Daim Ntawv Teev Npe rau Kev Thov Txheeb Xyuas

Publications

Daim Ntawv Teev Npe rau Kev Thov Txheeb Xyuas

Hloov kho tus qauv no mus nug koj cheeb tsam tsev kawm ntawv txhawm rau tshuaj xyuas koj cov tub ntxhais kawm rau kev kawm tshwj xeeb. Cov qauv no tau sau rau thawj qhov kev thov rau kev tshuaj xyuas kev kawm tshwj xeeb. Tab sis, koj tuaj yeem kho daim ntawv raws li xav tau.