Koj Cov Cai Hauv Kev Pov Npav Xaiv Tsa Thaum Koj Nyob Hauv Qab Kev Tswj Hwm Saib Xyuas

Publications
#5590.09

Koj Cov Cai Hauv Kev Pov Npav Xaiv Tsa Thaum Koj Nyob Hauv Qab Kev Tswj Hwm Saib Xyuas

Cov neeg uas muaj kev saib xyuas tuaj yeem pov npav tshwj tsis yog tus kws txiav txim plaub hais tias lawv ua tsis tau. Pub dawb no qhia koj yuav ua li cas thiaj paub tias tus kws txiav txim plaub tau tshem koj txoj cai pov npav. Nws qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txoj cai pov npav rov qab. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog tias tus txiav txim yuav tsis muab koj txoj cai pov npav rov qab rau koj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Leej twg thiaj muaj cai pov npav xaiv tsa nyob hauv Xeev California?

Koj muaj cai los pov npav xaiv tsa nyob hauv Xeev California;1 yog hais tias koj yog:

 • Ib tug neeg pej xeem nyob hauv Teb Chaws Meskas;
 • Ib tug neeg nyob hauv Xeev California
 • Muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus nyob rau Hnub Xaiv Tsa;
 • Tam sim no tsis raug txim nyob hauv tsev laj cuj ntawm lub xeev los yog tsoom fwv teb chaws hauv kev ua txhaum cai raug lube txim kaw; thiab
 • Tsis nyob rau hauv qab kev tswj hwm saib xyuas uas lub tsev hais plaub tau txiav txim tias koj tsis muaj cai los pov npav xaiv tsa (piv txwv li, ib qho kev txiav txim uas koj tsis raug tso cai los pov npav xaiv tsa).

Kuv puas tseem tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau yog hais tias kuv nyob hauv qab kev tswj hwm saib xyuas?

Yog lawm, yog hais tias koj nyob hauv qab kev tswj hwm saib xyuas, koj tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau tshwj tsis yog tias lub tsev hais plaub txiav txim tias koj tsis raug tso cai los pov npav xaiv tsa. Thaum lub tsev hais plaub txiav txim thawj zaug tias koj yuav tsum tau nyob hauv qab kev tswj hwm saib xyuas, lub tsev hais plaub kuj tseem yuav txiav txim siab txog tias koj puas yuav raug tso cai los pov npav xaiv tsa.2 Tsis tas li ntawd, yog tias koj tau nyob rau hauv qab kev tswj hwm saib xyuas ntev tshaj ib xyoos, lub tsev hais plaub yuav tau txiav txim siab ntxiv txog koj txoj cai pov npav xaiv tsa thaum nws saib, qee zaum, nyob ntawm qhov txheej xwm ntawm koj qhov kev tswj hwm saib xyuas.

Raws li tsab cai lij choj uas tau muaj txij li thaum Lub Ib Hlis Xyoo 2016, lub tsev hais plaub yuav tsum tau tshem koj txoj cai pov npav xaiv tsa tau los tsuas yog tias koj tsis muaj peev xwm sib txuas lus qhov kev xav los pov npav xaiv tsa tau.3

Kuv puas tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau yog hais tias kuv qhov kev tswj hwm saib xyuas tau pib ua ntej xyoo 2016 lawm?

Yog hais tias koj qhov kev tswj hwm saib xyuas tau teeb tsa ua ntej xyoo 2016, tej zaum lub tsev hais plaub yuav tau tshem koj txoj cai pov npav xaiv tsa raws li txoj cai qub. Pib nyob rau hauv xyoo 2016, xeev California tau hloov pauv txoj kev txiav txim siab seb cov neeg nyob hauv qab kev tswj hwm saib xyuas puas tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau los tsis tau.4

Yog hais tias lub tsev hais plaub tau hais tias koj tsis raug tso cai los pov npav xaiv tsa, tej zaum koj yuav tau txais koj txoj cai pov npav xaiv tsa rov qab los. Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog txoj kev uas koj yuav sim ua kom tau koj txoj cai pov npav xaiv tsa rov qab los.

Kuv yuav ua li cas thiaj paub tau tias kuv txoj cai pov npav xaiv tsa raug tshem tawm lawm?

Ntawm nod yog qee txoj hauv kev uas koj tuaj yeem sim nrhiav saib seb koj puas muaj cai pov npav xaiv tsa los tsis muaj:

 • Nug tus kws lij choj uas ua tus sawv cev (los yog tau sawv cev) rau koj nyob hauv rooj plaub kev tswj hwm saib xyuas.
 • Nug koj tus neeg saib xyuas.
 • Hu rau lub chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog txhawm rau nug seb koj puas muaj cai pov npav xaiv tsa los tsis muaj. Koj tuaj yeem nrhiav tus naj npawb xov tooj nyob hauv daim ntawv teev npe ntawm https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/countyelections-offi….
 • Yog hais tias koj yog ib tus neeg thov kev pab hauv lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam, ces kom nug tus thawj tswj xyuas koj rooj plaub uas nyob ntawm lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam los kuaj xyuas rau koj.
 • Hu rau lub tsev hais plaub txhawm rau thov theej ib daim ntawv txiav txim zaum kawg nkaus uas tau hais txog koj txoj cai los pov npav xaiv tsa.

Kuv yuav tau txais kuv txoj cai los pov npav xaiv tsa rov qab li cas?

Yog hais tias lub tsev hais plaub tau tshem tawm koj txoj cai pov npav xaiv tsa thiab koj xav kom tau txoj cai rov qab, koj yuav tsum kom lub tsev hais plaub rov txiav txim siab dua tshiab. Koj tau txais kev txiav txim siab yog tias koj xav tau (1) tos kom txog thaum lub tsev hais plaub tshuaj xyuas qhov xwm txheej ntawm koj qhov kev tswj hwm saib xyuas raws li tau hais tseg hauv txoj cai lij choj los sis (2) tiv tauj lub tsev hais plaub txhawm rau thov kev tshuaj xyuas koj cov cai pov npav xaiv tsa kom sai li sai tau.

Txhawm rau pab koj txiav txim siab tias koj yuav tau tos los tsis tos, ntawm no yog qee cov ntaub ntawv qhia hais txog kev tos uas tej zaum yuav tau siv sij hawm ntev:

 • Qee hom ntawm cov kev tswj hwm saib xyuas muaj kev tshuaj xyuas tsis tu ncua txhua ib xyoos los sis ob xyoos. Lub sij hawm yuav muaj qhov sib txawv vim muaj ntau yam ntxuam thawj tseeb. Qee zaus kuj yuav qeeb. Thaum lub tsev hais plaub ua ib qho ntawm cov kev tshuaj xyuas li niaj hnub no, nws yuav tsum rov xav dua seb koj puas yuav tsum tau txais kev tso cai los pov npav xaiv tsa, thiab tej zaum nws yuav teem sij hawm kom muaj ib lub rooj sib hais txog koj cov cai pov npav xaiv tsa. Thaum lub sij hawm tshuaj xyuas no, yuav muaj ib tus neeg ua hauj lwm tuaj hauv tsev hais plaub tuaj yuav xam phaj koj thiab koj tuaj yeem thov kom tau tso cai los pov npav dua.5
 • Qee hom kev tswj hwm saib xyuas yuav cia li tag mus tau tom qab ib xyoos dhau mus lawm. Thaum cov kev tswj hwm saib xyuas ntawd tau tag mus lawm, tus neeg uas nyob hauv qab kev tswj hwm saib xyuas yuav cia li raug tso cai rov los pov npav xaiv tsa dua. Txawm li cas los xij, yog hais tias tus neeg tswj hwm saib xyuas thov kom rov xaiv tsa ua tus tswj hwm saib xyuas tom qab ib xyoos, lub tsev hais plaub yuav tsum txiav txim siab dua seb puas yuav tshem tawm cov cai pov npav xaiv tsa los tsis tshem. Yuav muaj ib lub rooj sib hais hauv tsev hais plaub txog qhov kev rov teeb tsa dua tshiab ntawd, thiab ntawd yog thaum koj tuaj yeem thov kom tso cai los pov npav xaiv tsa dua tshiab.6

Yog hais tias koj txiav txim siab tos, nco ntsoov tias tej zaum yuav muaj kev xaiv tsa thaum sij hawm koj tseem tos ntawd. Tej zaum koj yuav plam lub hwv tsam los pov npav xaiv tsa yog hais tias qhov kev xaiv tsa tshwm sim thaum koj tseem tab tom tos rau kev tshuaj xyuas ntawm lub tsev hais plaub zeeg tom ntej.

Koj qhov kev xaiv thib ob (tsis yog tos) yog tiv tauj rau lub tsev hais plaub txhawm rau kom thov kev tshuaj xyuas koj cov cai pov npav xaiv tsa kom sai li sai tau. Koj tuaj yeem siv tsab ntawv ua qauv uas pom tshwm hauv qab no txhawm rau tiv tauj lub tsev hais plaub thiab qhia rau tus kws txiav txim plaub ntug tias koj xav pov npav xaiv tsa. Tus kws txiav txim plaub yuav tsum tshuaj xyuas koj rooj plaub thiab tej zaum yuav txiav txim siab tso cai rau koj los pov npav xaiv tsa. Yog hais tias qhov kev xaiv tsa tab tom yuav los txog sai sai no lawm thiab koj xav pov npav xaiv tsa, peb xav kom koj hais kom lub tsev hais plaub ua qhov kev tshuaj xyuas sai li sai tau.

Leej twg thiaj yuav pab kuv tiv tauj lub tsev hais plaub tau?

Koj tuaj yeem thov kev pab los ntawm ib tus neeg uas koj xav tau, xws li ib tug phooj ywg los yog ib tug tswv cuab hauv tsev neeg. Lwm cov neeg uas tuaj yeem pab tau yog:

 • Koj tus kws lij choj
 • Koj tus neeg tswj hwm saib xyuas
 • Tus thawj tswj xyuas koj rooj plaub nyob ntawm koj lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam (yog tias koj yog tus neeg thov kev pab hauv lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam)
 • Cov neeg ua hauj lwm uas tuaj ntawm Disability Rights California Tus Xov Tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa (hu rau peb ntawm 1888-569-7955)

Kuv yuav ua li cas yog tias tus kws txiav txim plaub ntug los sis tus kws tshawb fawb plaub ntug nug kuv txog kev pov npav xaiv tsa ne?

Txhua yam uas koj yuav tsum tau qhia rau tus kws txiav txim plaub ntug los sis tus kws tshawb fawb plaub ntug hauv tsev hais plaub tias yog, "Kuv xav pov npav xaiv tsa." Yog hais tias koj raug nug cov lus nug ntxiv thiab hnov poob siab, nco tsis meej, los sis ntshai, koj tuaj yeem tiv tauj Disability Rights California Tus Xov Tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa (Voting Hotline) los nug seb peb puas tuaj yeem pab tau koj; peb tus xov tooj yog 1-888-569-7955.

Kuv puas muaj peev xwm mus pov npav xaiv tsa tau yog tias kuv tsis txawj hais lus, tsis txawj nyeem ntawv, los yog tsis txawj sau ntawv ne?

Yog lawm. Qhov kev tsis muaj peev xwm hais tau lus, nyeem tsis tau ntawv, los yog tsis txawj sau ntawv tsis yog ib qho laj thawj rau kev tshem koj txoj cai pov npav xaiv tsa. Koj tuaj yeem qhia rau lub tsev hais plaub paub tias koj xav pov npav xaiv tsa hauv ib txoj hau ke twg uas koj muaj peev xwm ua tau. Koj tuaj yeem siv ib txoj hau kev twg los sis lub cuab yeej uas pab koj los qhia rau lwm tus neeg paub tias koj xav tau dab tsi. Ib txhia neeg pov npav xaiv tsa uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev yuav siv cov cuab yeej thev naus laus zis muab kev pab (assistive technology). Lwm tus neeg uas tau txais kev pab los ntawm ib tus neeg uas lawv ntseeg siab. Raws li kev cai lij choj lawm, yuav tsum muaj cov kev xaiv rau cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev los pov npav xaiv tsa tau ntawm ntiag tug thiab ywj pheej. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog cov kev xaiv nod los ntawm lwm cov ntaub ntawv tshaj tawm hais txog kev pov npav xaiv tsa, uas koj tuaj yeem nrhiav hauv online tau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/resources/voting.

Yuav ua li cas yog hais tias lub tsev hais plaub tseem hais tias kuv tsis muaj cai pov npav xaiv tsa tau tom qab kuv tau thov kom tso cai los pov npav xaiv tsa?

Yog hais tias koj tau hais rau tus kws txiav txim plaub ntug los sis tus kws tshawb fawb plaub ntug hauv lub tsev hais plaub tias koj xav pov npav xaiv tsa, ces lub tsev hais plaub yuav tsum muaj ib lub rooj sib hais los txiav txim seb koj yuav raug tso cai los pov npav xaiv tsa tau. Yog hais tias lub tsev hais plaub txiav txim tias koj tsis raug tso cai los pov npav xaiv tsa, koj tuaj yeem tiv tauj Disability Rights California Tus Xov Tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa (Voting Hotline) los nug seb peb puas tuaj yeem pab tau koj; peb tus xov tooj yog 1-888-569-7955.

Kuv yuav ua li cas yog hais tias muaj ib tug neeg hais rau kuv tias kom kuv tsis txhob mus pov npav xaiv tsa los sis nrhiav txhua txoj hau kev los txwv tsis pub kuv pov npav xaiv tsa?

Raws li tau hais los saum toj no, yog hais tias koj muaj cai pov npav xaiv tsa, ces txhais tau tias koj muaj cai pov npav xaiv tsa, thiab yuav tsum tsis muaj leej twg yuav los cheem txwv tsis pub koj pov npav xaiv tsa. Yog hais tias koj xav tias muaj ib tug neeg coj tsis ncaj rau koj los ntawm kev pov npav xaiv tsa los sis kev ntxub ntxaug rau koj thaum koj tab tom sim rau npe los pov npav xaiv tsa los sis pov npav xaiv tsa, thov hu rau Disability Rights California tus xov Tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa (Voting Hotline) txhawm rau saib seb peb puas tuaj yeem pab tau koj; peb tus xov tooj yog 1-888-569-7955.

DAIM QAUV TSAB NTAWV KEV SAU QHIA KOJ QHOV KEV XAV TAU TXHAWM RAU POV NPAV XAIV TSA

Ntawm no yog hom ntawm tsab ntawv uas koj yuav xa mus rau lub tsev hais plaub txhawm rau qhia rau lub tsev hais plaub tias koj xav pov npav xaiv tsa. Koj tuaj yeem theej (copy) thiab muab cov ntawv hauv qab no tso rau hauv ib lub program los lis cov lus los ua koj tus kheej tsab ntawv, los sis koj tuaj yeem sau ib tsab ntawv uas siv cov ntawv hauv qab no ua cov lus qhia los yeej tau ib yam nkaus. Koj yuav tsum ua kom tiav tsab ntawv no nrog cov ntaub ntawv hais txog koj thiab koj rooj plaub hauv lub tsev hais plaub, raws li cov lus qhia hauv qab no los piav qhia. Yog hais tias koj ua tau, koj kuj yuav tsum xa ib tsab ntawv theej mus rau koj tus kws lij choj thiab koj tus neeg tswj hwm saib xyuas.

_______________ _____, 202__ (Sau lub hli, hnub tim, thiab xyoo kiag hnub no rau.)

Tus kws txiav txim plaub _________________ (Sau tus kws txiav txim plaub lub npe thiab lub xeem rau yog hais tias koj muaj. Yog tias tsis muaj, koj tuaj yeem sau los lus tias “Clerk of the Court”ntawm no hloov rau.)

Lub Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog ______ (Sau lub npe ntawm lub nroog rau.)

_________________ (Sau qhov chaw nyob ntawm lub tsev hais plaub rau. Saib daim ntawv teev npe ntawm lub tsev hais plaub

_________________  cov chaw nyob uas nyob hauv tshooj lus tom ntej ntawm daim ntawv tshaj tawm no, nyob nram qab daim qauv tsab ntawv no.)

Re: _________________ (Sau lub npe thiab tus lej ntawm koj rooj plaub rau. Koj tuaj yeem pom cov ntaub ntawv no ntawm ib qho ntawm cov ntaub ntawv uas tau sau rau hauv koj rooj plaub.)

Nyob Zoo Txog Tus Kws Txiav Txim Plaub _________: (Sau tus kws txiav txim plaub lub npe los yog qhov chaw nyob rau hauv tsab ntawv xav mus rau “Clerk of the Court.”)

Kuv xav los pov npav xaiv tsa. Thov muab kuv txoj cai pov npav xaiv tsa rov qab rau kuv raws li California Txoj Cai Hais Txog Kev Xaiv Tsa hauv tshooj lus 2208 thiab lwm tshooj. kom sai li sai tau. Kuv xav los pov npav xaiv tsa nyob rau qhov kev xaiv tsa tom ntej, yog li kuv thiaj thov kom Lub Tsev Hais Plaub muab kuv txoj cai pov npav xaiv tsa rov qab rau kuv yam tsawg kawg 30 hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa tom ntej kom kuv thiaj li tuaj yeem rau npe pov npav xaiv tsa tau raws sij hawm.

Thaum tau ib tsab ntawv txiav txim muab kuv txoj cai pov npav xaiv tsa rov qab rau kuv lawm, thov xa ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv txiav txim ntawd tuaj rau kuv.

Ua tsaug,

____________________ (Sau koj tus ntawv tes kos npe, tus cim, los yog lub thwj ntaus kos npe rau.)

____________________ (Sau koj lub npe rau.)

____________________ (Sau koj qhov chaw nyob rau.)

____________________

____________________ (Sau koj tus naj npawb xov tooj rau, yog hais tias koj muaj.)

 

Kev xa mus rau (cc):  ____________________ (Sau koj tus kws lij choj lub npe rau.)

  ____________________ (Sau koj tus neeg tswj hwm saib xyuas lub npe rau.)

 

Cov Chaw Nyob Xa Ntawv rau Cov Tsev Hais Plaub (Probate Division Courthouses)

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Alameda (Superior Court of Alameda County)
Berkeley Courthouse
Probate Division
2120 Martin Luther King, Jr. Way
Berkeley, CA 94704

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Alpine (Superior Court of Alpine County)
Probate Clerk
P.O.Box 518
Markleeville, CA 96120

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Amador (Superior Court of Amador County)
Probate Clerk
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Butte (Superior Court of Butte County)
Probate Clerk
1775 Concord Avenue
Chico, CA 95928

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Calaveras (Superior Court of Calaveras County)
Probate Clerk
400 Government Center Drive
San Andreas, CA 95249-9794

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Colusa (Superior Court of Colusa County)
Probate Clerk
532 Oak Street
Colusa, CA 95932

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Contra Costa (Superior Court of Contra Costa County)
Probate Clerk
725 Court Street
Martinez, CA 94553

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Del Norte (Superior Court of Del Norte County)
Probate Clerk
450 H Street
Crescent City, CA 95531

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog El Dorado (Superior Court of El Dorado County)
Probate Clerk
Placerville Fair Lane Branch
295 Fair Lane
Placerville, CA 95667
Probate Clerk South Lake Tahoe Branch 1354 Johnson Blvd.
South Lake Tahoe, CA 96150

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Fresno (Superior Court of Fresno County)
Probate Clerk
1130 O Street
Fresno, CA 93721

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Glenn (Superior Court of Glenn County)
Probate Clerk
526 West Sycamore Street
Willows, CA 95988

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Humboldt (Superior Court of Humboldt County)
Probate Clerk
825 - 5th Street
Eureka, CA 95501

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Imperial (Superior Court of Imperial County)
Probate Clerk
939 West Main Street El Centro, CA 92243

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Inyo  (Superior Court of Inyo County)
Probate Clerk
168 North Edwards
Independence, CA 93526
Probate Clerk
301 West Line St. Bishop, CA 93514

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Kern (Superior Court of Kern County)
Probate Clerk
Department 1
1215 Truxtun Ave.
Bakersfield, CA 93301

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Kings (Superior Court of Kings County)
Probate Clerk
1640 Kings County Drive
Hanford, CA 93230

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Lake (Superior Court of Lake County)
Probate Clerk
255 North Forbes Street, 4th Floor, Room 417
Lakeport, CA 95453

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Lassen (Superior Court of Lassen County)
Probate Clerk
2610 Riverside Drive
Susanville, CA 96130-2610

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Los Angeles (Superior Court of Los Angeles County)
Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse
Probate Clerk
42011 - 4th Street West
Lancaster, CA 93534

Stanley Mosk Courthouse
Probate Clerk
111 North Hill Street
Los Angeles, CA 90012

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Madera (Superior Court of Madera County)
Probate Clerk
200 South "G" Street
Madera, CA 93637

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Marin (Superior Court of Marin County)
Probate Clerk
P.O.Box 4988
San Rafael, CA 94913

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Mariposa (Superior Court of Mariposa County)
Probate Clerk
5088 Bullion Street
Mariposa, CA 95338

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Mendocino (Superior Court of Mendocino County)
Probate Clerk
100 North State Street Ukiah, CA 95482 Probate Clerk
700 South Franklin Street
Fort Bragg, CA 95437

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Merced (Superior Court of Merced County)
Probate Clerk
627 W. 21st Street Merced, CA 95340

Probate Clerk
1159 G Street
Los Banos, CA 93635

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Modoc (Superior Court of Modoc County)
Probate Clerk
205 South East Street
Alturas, CA 96101

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Mono (Superior Court of Mono County)
Probate Clerk
P.O.Box 1037
Mammoth Lakes, CA 93546

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Monterey (Superior Court of Monterey County)
Probate Clerk
1200 Aguajito Road Monterey, CA 93940

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Napa (Superior Court of Napa County)
Probate Clerk
825 Brown Street Napa, CA 94559

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Nevada (Superior Court of Nevada County)
Probate Clerk
201 Church Street
Nevada City, CA 95959

Probate Clerk
10075 Levon Avenue
Truckee, CA 96161

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Orange (Superior Court of Orange County)
Probate Clerk
Central Justice Center
700 Civic Center Drive West
Santa Ana, CA 92701

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Placer (Superior Court of Placer County)
Probate Clerk
P.O.Box 619072
Roseville, CA 95661-9072

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Plumas (Superior Court of Plumas County)
Probate Clerk
520 Main Street, Room 104
Quincy, CA 95971

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Riverside (Superior Court of Riverside County)
Probate Clerk
4050 Main St.
Riverside, CA 92501

Probate Clerk
3255 E. Tahquitz Canyon Way
Palm Springs, CA 92262
Probate Clerk
41002 County Center Drive #100
Temecula, CA 92591

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Sacramento (Superior Court of Sacramento County)
Probate Clerk
3341 Power Inn Road
Sacramento, CA 95826

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Benito (Superior Court of Benito County)
Probate Clerk
450 Fourth Street
Hollister, CA 95023

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Bernardino (Superior Court of Bernardino County)
Probate Clerk
247 West Third Street
San Bernardino, CA 92415

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog San Diego (Superior Court of San Diego County)
Central Courthouse
Probate Clerk
1100 Union Street
San Diego, CA 92101

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Francisco (Superior Court of Francisco County)
Probate Clerk
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102-4514

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog San Joaquin (Superior Court of San Joaquin County)
Probate Clerk
180 E. Weber Avenue
Stockton, CA 95202

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog San Luis Obispo (Superior Court of San Luis Obispo County)
Probate Clerk
1035 Palm Street, Room 385
San Luis Obispo, CA 93408

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog San Mateo (Superior Court of San Mateo County)
Probate Clerk
Hall of Justice
400 County Center
Redwood City, CA 94063

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Santa Barbara (Superior Court of Santa Barbara County)
North County
Cook Division
312-C East Cook Street
Santa Maria, CA 93454
South County
Anacapa Division
P.O.Box 21107
Santa Barbara, CA 93121-1107

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Santa Clara (Superior Court of Santa Clara County)
Probate Clerk
191 North First Street San Jose, CA 95113

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Santa Cruz (Superior Court of Santa Cruz)
Probate Clerk
701 Ocean Street, Room 110
Santa Cruz, CA 95060

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Shasta (Superior Court of Shasta County)
Probate Clerk
1500 Court Street, Room 319
Redding, CA 96001

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Sierra (Superior Court of Sierra County)
Probate Clerk
100 Courthouse Square
Downieville, CA 95936

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Siskiyou (Superior Court of Siskiyou County)
Probate Clerk
411 Fourth Street Yreka, CA 96097

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Solano (Superior Court of Solano County)
Probate Clerk
Hall of Justice
600 Union Avenue
Fairfield, CA 94533

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Sonoma (Superior Court of Sonoma County)
Probate Clerk
Hall of Justice
600 Administration Drive Santa Rosa, CA 95403

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Stanislaus (Superior Court of Stanislaus County)
Probate Clerk
801 - 10th Street
Modesto, CA 95354

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Sutter (Superior Court of Sutter County)
Probate Clerk
1175 Civic Center Blvd.
Yuba City, CA 95993

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Tehama (Superior Court of Tehama County)
Probate Clerk
1740 Walnut Street
Red Bluff, CA 96080

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Trinity (Superior Court of Trinity County)
Probate Clerk
11 Court Street
Weaverville, CA 96093

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Tulare (Superior Court of Tulare County)
Probate Clerk
221 South Mooney Blvd., Room 201
Visalia, CA 93291

Probate Clerk
300 East Olive
Porterville, CA 93257

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Tuolumne (Superior Court of Tuolumne County)
Probate Clerk
12855 Justice Center Drive  Sonora, CA 95370

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Ventura (Superior Court of Ventura County)
Probate Clerk
4353 E. Vineyard Avenue
Oxnard, CA 93036

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Yolo (Superior Court Yolo County)
Probate Clerk
1000 Main Street
Woodland, CA 95695

Tsev Hais Plaub Txheej Siab Ntawm Lub Nroog Yuba (Superior Court of Yuba County)
Probate Clerk
215 Fifth Street, Suite 200
Marysville, CA 95901

 • 1. Xeev California Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv Hauv tau teev cov kev cai hais txog kev muaj cai tsim nyog nyob ntawm https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california
 • 2. Yog hais tias koj tseem tab tom nyeem cov ntawv tshaj tawm no ua ntej tus neeg tswj hwm saib xyuas tau raug xaiv, thiab koj xav sim txwv lub tsev hais plaub kom tsis txhob tshem koj txoj cai pov npav xaiv tsa, peb pom zoo kom koj qhia txhua tus neeg uas nrog koj tham hais txog rooj plaub hauv tsev hais plaub uas koj xav los pov npav xaiv tsa. Cov neeg uas koj tuaj yeem qhia tau suav nrog koj tus kws lij choj, tus neeg uas tab tom sim los ua koj tus neeg tswj hwm saib xyuas, tus kws soj ntsuam hauv tsev hais plaub, tus thawj tswj hwm koj rooj plaub ntawm lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam (yog tias koj yog tus neeg thov kev pab hauv lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam), thiab tus kws txiav txim plaub.
 • 3. Thaum tab tom tsim kom muaj kev tswj hwm saib xyuas, yog lub tsev hais plaub pom los ntawm cov pov thawj tseeb thiab ntseeg tau tias tus neeg tsis tuaj yeem sib txuas lus tau, nrog los sis tsis muaj kev pab cuam tsim nyog, xav koom nrog hauv cov txheej txheem pov npav xaiv tsa, lawv yuav tsum raug suav hais tias "tsis muaj peev xwm" thiab yog li thiaj raug txiav txoj cai tawm ntawm kev pov npav xaiv tsa.Rau hom lus tseeb ntawm qhov kev sim, lub tsev hais plaub yuav tsum siv thaum txiav txim siab seb puas yuav tshem tus neeg txoj cai pov npav xaiv tsa, saib California Txoj Cai Xaiv Tsa tshooj lus 2208 thiab 2209 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=2.&title=&part=&chapter=3.&article=1 Cov kev cai lij choj no hais tias lub tsev hais plaub xav tau tim khawv ntau tsawg npaum li cas ua ntej nws tuaj yeem tshem tawm txoj cai los pov npav xaiv tsa.Lawv kuj tseem tham txog "qhov chaw nyob uas tsim nyog," uas yog kev hloov pauv ntawm txoj kev ua tiav txhawm rau pab cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev.
 • 4. Tsab cai lij choj raug hloov vim yog tsab qauv kev cai liij choj lej thib SB 589 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160SB589 uas tau dhau los thaum xyoo 2015.
 • 5. Rau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Xaiv Tsa (California Elections Code) tshooj lus 2209. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC ionNum=2209.
 • 6. Rau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib Xeev California Tsab Cai Hais Txog Kev Xaiv Tsa (California Elections Code) tshooj lus 2210. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC ionNum=2210.