Daim Ntawv Teev Npe Txheeb Xyuas Log rau IEP/504 Txoj Kev Pabcuam

Publications

Daim Ntawv Teev Npe Txheeb Xyuas Log rau IEP/504 Txoj Kev Pabcuam

Koj tus menyuam muaj cai tau txais cov kev pabcuam raws li hauv IEP. Siv daim ntawv taug qab no txhawm rau taug qab cov kev pabcuam uas koj tus menyuam tau txais. Koj tuaj yeem siv qhov no los ua pov thawj yog tias koj yuav tsum tau nug koj lub tsev kawm hauv nroog kom them rau cov kev pabcuam uas lawv tsis tau muab rau koj tus menyuam. (Qhov no tseem ceeb tshwj xeeb vim cov cheeb tsam tsev kawm ntawv muab cov tub ntxhais kawm kawm tau txais kev pab rov qab thiab them nyiaj rau kev kawm rau cov kev pabcuam uas tsis muaj thaum kawm deb!)