SB 43 thiab Txoj Cai CARE (CARE - Kev Pab Zej Zog, Kev Kho Kom Rov Zoo Los thiab Kev Tsim Lub Zog): Cov FAQ Hauv Zos

Publications
8105.09

SB 43 thiab Txoj Cai CARE (CARE - Kev Pab Zej Zog, Kev Kho Kom Rov Zoo Los thiab Kev Tsim Lub Zog): Cov FAQ Hauv Zos

Cov ntawv tshaj tawm no hais txog cov lus nug hauv zej zog txog ob txoj cai lij choj kho mob hlwb tshiab hauv California: Senate Bill 43 (Grave Disability) thiab CARE Act (CARE Court). Kev siv ob txoj cai lij choj txuas ntxiv mus thiab sib txawv raws lub nroog. Cov ntawv tshaj tawm no tau hloov kho zaum kawg ntawm 2/6/24 thiab tsis muaj cov ntaub ntawv hais txog kev txhim kho tsis ntev los no.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov ntawv tshaj tawm no hais txog cov lus nug hauv zej zog txog ob txoj cai lij choj tshiab hais txog kev kho mob puas siab puas ntsws hauv California: Txoj Cai Xab Phas 43 (Kev Tsis Taus Qib Hnyav) thiab Tsab Cai CARE (Txoj Cai CARE). Kev siv tag nrho ob txoj cai lij choj txuas ntxiv mus thiab sib txawv raws lub cheeb nroog. Tsab ntawv tshaj tawm no tau raug hloov kho zaum kawg nyob rau hnub tim 2/6/24 thiab tsis muaj cov xov xwm hais txog kev tsim kho tsis ntev los no.

Yog tias koj xav tau kev pab rau koj qhov xwm txheej tshwj xeeb, ces hu rau DRC tus xov tooj hu nkag ntawm (800) 776-5746.

Txoj Cai Xab Phas 43 (2023)

Txoj Cai Xab Phas 43 yog dab tsi?

Txoj Cai Xab Phas (SB - Senate Bill) 43 nyuam qhuav tau txais kev kos npe tsis ntev los no los ntawm Tus Tswv Xeev thiab nthuav dav lub ntsiab lus ntawm Kev Tsis Taus Qib Hnyav. Kev Tsis Taus Qib Hnyav yog ib qho ntawm tus qauv uas muab siv los muab cov neeg tsis taus tso rau cov kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem. Qhov kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem txhais tau hais tias koj tuaj yeem raug kuav cia yam tsis raws li qhov koj xav ua.

SB 43 hloov cov lus tshab txhais ntawm Kev Tsis Taus Qib Hnyav nyob rau ob txoj kev:

 1. Ntxiv rau tus mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav ua ib lub laj thawj uas tuaj yeem muab ib tug neeg tso rau ntawm qhov kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem.
 2. Ntxiv qhov kev tsis muaj peev xwm muab tau kev nyab xeeb rau tus kheej lossis kevsaib xyuas sab kev kho mob tsim nyog ua cov laj thawj uas ib tus neeg twg tuaj yeem raug muab tso rau ntawm qhov kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem.

SB 43 raug pib muab siv thaum lub Ib Hlis tim 1, xyoo 2024, tshwj yog hauv cov cheeb nroog uas xaiv qhov ncua kev siv mus rau ib lossis ob lub xyoos tom ntej. Twb tau muab tshaj tawm nyob rau txhua lub cheeb nroog, tshwj yog Cheeb Nroog San Francisco thiab Cheeb Nroog San Luis Obispo, uas tab tom ncua kev siv SB 43 mus rau yam tsawg yog ib lub xyoos tom ntej.1

Kev Tsis Taus Qib Hnyav yog dab tsi?

Cov Lus Tshab Txhais Qub:

Lus Tshab Txhais Qub: Lus Tshab Txhais Tshiab (SB 43):
Ib qho xwm txheej uas ib tug neeg, vim muaj mob puas siab puas ntsws, tsis muaj peev xwm muab tau nws cov kev tsim nyog muaj ntawm tus kheej txog ntawm khoom noj, khaub ncaws, lossis chaw nyob. Ib tug mob uas ib tug neeg, vim muaj tus mob puas siab puas ntsws, ib tug mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav, lossis ib tug mob puas siab puas ntsws thiab ib tug mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav uas tshwm sim ua ke, tsis muaj peev xwm muab tau nws tej kev tsim nyog muaj ntawm tus kheej tseem ceeb txog ntawm khoom noj, khaub ncaws, chaw nyob, kev nyab xeeb ntawm tus kheej, lossis kev saib xyuas txog kev kho mob uas tsim nyog muaj.2

Cov lus tshab txhais ntawm cov lus hauv SB 43, raws li txoj cai lij choj:

Lus Lus Tshab Txhais
Kab Mob Kev Siv Yeeb Tshuaj Hnyav

Ib tug mob ntsig txog yeeb tshuaj uas kuaj pom uas muaj raws li tus qauv kev kuaj pom hais tias ‘qib hnyav’ raws li tau tshab txhais rau hauv tsab tom qab kawg nkaus no ntawm Phau Ntawv Qhia Txog Kev Kuaj Pom thiab Yam Uas Pom Dhau Los txog ntawm Cov Mob Puas Siab Puas Ntsws (DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

 • DSM tshab txhais hais tias “qib hnyav” thaum muaj raws li 6 lossis tshaj saud ntawm 10 tus qauv rau tus kab mob ntawd.
Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Kheej Lub peev xwm ntawm ib tug neeg twg kom muaj txoj sia nyob tau nyab xeeb lug hauv zej zog yam tsis muaj kev raug kaw uas tsis muaj kev yeem lossis kev kho mob
Kev Saib Xyuas Sab Kev Kho Mob Raws Qhov Tsim Nyog Qhov kev saib xyuas uas tus kws kho mob muaj ntawv tso cai, thaum ua haujlwm nyob rau hauv nws qhov kev coj ua, txiav txim siab tias yuav tsum tau ua kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj loj ntawm tus mob hauv lub cev uas twb muaj lawm uas, yog tias tsis kho ces yuav ua rau muaj kev raug mob hnyav rau lub cev

Yog li ntawd qhov no txhais tau li cas tiag?

Yuav muab ib tug neeg twg suav hais tias yog neeg tsis taus qib hnyav, piv txwv li, yog tias nws noj tsis tau txaus kom muaj sia nyob mus ntxiv lawm lossis nws tsis muaj peev xwm ceev tau vaj tse thiab qhov laj thawj yog vim muaj ib tug mob puas siab puas ntsws lossis tus mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav. Yuav tsis muab qhov no coj los siv yog tias tus neeg ntawd tsis muaj mob puas siab puas ntsws lossis tus mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav. Txawm li cas los xij, nws yog yam tsis paub tseeb hais tias tus neeg teb xub thawj yuav txiav txim tus neeg mob qhov kev kuaj pom mus li cas.

Tuaj yeem muab ib tug neeg twg tso rau ntawm qhov kev kuav tseg uas tsis muaj kev yeem, uas muaj feem mus txog rau kev ceev chaw nyob, yog tias lawv tus cwj pwm muaj raws li lub ntsiab tshab txhais ntawm Kev Tsis Taus Qib Hnyav.

5150 yog dab tsi?

5150 yog ib tshooj cai hauv lub xeev txoj cai lij choj uas tso cai rau kuav ib tug neeg twg cia uas tsis muaj kev yeem ntev txog 72 teev.3Txoj cai 5150 tsis yog ib txoj cai ntes neeg ua txhaum cai. Kev Tsis Taus Qib Hnyav yog ib qho ntawm tus qauv uas tuaj yeem muab siv los tso koj rau saum txoj cai 5150. Lwm tus qauv muaj Kev Phom Sij rau Tus Kheej thiab Kev Phom Sij rau Lwm Tus.

Txoj cai 5150 tuaj yeem tshwm muaj los ntawm ib tug tub ceev xwm lossis lwm tus neeg saib xyuas kev thaj yeeb lossis los ntawm ib tug neeg uas tau txais kev pom zoo los ntawm lub tsev haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv lub cheeb nroog ntawd.

Raws li txoj cai 5150, tub ceev xwm, tsheb thauj neeg mob, lossis lwm cov neeg uas tau txais kev tso cai tuaj yeem ntes tau tus neeg ntawd thiab thauj lawv mus rau ib qhov chaw txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev ntsuam xyuas thiab kev ntaus nqi txog tus mob puas siab puas ntsws.

Cov cai 5150 tsis tso cai rau cov tshuaj kho mob lossis kev kho mob uas tsis muaj kev yeem.4

Nyob rau lub sijhawm kuav cia no, lub tsev kho mob yuav ntsuam xyuas koj los txiav txim cov kauj ruam tom ntej. Lawv tsis tas yuav cia koj mus pw hauv tsev kho mob tag nrho 72 teev yog tias lawv ntseeg tias koj tsis tas yuav nyob rau qhov chaw ntawd.5

Yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab 72 teev txij thaum muaj qhov kev kuav cia raws txoj cai 5150?

Tom qab 72 teev tag mus, koj tuaj yeem:

 • raug tso tawm ntawm qhov kev kuav cia raws txoj cai 5150 thiab tawm ntawm lub tsev kho mob,
 • raug txais nkag raws li tus neeg mob uas muaj kev yeem rau kev kho mob txuas ntxiv, lossis
 • tseem yuav kuav cia mus ntxiv uas tsis muaj kev yeem nyob rau lwm qhov chaw kuav cia.

Xav paub ntau ntxiv txog ntawm Tsab Cai Lanterman Petris Short (LPS, Lanterman Petris Short), ces mus saib peb tsab ntawv tshaj tawm ntev dua ntawm no:https://www.disabilityrightsca.org/publications/understanding-the-lanterman-petris-short-lps-act

Yuav muab cov neeg kuav cia raws txoj cai SB 43 rau qhov twg?

SB 43 yuav tsis hloov qhov chaw uas cov neeg raug kuav cia txhawm rau kev kho mob puas siab puas ntsws. Txawm li cas los xij, SB 43 nthuav cov ntsiab lus tshab txhais ntawm kev tsis taus qib hnyav txhawm kom xam muaj tus mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav. Peb tseem tsis tau paub tias leej twg yuav raug kuav cia txhawm rau tus mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj hnyav. Tam sim no tsis muaj cov chaw kho mob rau kev kho mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj uas tsis muaj kev yeem hauv California.

Tsab Cai CARE (Txoj Cai CARE)

Txoj Cai CARE yog dab tsi?

Txoj Cai CARE yog ib txoj cai lij choj hauv xeev California uas raug tsim los ntawm SB 1338 (2022). Tam sim no lub cheeb nroog tab tom muab Txoj Cai CARE siv ua haujlwm nyob thoob plaws lub xeev California. Cov cheeb nroog uas twb tau pib lawv cov haujlwm ntawm Txoj Cai CARE muaj xws li:San Francisco, Orange, San Diego, Riverside, Stanislaus, Glenn, Tuolumne, thiab Los Angeles.Thaum kawg txhua lub cheeb nroog yuav koom nrog Txoj Cai CARE raws li txoj cai lij choj teev tseg. Tsis muaj kev xaiv uas yuav xaiv tawm.

Leej twg thiaj tsim nyog rau Txoj Cai CARE?

Yuav tsis muab Txoj Cai CARE siv rau txhua hom kev tsis taus los ntawm tus mob puas siab puas ntsws. Tshwj xeeb, tus neeg yuav tsum muaj tus mob puas hlwb schizophrenia lossis lwm yam mob puas hlwb thiaj li tsim nyog rau.6

Qualifying Diagnoses Cov Kev Kuaj Pom Uas Tsis Tsim Nyog

Cov Kab Mob Puas Hlwb Schizophrenia:

 • Kab Mob Puas Hlwb Schizophrenia
 • Kab Mob Puas Hlwb Schizoaffective
 • Kab Mob Puas Hlwb Schizophreniform
 • Lwm Yam Kab Mob Puas Hlwb Schizophrenia thiab Lwm Yam Kab Mob Puas Hlwb
 • Kab Mob Puas Hlwb Schizophrenia Uas Tsis Tau Taw Qhia

Lwm Yam Kab Mob Puas Hlwb:

 • Kab Mob Puas Hlwb Hais Qhov Luv-luv
 • Kab Mob Xiam Hlwb
 • Kab Mob Yeeb Yam Xiam Hlwb
 • Tshuaj Kho Yeeb Tshuaj- Kab Mob Xiam Hlwb
 • Kab Mob Catatonia Uas Cuam Tshuam Nrog Lwm Tus Kab Mob Puas Siab Puas Ntsws
 • Kab Mob Catatonia Uas Tsis Qhia Tawm
 • Kab Mob Puas Hlwb Vim Muaj Xwm Txheej Kho Mob
 • Kab Mob Catatonia Uas Cuam Tshuam Txog Lwm Yam Xwm Txheej Kho Mob
 • Kev Ntxhov Siab Loj Uas Muaj Cov Yam Ntxwv Puas Hlwb
 • Kab Mob Ob Tog Uas Muaj Cov Yam Ntxwv Puas Hlwb
 • Lwm Yam Kab Mob Ntsig Txog Yeeb Tshuaj uas tsis teev tseg saum toj no
 • Kev raug mob hauv lub hlwb uas muaj qhov txhab
 • Kab Mob Hlwb Ruam Qauj
 • Kab Mob Hlwb Puas
 • Cov xwm txheej mob ntawm cov hlab ntsha paj hlwb

Koj tsis tas yuav yog neeg tsis muaj tsev nyob es thiaj li tsim nyog rau. Tus neeg yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo lossis siab dua thiaj li tsim nyog rau.

Lub Luag Haujlwm Lus Piav Qhia7 Cov Kev Txiav Txim Siab
Tus Neeg Teb Tus neeg uas mus raws tus txheej txheem CARE. Txhua nrho tus txheej txheem no, tus neeg no yuav muaj hauv kev mus rau cov kev pab cuam txog mob nkeeg raws cwj pwm, vaj tse, thiab lwm yam kev txhawb nqa hauv zej zog, raws li qhov tsim nyog.
Neeg Txhawb Nqa Raws Kev Yeem Tus neeg laus raug xaiv los ntawm tus neeg teb los muab kev txhawb nqa thoob plaws tus txheej txheem CARE thiab txhawb nqa tus neeg teb cov kev nyiam, kev xaiv, thiab txoj kev ywj pheej. Tsis ua mus raws cov hnub hais plaub
Tus neeg foob Ib tus neeg uas tau ua ntawv thov kom tus neeg teb raug txiav txim rau tus txheej txheem CARE. Cov neeg foob ua piv txwv muaj xws li tus neeg hauv tsev neeg, tus kws kho mob puas siab puas ntsws, tus neeg teb xub thawj, tus neeg ua haujlwm txog kev tsis muaj tsev nyob, lossis ib tug neeg koom chav nyob/tus phooj ywg hauv tsev. Yuav tsum tuaj nyob rau ntawm lub rooj txiav txim xub thawj thiab yog tias muaj kev sib cav sib ceg ces qhov uas muaj tus neeg foob nyob rau ntawd tuaj yeem yog qhov ua tau zoo heev.

Tom qab lub rooj txiav txim hauv tsev hais plaub zaum xub thawj, ces lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Mob Nkeeg Cwj Pwm Hauv Lub Cheeb Nroog yuav los ua tus foob lawm.
Chaw Saib Xyuas Mob Nkeeg Cwj Pwm Hauv Cheeb Nroog Cov chaw saib xyuas mob nkeeg cwj pwm hauv cheeb nroog thiab lawv cov pab pawg muaj lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tus txheej txheem ntawm tsev hais plaub. Cov koom haum koom tes nrog tus neeg teb hauv kev kho mob puas siab puas ntsws thiab muab lawv txuas mus rau lwm cov kev pab cuam ntxiv. Cov neeg yuav xam muaj tus kws kho mob uas muaj ntawv cog lus, tus kws tshuaj, thiab/lossis kev saib xyuas. Cov ntawv ceeb toom rau lub tsev hais plaub seb tus neeg teb puas muaj peev xwm raws cai los muab tau kev tso cai uas qhia paub txog cov tshuaj kho mob puas hlwb yog tias hais tsis haum qhov kev pom zoo ntawm kev saib xyuas. Kev txiav txim siab raws li ib qho kev ntaus nqi uas muaj 30 hnub dhau los lawm
Cov Chaw Muab Kev Txhawb Nqa Vaj Tse thiab Zej Zog Tuaj yeem muab tus neeg teb txuas mus rau cov chaw muab kev txhawb nqa vaj tse thiab zej zog los ntawm tus txheej txheem CARE. Piv txwv ntawm cov chaw muab vaj tse muaj xws li vaj tse muaj kev txhawb nqa ruaj khov, vaj tse pheej yig, vaj tse nyob ib ntus/hloov pauv, thiab Vaj Tse Txuas Mus Rau Kev Kho Mob Cwj Pwm. Piv txwv ntawm cov chaw muab kev txhawb nqa zej zog kuj yuav muab cov kev pab cuam zej tsoom uas tau txais nyiaj pab los ntawm Cov Nyiaj Tau Los ntawm Kev Ruaj Ntseg Txhawb Ntxiv/Kev Them Nyiaj Txhawb Ntxiv Hauv Xeev (SSI/SSP - Supplemental Security Income/State Supplementary Payment), kev pab nyiaj txiag rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw, CalWORKs, Phiaj Xwm Kev Pab Khoom Noj hauv California (California Food Assistance Program), phiaj xwm Kev Pab Tu Neeg Hauv Tsev (In-Home Supportive Services), thiab CalFresh. Tam sim no feem ntau ntawm cov cheeb nroog tsis muaj cov kev pab cuam no nyob rau ntawd lawm.
Kws Pab Tswv Yim rau Kev Mob Nkeeg Cwj Pwm Nws muaj lub luag hauj lwm ua tus sawv cev rau lub cheeb nroog lub tsev haujlwm saib xyuas kev mob nkeeg cwj pwm. Tus neeg no tuaj yeem yog tus kws pab tswv yim hauv cheeb nroog lossis lwm tus kws lij choj uas xaiv tseg.
Cov Kev Pab Cuam Kev Cai Lij Choj rau Cov Neeg Tiv Thaiv Pej Xeem Nws muaj muaj lub luag haujlwm ua tus sawv cev rau tus neeg teb cov kev txaus siab thiab cov kev muaj cai. Nws raug xaiv tsa thiab muab los ntawm lub tsev hais plaub yam tsis hais txog tus neeg teb lub peev xwm them tus nqi.
Tus Kws Txiav Txim Tus kws txiav txim pab ua tus neeg txiav txim ncaj nruab nrab. Tshwj hais tias muaj kev tsis sib haum xeeb, nws yuav coj ua qhov case nyob rau hom uas tsis raws cai, tsis muaj kev tawm tsam.

Leej twg tuaj yeem ua daim ntawv foob raws Txoj Cai CARE?

Daim ntawv foob raws Tsab Cai CARE pib cov lus teb rau lub tsev hais plaub uas txiav txim. Daim ntawv foob tuaj yeem xa los ntawm:

 • Qee leej neeg hauv tsev neeg uas xam muaj tus txij nkawm, menyuam, niam txiv, kwv tij viv ncaus, lossis pog yawg
 • Cov Phooj Ywg Koom Chav Nyob
 • Cov neeg teb xub thawj uas tau rov qab sib tham nrog tus neeg teb, uas xam muaj tub ceev xwm, cov EMT, kws kho mob, kws tua hluav taws, lossis tus neeg ua haujlwm daws teeb meem kub ntxhov txav chaw
 • Tus thawj tswj ntawm lub cheeb nroog qhov chaw saib xyuas mob nkeeg cwj pwm ntawm qhov chaw uas tus neeg teb nyob
 • Tus thawj tswj ntawm lub cheeb nroog cov kev pab cuam tiv thaiv cov neeg laus ntawm qhov chaw uas tus neeg teb nyob
 • Tus thawj tswj ntawm ib lub koom haum rau pej xeem lossis tsis yuav paj ntsig uas muab cov kev pab cuam kho mob cwj pwm rau tus neeg ntawd
 • Tus thawj tswj tsev kho mob ntawm lub tsev kho mob ntawm qhov chaw tus neeg ntawd pw kho mob
 • Tus kws kho mob cwj pwm uas muaj kev kho mob saib xyuas lossis tau muab kev kho mob rau tus neeg ntawd
 • Tus neeg saib xyuas rau pej xeem lossis tus neeg ceev chaw nyob rau pej xeem ntawm lub cheeb nroog uas tus neeg teb tuaj koom lossis ntseeg tau tias yuav tuaj koom
 • Tus thawj tswj ntawm lub phiaj xwm pab cuam sab kev mob nkeeg rau Neeg India hauv California lossis lub tsev haujlwm saib xyuas mob nkeeg cwj pwm ntawm pawg neeg m hauv California
 • Tus kws txiav txim ntawm lub tsev hais plaub rau pawg neeg me uas nyob hauv California8

Yuav muaj dab tsi tshwm sim thaum ib tug neeg twg pib tus txheej txheem ntawm Txoj Cai CARE?

Cov no yog cov kauj ruam tom qab ib tug neeg twg ua ntawv foob lawm:

 1. Lub chaw saib xyuas mob nkeeg cwj pwm hauv cheeb nroog yuav tshuaj xyuas seb tus neeg puas muaj raws li tus qauv CARE thiab xa qhov kev ntaus nqi mus rau tus kws txiav txim.
 2. Tus kws txiav txim yuav txiav txim seb tus neeg ntawd puas yuav muaj raws li tus qauv CARE raws li tsab ntawv ceeb toom.
 3. Yog tias tus kws txiav txim ntawd txiav txim siab hais tias tus neeg ntawd yuav muaj raws li tus qauv CARE, ces lawv tau teeb tsa qhov kev tshwm sim xub thawj (14 hnub).
 4. Qhov kev tshwm sim xub thawj tuaj yeem xam muaj lub rooj txiav txim txog qhov tsim nyog, lossis tuaj yeem muab lub rooj txiav txim sib cais tau.9Ntawm lub rooj txiav txim txog qhov tsim nyog, ces tus kws txiav txim yuav txiav txim siab seb tus neeg puas tsim nyog raws li tus qauv CARE. Tom qab lub rooj txiav txim txog qhov tsim nyog, ces lub tsev hais plaub tau teeb tsa lub rooj txiav txim txog kev tswj hwm qhov case (14 hnub).
 5. Lub ncauj lus ntawm kev tswj hwm qhov case yog saib seb puas muaj “Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE.”
  1. Yog hais tias tus neeg ntawd, nws tus kws lij choj, thiab lub tsev hais plaub pom zoo rau daim ntawv pom zoo txog CARE, ces lawv teem ib lub rooj txiav txim rau 60 hnub tom ntej. Lub tsev hais plaub kuj tseem tuaj yeem tsim kev hloov pauv rau daim ntawv pom zoo txog CARE ua ntej yuav pom zoo rau.
  2. Yog tias tus neeg ntawd, nws tus kws lij choj, thiab tus kws txiav txim tsis pom zoo rau daim ntawv pom zoo txog CARE, ces lub tsev hais plaub yuav txiav txim rau lwm qhov kev ntaus nqi txog kev kho mob
 6. Lub cheeb nroog lub chaw saib xyuas mob nkeeg cwj pwm yuav ua lwm qhov kev ntaus nqi txhawm rau tsim cov lus pom zoo ua rau qhov Kev Npaj Txog CARE.
 7. Tsis pub dhau 21 hnub, yuav muaj ib lub rooj txiav txim txog kev ntaus nqi rau kev kho mob. Lub rooj txiav txim no yog thaum qhia rau qhov Kev Npaj Txog CARE.Thaum lub rooj txiav txim rau qhov kev kho mob, ces lub cheeb nroog qhov chaw saib xyuas mob nkeeg cwj pwm yuav nthuav qhia txog qhov Kev Npaj Txog CARE.10Tom qab ntawd lub tsev hais plaub mam li teem dua lwm lub rooj txiav txim los ntsuam xyuas qhov Kev Npaj Txog CARE tsis dhau 14 hnub.
 8. Lub rooj txiav txim txog kev ntsuam xyuas qhov kev npaj saib xyuas:Nyob rau ntawm lub rooj txiam txim tom ntej no, tus kws txiav txim plaub tuaj yeem pom zoo rau qhov Kev Npaj Txog CARE. Qhov no yuav pib nyob rau thaum pib ntawm tus txheej txheem CARE ntev nto xyoo.
  1. Raws li ib feem ntawm lub rooj txiav txim txog kev ntsuam xyuas rau qhov kev npaj txog CARE, ces lub tsev hais plaub yuav txiav txim siab seb tus neeg ntawd puas muaj peev xwm muab tau kev tso cai uas qhia paub. Yog tias lub tsev hais plaub xav tias tus neeg ntawd tsis tuaj yeem muab tau qhov kev tso cai uas qhia paub, qhov Kev Npaj Txog CARE tuaj yeem yuav tseev kom muaj cov tshuaj kho mob kom tus uas tsim nyog sab kev kho mob.11
  2. Hais txog Kev Npaj Txog CARE, cov rooj txiav txim txog kev ntsuam xyuas xwm txheej yuav tshwm sim txhua-txhua 60 hnub.

Nco ntsoov tias txog thaum pib ntawm tus txheej txheem CARE ntev nto xyoo, ib tug neeg twg tau txais ob qhov kev ntaus nqi txog kev kho mob thiab tau tshwm sim hauv tsev hais plaub yam tsawg kawg yog plaub zaug.12

Qhov txawv ntawm Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE thiab qhov Kev Npaj Txog CARE yog dab tsi?

Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE tau muab tso rau hauv ib tug neeg, lub tsev haujlwm saib xyuas mob nkeeg cwj pwm hauv cheeb nroog, tus kws pab tswv yim ntawm tus neeg ntawd, thiab tus kws lij choj ntawm tus neeg ntawd. Nws yuav tsum tau txais kev pom zoo los ntawm lub tsev hais plaub. Txawm hais tias lub xeev yuav nqua hu Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE no raws kev yeem, los tus kws txiav txim yeej muaj cai muab hloov ua ntej yuav pom zoo rau. Txoj hauv kev ntawm Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE yuav muaj kev soj qab txhua-txhua 60 hnub thaum qhov kev pom zoo yuav pib. Kev soj qab yuav muaj ntau yam tshwm sim ntxiv hauv tsev hais plaub.

Qhov Kev Npaj Txog CARE yog kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub. Tus neeg ntawd thiab nws tus kws lij choj tsis tas yuav pom zoo rau nyob rau tib txoj kev xws li Daim Ntawv Pom Zoo Txog CARE.

Ob qho tib si yuav muab kwv yees hais tias yuav ntev li 1 xyoos thiab koom nrog qhov kev sib koom ua ke ntawm lwm cov kev pab cuam.

Yuav muaj dab tsi nyob rau hauv qhov Kev Npaj Txog CARE?

Qhov Kev Npaj Txog CARE yog ib qhov kev npaj kho mob uas tau txiav txim uas ntev nto xyoo. Qhov kev npaj kho mob no tuaj yeem xam muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob kom tus uas tau txiav txim. Yoog raws lub cheeb nroog thiab cov kev pab cuam uas muaj, lwm yam kev pab cuam xws li kev sab laj thiab vaj tse kuj yuav muaj. Lub tsev hais plaub tuaj yeem txiav txim txog cov rooj txiav txim tus xwm txheej kom thiaj taug tau qab seb tus neeg ntawd puas tau ua raws li qhov Kev Npaj Txog CARE.

Cov tshuaj kho mob kom tus uas tau txiav txim yog tshuab dab tsi?

Cov tshuaj kho mob kom tus uas tau txiav txim hauv tsev hais plaub tuaj yeem xam muaj cov tshuaj kho mob puas hlwb. Cov tshuaj ntawd tsis yog tib hom ntawm cov tshuaj kho mob uas tsis muaj kev yeem vim tsis tuaj yeem muab nws quab yuam tau. Tab sis, txawm hais tias tsis tuaj yeem quab yuam tau lawv los, kev tsis tau noj cov tshuaj raws li qhov kev npaj yuav ua rau muaj kev txiav txim ntxiv los ntawm lub tsev hais plaub, xws li kev ua ntawv xa mus rau kev ceev chaw nyob. Txawm hais tias muaj qhov txawv saum txoj cai lij choj los ntawm cov “tshuaj kho mob uas tsis muaj kev yeem,” qhov no tseem yog kev quab yuam.

Cov tshuaj kho mob tuaj yeem xam muaj:13

 • Amitriptyline-perphenazine (Duo-Vil, Etrafon, Triavil, Triptafen)
 • Aripiprazole (Abilify)
 • Asenapine (Saphris)
 • Brexpiprazole (Rexulti)
 • Cariprazine (Vraylar)
 • Chlorpromazine (Thorazine)
 • Clozapine (Clozaril)
 • Fluphenazine
 • Haloperidol (Haldol)
 • Iloperidone (Fanapt)
 • Loxapine
 • Lumateperonee (Caplyta)
 • Lurasidone (Latuda)
 • Molindone
 • Olanzapine (Zyprexa)
 • Paliperidone (Invega Sustenna)
 • Perphenazine
 • Prochlorperazine
 • Quetiapine (Seroquel)
 • Risperidone (Risperdal)
 • Thioridazine
 • Thiothixene
 • Trifluoperazine (Stelazine)
 • Ziprasidone (Geodon)

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias kuv tsis tuaj rau ntawm kuv lub rooj txiav txim raws Txoj Cai CARE?

Tus kws txiav txim muaj kev ua tib zoo xav txog qhov yuav teb li cas rau ib tug neeg twg uas tsis tuaj koom lossis ua raws li qhov kev kho mob. Lwm cov cheeb nroog npaj yuav daws nyob rau lwm txoj kev.14Tsis muaj qhov tshwm sim tshwj xeeb hauv txoj cai rau qhov kev tsis qhia txog lawv cov kev txiav txim xub thawj hauv tsev hais plaub. Ib tug neeg twg tuaj yeem poob rau kev ceev chaw nyob vim tsis tau ua raws li tus txheej txheem ntawm Txoj Cai CARE nyob rau ib kauj ruam twg. Ib tug kws txiav txim twg kuj tuaj yeem txiav txim siab tshem cov kev hais plaub tawm.

Kuv xav tau qee qhov ntawm txoj kev pab los ntawm kuv qhov Kev Npaj Txog CARE, xws li vaj tse, tab sis kuv tsis xav noj cov tshuaj. Yuav muaj dab tsi tshwm sim?

Kev tsis ua raws li ib feem twg ntawm qhov Kev Npaj Txog CARE txhais tau hais tias lub tsev hais plaub tuaj yeem ua lwm yam ntxiv xws li xa mus rau txoj haujlwm kev ceev chaw nyob.

Yog tias yog LPS cov txheej txheem haujlwm, xws li 5150 lossis kev ceev chaw nyob, tshwm sim nrog 6 lub hli, ces txhua yam ntawm kev tsis ua raws li qhov Kev Npaj Txog CARE yuav raug muab suav hais tias yog pov thawj. Txawm li cas los xij, lawv tsis tas yuav xam cov xov xwm hais txog qhov kev tsis noj tshuaj.15

Txoj Cai CARE puas yog ib lub phiaj xwm pab cuam txog vaj tse?

Tsis Yog.

Tsis muaj nyiaj pab txog vaj tse nyob nrog kev siv Txoj Cai CARE.

Cov neeg koom tes ntawm Txoj Cai CARE yog yam tseem ceeb ua ntej rau cov phiaj xwm pab cuam vaj tse txuas kev uas twb muaj lawm. Txawm li cas los xij, kev nkag mus rau tus txheej txheem ntawm Txoj Cai CARE yuav tsis muab ib txoj hauv kev rau ib tug neeg twg mus rau cov kev pab cuam uas tsis muaj nyob hauv lwm txoj hauv kev.16

Leej twg yuav sawv cev rau kuv hauv kuv lub rooj txiav txim raws txoj cai CARE?

Cov neeg uas poob rau cov plaub ntug ntawm Txoj Cai CARE Kev Hais Plaub Hauv yuav muaj cai rau kev sawv cev los ntawm tus kws pab tswv yim nyob rau txhua qib.17Qee lub cheeb nroog tau muaj kev cog lus nrog cov koom haum pab txog kev cai lij choj los mus sawv cev rau cov neeg hauv lawv cov rooj txiav txim raws Txoj Cai CARE. Tus neeg tiv thaiv rau pej xeem tuaj yeem ua tau tus sawv cev nyob rau lwm cov cheeb nroog. Qhov no yuav sib txawv raws ib lub cheeb nroog mus rau ib lub cheeb nroog.

Kuv puas yuav tsum tau ua raws li qhov kev npaj kho mob raws Txoj Cai CARE?

Yog tias koj tsis ua raws, lub tsev hais plaub tuaj yeem xav ua ntej hais tias tsis muaj lwm txoj hauv kev kho mob uas muaj kev txwv tsawg dua rau koj thiab yuav muab koj xa mus rau txoj haujlwm kev ceev chaw nyob.18

Txawm li cas los xij, cov cheeb nroog muaj qee qhov kev ua tib zoo xav txog qhov yuav ua li cas thiaj li yuav mus txog rau qhov ntawd. Kev tsis ua raws cai tsis tau txhais hais tias koj yuav tau nkag mus rau qhov kev ceev chaw nyob.

Txoj Cai CARE thiab SB 43 tuaj yeem ua rau muaj kev ceev chaw nyob li cas?

Yog tias koj poob rau cov plaub ntug raws Txoj Cai CARE thiab tsis tau ua raws li qhov kev npaj kho mob, ces yuav muaj kev xav ua ntej hais tias tsis muaj lwm yam kev kho mob uas muaj kev txwv tsawg dua yuav tsim nyog rau lawm, uas ua rau muaj kev xa mus rau kev ceev chaw nyob.

SB 43 ua kom yooj yim rau kev ceev ib tug neeg twg los ntawm kev nthuav dav lub ntsiab lus ntawm Kev Tsis Taus Qib Hnyav. Kev tsis taus qib hnav yog ib tug qauv uas tso cai rau ib tug neeg raug muab tso rau hauv kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem thiab kev ceev chaw nyob.

Kuv yuav tuaj yeem tawm tsam rau ib qhov kev ceev chaw nyob txhawm rau mob nkeeg puas siab puas ntsws tau li cas?

Saib peb tsab ntawv tshaj tawm ntawm lub ncauj lus no:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/handbook-for-challenging-mental-health-conservatorships