គន្លឹះ 15 យ៉ាងសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជាឪពុកម្តាយ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារ

Publications
#7148.06

គន្លឹះ 15 យ៉ាងសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជាឪពុកម្តាយ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារ

គោល​ដៅ​​របស់​អ្នក​ គឺ​ជា​ការ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​​កូន​ចៅ​និង​សមាជិក​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​​សម្រាប់​ពេល​ពេញ​វ័យ​ និង​ដើម្បី​ធានា​ថា​​ពួកគេ​មាន​សេវា​កម្ម​និង​ការ​គាំ​ទ្រ​​​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​របស់​ពួកគេ​។

 

 

Click links below for a downloadable version.