujlwm cov luag haujlwm tseem ceeb. Koj tus kws kho mob yuav tsum tsis txhob muab lwm cov xov xwm hais txog kev kho mob thiab kev npliag lub siab uas tsis cuam tshuam txog. Yog tias koj tuaj yeem muab tau cov xov xwm no los ntawm lwm cov ntaub ntawv uas ntseeg tau ces tsis tas yuav hais kom koj tus kws kho mob txuam nrog li.

Kuv yuav tuaj yeem ua tau dab tsi yog tias kuv qhov chaw ua haujlwm tsis lees txais kuv qhov kev thov txog technology pab cuam?

Tej zaum koj kuj yuav xa ib tsab ntawv foob kev tsis txaus siab rau i blub koom haum twg thiab ib tsoom saib xyuas kev sib foob hauv tsev tu plaub. Feem ntau koj yuav tsum xa ib tsab ntawv foob kev tsis txaus siab ua ntej koj yuav tuaj yeem mus rau tom tsev tu plaub tau. Xav paub xov xwm ntau ntxiv caw mus saib peb qhov kev tso tawm, Cov Cai Kev Ntiav Haujlwm raws Tsab Cai Hais Txog Pej Xeem Meskas Uas Xiam Oob Qhab (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act), muaj nyob ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm.

Puas muaj cov chaw pab nyiaj peev twg uas ua rau kuv tau txais kuv li technology pab cuam?

Muaj. Qhov kev npaj ntawm Kev Npaj txhawm rau Ua Tiav Kev Pab Tus Kheej (PASS, Plan to Achieve Self-Support) yuav ua rau koj tuav pov hwm tau cov nyiaj pab ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (Social Security) txhawm rau yam khoom siv technology pab cuam. Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem los kuj tuaj yeem pab nyiaj rau technology pab cuam thiab. Yog xav tau xov xwm ntau ntxiv ces thov caw mus saib peb cov ntaub ntawv tso tawm nyob rau cov ncauj lus no: https://www.disabilityrightsca.org/publications/assistive-technology-medical-equipment thiab http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsClientAssistanceProgram.htm