Daim Ntawv Qhia Tseeb: Kev Ntxub Ntxaug Ntsig Txog Fab Vaj Tsev Nyob Raws Li-Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev

Publications
#F108.09

Daim Ntawv Qhia Tseeb: Kev Ntxub Ntxaug Ntsig Txog Fab Vaj Tsev Nyob Raws Li-Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev

Daim ntawv qhia tseeb no piav qhia txog cov cai ntawm cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev kom tsis txhob muaj kev ntxub ntxaug raws li qhov kev tsis taus ntawm lub cev hauv vaj tse raws li tsoom fwv teb chaws thiab xeev California txoj cai lij choj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Daim ntawv qhia tseeb no piav qhia txog cov cai ntawm cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev kom tsis txhob muaj kev ntxub ntxaug raws li qhov kev tsis taus ntawm lub cev hauv vaj tse raws li tsoom fwv teb chaws thiab xeev California txoj cai lij choj.

Cov Lus Coj Qhia

Kev ntxub ntxaug ntsig txog fab vaj tsev nyob rau cov neeg muaj kev tsis taus ntawm lub cev yog ib yam txhaum rau txoj cai lij choj. Tej yam sib txawv yuav raug suav tias yog kev ntxub ntxaug ntsig txog fab vaj tsev nyob. Qee cov piv txwv ntawm yam kev ntxub ntxaug ntsig txog vaj tsev nyob muaj xws li nram qab no:

 • Tau txais kev kho mob sib txawv vim qhov kev tsis taus ntawm lub cev
 • Tej yam tiv thaiv lub cev uas thaiv los sis cuam tshuam rau kev nkag cuag
 • Kev ua phem saib tsis taus
 • Kev ua pauj
 • Cov lus hais txog kev ntxub ntxaug
 • Tsis muab cov kev zam los sis cov kev hloov pauv uas xav tau (“cov chaw nyob thiab cov kev hloov kho uas tsim nyog”).

Qhov Sib Txawv Ntawm Cov Chaw Nyob thiab Cov Kev Hloov Kho

Cov chaw nyob uas tsim nyog yog kev zam rau cov kev cai, cov txheej txheem, cov kev pab cuam, los sis cov cai tswj. Cov kev hloov kho uas tsim nyog yog cov kev hloov pauv ntawm lub cev rau cov tuam tsev loj, cov chav tsev, los sis tej tshav puam.  Cov chaw nyob thiab cov kev hloov kho muaj kev tsim nyog yog tias lawv:

 1. Tsim nyog los muab lub cib fim uas muaj vaj huam sib luag rau ib tus neeg twg uas muaj ib qhov mob tsis taus ntawm lub cev los siv thiab muaj kev lom rau lub vaj tsev nyob;
 2. Tsis txhob hloov lub yeeb yam ntawm lub vaj tsev nyob los sis lwm yam kev pab cuam uas tau muab; THIAb
 3. Tsis txhob tsim kev nyuaj rau tus neeg muab vaj tsev nyob.

Rau cov lus qhia ntau ntxiv ces nyem rau kab ntawv txuas nram qab no: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/reasonable_accommodations_and_modifications  

Yuav xav kom tau txais ib qho chaw nyob uas tsim nyog los sis kev hloov kho kom tsim nyog, koj yuav tsum tau thov rau qhov chaw nyob ntawd. Tab txawm hais tias koj tsis tas yuav sau ntawv thov los xij, thiab koj tsis tas yuav siv cov lus tias "kev pab qhov chaw nyob uas tsim nyog" los sis "kev hloov kho tsim nyog," tiam sis nws yog ib lub tswv yim zoo yuav los ua ob qho tib si. Qhov no yog vim nws yuav pab ua kom qhov koj thov kom meej dua, thiab tej zaum koj yuav tau siv daim ntawv tom qab txhawm rau ua pov thawj tias koj twb tau thov kom hloov pauv lawm. Kev xa koj qhov kev thov raws hauv email yog ib qho yooj yim txhawm rau kom muaj cov ntaub ntawv cia rau siv tom qab, tab sis yog tias koj xav xa daim ntawv thov raws hauv tsev xa ntawv ces nco ntsoov khaws ib theej ib daim ntawv thov cia rau koj tus kheej.

Nram qab no yog ib qho piv txwv los ua cov lus thov no xa mus rau cov neeg muab kev pab vaj tsev nyob. Txhawm rau ua kom muaj qhov chaw nyob los sis thov hloov kho uas tsim nyog, yuav tsum tau qhia kev sib txuas ntawm qhov kev hloov pauv uas xav tau thiab qhov kev tsis taus ntawm lub cev ntawm tus neeg ntawd. Piv txwv li, koj tsis tuaj yeem nrhiav ib qhov chaw nyob uas tsim nyog los ntawm kev hais tias, "Kuv yog ib tus neeg muaj ib qho kev tsis taus ntawm lubb cev, thiab kuv xav them kuv cov nqi xauj tsev rau hnub tim 7 es tsis yog hnub tim 1 ntawm lub hli." Koj yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia kom ntau dua ntawd me ntsis ntxiv. Tiam sis, nws yuav muaj txiaj ntsig zoo dua thiab qhia meej tias, "vim kuv tsis tau txais kuv cov nyiaj tau los uas ntsig txog kev tsis taus ntawm lub cev mus txog thaum hnub tim 6 ntawm lub hli, es kuv thiaj them tsis taus nqi xauj tsev rau lub hnub tim 1 ntawm lub hli, yog li kuv thiaj thov kom muaj kev zam rau txoj cai no los them rau hnub tim 7."

Daim Qauv Tsab Ntawv xa mus rau Tus Muab Kev Pab Vaj Tsev Nyob Txhawm Rau Thov Qhov(cov) Chaw Nyob los sis Qhov(cov) Kev Hloov Kho Uas Tsim Nyog

[Hnub tim]

[Lub npe thiab lub xeem ntawm Tus Tswv Tsev Xauj thiab/los sis Tus Tswj Xyuas Qhov Av Vaj Tsev]
[Chaw nyob email los sis qhov chaw nyob tiag tiag ntawm Tus Tswv Tsev Xauj thiab/los sis Tus Tswj Xyuas Qhov Av Vaj Tsev]

Nyob zoo txog [Lub npe thiab lub xeem ntawm Tus Tswv Tsev Xauj thiab/los sis Tus Tswj Xyuas Qhov Av Vaj Tsev] 

Kuv nyob ntawm/kuv tab tom thov xauj koj lub tsev nyob ntawm [qhov chaw nyob]. Kuv sau tsab ntawv txhawm rau thov cov chaw nyob/cov kev hloov kho uas tsim nyog nram qab no rau kuv qhov kev tsis taus ntawm lub cev:

 

 

 

Qhov kev thov no yog ntsig txog kuv qhov kev tsis taus ntawm lub cev vim tias:

 

 

 

Kuv tus [kws kho mob lub cev/tus kws kho mob hlwb/tus kws kho mob rau fab kev xav/tus kws kho mob rau fab kev zuaj leeg los yog zuaj ib ce/tus kws ua hauj lwm pab tib neeg/tus kws kho mob rau fab kev kho kom ua tau hauj lwm/lwm tus neeg] xam tias cov chaw nyob no/cov kev hloov kho no tsim nyog vim kuv qhov kev tsis taus ntawm lub cev. Kuv tuaj yeem muab qhov kev ua pov thawj no tau yog tias koj xav tau nws.

Txoj cai lij choj ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws thiab lub xeev xav kom ib tus neeg muab kev pab hauv vaj tsev tsim nyog haum rau cov neeg xauj tsev/cov neeg nyob hauv tsev thiab cov neeg thov uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev.

Thov teb rov qab rau qhov kev thov no, hauv kev sau ua ntaub ntawv, tsis pub dhau li ntawm [hnub tim]. Thov nkag siab tias qhov kev tsis ua raws li kev muab qhov chaw nyob uas tsim nyog, kev teb qeeb tsis raws sij hawm, los sis lev tsis kam lees paub qhov kev thov ib qhov chaw nyob uas tsim nyog uas tsis raug cai yog qhov kev ntxub ntxaug ntsig txog kev tsis taus ntawm lub cev. Saib Cal. Code Regs. tit.2, § 12177(e). Thov tiv tauj rau kuv tau ntawm [koj qhov chaw nyob e-mail/tus naj npawb xov tooj]. Ua tsaug rau koj qhov kev mob siab rau qhov kev thov no.

Sau npe,

[Sau koj lub ne rau]

[Sau koj qhov chaw nyob rau]

 

 

 

Cov kws muab kev pab vaj tsev nyob tuaj yeem thov tsab ntawv pov thawj los ntawm lawv cov neeg xauj tsev nyob hauv thaum tus neeg nyob hauv thov kom muaj ib qho chaw nyob uas tsim nyog los sis qhov kev hloov kho kom tsim nyog thiab qhov xav tau qhov chaw nyob los sis kev hloov kho uas tsis paub tsis tseeb. Tsab ntawv ua pov thawj lees paub tias tus neeg muaj kev tsis taus ntawm lub cev muaj qhov kev tsis taus ntawm lub cev uas ntsig txog kev xav tau rau kev hloov pauv uas lawv tab tom thov rau lawv txoj cai tswj vaj tsev nyob, cov txheej txheem, cov kev pab cuam, los sis cov qauv ntawm lub cev. Nram qab no yog ib daim qauv rau cov tsab ntawv pov thawj fab kev kho mob.

Daim Qauv Tsab Ntawv Kev Ua Pov Thawj los ntawm ib tus Kws Kho Mob Tshaj Lij

[Hnub tim]

Txog rau [Tus Tswv Tsev Xauj, Tus Txiv Tsev, thiab Lub Koom Haum Cov Tswv Tsev]

Kuv yog [tus kws kho mob lub cev/tus kws kho mob hlwb/tus kws kho mob rau fab kev xav/tus kws kho mob rau fab kev zuaj leeg los yog zuaj ib ce/tus kws ua hauj lwm pab tib neeg/tus kws kho mob rau fab kev kho kom ua tau hauj lwm] rau [tus neeg mob/tus neeg qhua thov kev pab lub npe] thiab kuv paub zoo txog [nws/lawv] tus mob. [Tus neeg mob lub npe] muaj ib qhov kev tsis taus ntawm lub cev uas ua rau tshwm sim muaj qee yam kev txwv ntawm kev ua hauj lwm. Cov kev txwv nod muaj xws li [cov npe ntawm cov kev txwv tsis pub ua hauj lwm uas xav tau qhov chaw nyob uas tau thov]:

 

 

 

[Qhov chaw nyob uas tau thov] yog yuav tsum muaj rau [tus neeg mob/tus neeg qua lub npe] txhawm rau nyob hauv lub zej zog thiab siv thiab lom zem rau qhov chaw nyob ntawm [nws/lawv] los ntawm [piav qhia tias seb qhov chaw nyob yuav pab li los yog txhawb nqa tus tib neeg ntawd li cas [qhia cov kev txwv uas yuav tsum tau muaj los thov qhov chaw nyob]:

 

 

 

Ua tsaug rau qhov kev muab qhov chaw nyob tsim nyog no rau [tus neeg mob/tus neeg qhua thov kev pab lub npe].

Sau npe,

[Lub Npe thiab Qib Hauj Lwm]

Kev Tswj Koj Cov Cai: Cov Kev Tsis Txaus Siab thiab Cov Kev Foob

Yog tias tus tswv tsev, lub koom haum cov tswv tsev, los sis lwm tus neeg muab kev pab vaj tsev nyob tsis kam muab qhov chaw nyob los sis qhov kev hloov kho uas tsim nyog, los sis lwm yam kev ntxub ntxaug rau koj, koj yuav tsum tau sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab fab kev tswj hwm los sis kev foob kom siv koj cov cai. Cov kev xaiv no yuav siv sij hawm ntev.

Cov Kev Tsis Txaus Siab Rau Fab Kev Tswj Hwm

Koj tuaj yeem xa ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab txog kev tswj hwm mus rau California’s Civil Rights Department (CRD), lub npe qub Department of Fair Employment and Housing (DFEH), tau tsis puab dhau hauv ib xyoos suav txij li hnub tau muaj qhov kev ntxub ntxaug zaum kawg nkaus tsis ntev los no. Koj muaj peev xwm saib lub ntsiab lus qhia dav dav ntawm cov txheej txheem hais kev tsis txaus siab nrog CRD, thiab cov ntaub ntawv qhia txog yuav ua li cas sau ntawv tsis txaus siab, tuaj yeem nrhiav tau nyob ntawm no:  https://calcivilrights.ca.gov/complaintprocess/#:~:text=800%2D884%2D1684,-contact.center%40dfeh thiab koj tuaj yeem saib daim duab qhia kev ua ntawv thov hais kev tsis txaus siab ntawm CRD tau ntawm nod: https://calcivilrights.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2022/09/CRD-Non-Employment-Flowchart_ENG.pdf. Koj kuj tseem tuaj yeem pib qhov txheej txheem kev ua ntawv thov hais kev tsis txaus siab tau los ntawm kev hu rau (800) 884-1684 (ua suab) los sis (800) 700-2320 (TTY).

Yog tias CRD tsis ua raws li koj qhov kev pom zoo, qhov kev txiav txim ntawm CRD yuav raug thov kom rov qab txiav txim dua mus rau
Tus Thawj Coj ntawm CRD tsis pub dhau 10 hnub suav txij li hnub tau txiav txim.1

Koj kuj tseem tuaj yeem sau ib daim ntawv thov hais kev tsis txaus siab fab kev tswj hwm mus rau U.S. Department of Housing and Urban Development’s Office of Fair Housing and Equal Opportunity (HUD-FHEO)2 tsis pub dhau ib lub xyoos txij li hnub muaj kev ntxub ntxaug. Cov ntaub ntawv hais txog kev xa ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab HUD-FHEO tuaj yeem nrhiav tau los ntawm kev hu rau tus xov tooj 1-800-669-9777 los sis hauv HUD lub vev xaib: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint Cov ntaub ntawv qhia txog qhov txheej txheem hais kev tsis txaus siab yuav zoo li cas ntawd tuaj yeem nrhiav tau ntawm no: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/complaint-process

Cov Kev Ua Ntawv Foob Ntiag Tug

Koj tuaj yeem tswj hwm koj cov cai los ntawm kev ua ntawv foob fab kev nplua nyiaj hauv tsoom fwv los sis lub xeev lub tsev hais plaub. Koj tsis tas yuav muaj ib tus kws lij choj thiab koj muaj cai ua ntaub ntawv foob los ntawm koj tus kheej yog tias koj tsis tau txais kev pab los sis kev sawv cev ntawm tus kws lij choj tau. Thov nco ntsoov tias muaj lub sij hawm txwv ("lub sij hawm hais rooj plaub") uas txwv lub sij hawm ntau uas koj muaj rau kev foob hauv tsev hais plaub, thiab koj yuav cia li poob koj rooj plaub mus yog tias koj tsis ua ntawv foob raws li hauv lub sij hawm ntawd. Cov sij hawm kawg no yuav luv txog li ob lub xyoos xam txij li hnub uas muaj kev ntxub ntxaug. Yog tias xav ua ntawv foob, koj yuav tsum sab laj nrog tus kws lij choj sai li sai tau kom tau txais cov lus qhia, tshawb xyuas koj cov kev xaiv, thiab muaj peev xwm ua tus sawv cev. Koj yuav tau lav thaj tsob rau kev them tus nqi ua ntawv foob rau koj daim ntawv foob, tab sis tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais kev zam tus nqi yog tias koj tsis tuaj yeem them tus nqi kev ua ntawv foob tau.

Cov Kev Thov Kom Them Nyiaj Me Me

Yog tias koj tab tom hais kom them nyiaj rau cov kev puas tsuaj ua nyiaj ntsuab uas tsawg dua $10,000, koj tuaj yeem ua ntawv foob qhov kev ntxub ntxaug xa mus rau hauv Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Me. Yuav tsum tau thov kom them nyiaj me me rau cov rooj plaub hauv tsev hais plaub ua ntej lub sij hawm txwv ("lub sij hawm hais rooj plaub") tas sij hawm, thiab muaj tus nqi xa ntawv tshwj tsis yog tias koj tsim nyog tau txais kev zam nqi. Koj tuaj yeem sab laj nrog tus kws lij choj txog Cov Kev Thov Kom Them Nyiaj Me Me rau cov rooj plaub hauv Tsev Hais Plaub, tab sis tus kws lij choj tsis tuaj yeem sawv cev rau koj hauv Kev Thov Kom Them Nyiaj Me Me Hauv Tsev Hais Plaub tauYog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib
Disability Rights California, Phau Ntawv Qhia rau Lub Tsev Hais Plaub Ntsig Txog Cov Kev Thov Kom Them Nyiaj Me Me (Small Claims Court): Yuav ua ntawv Foob li cas yog hais tias lub Chaw Lag Luam los sis Tus Tswv Tsev Tawm Tsam Koj Vim Koj Qhov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev, muaj nyob ntawm https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/520601_0.pdf

Kev Hais Txog Fab Kev Cai Lij Choj thiab Cov Lus Qhia Ntxiv

Kev ntxub ntxaug ntsig txog fab vaj tsev nyob rau cov neeg xauj tsev thiab cov neeg thov uas muaj kev tsis taus ntawm lub cev uas raug txwv raws li tsoom fwv txoj cai lij choj hauv tsab cai Fair Housing Amendments Act3 thiab Nqe Lus 504 ntawm tsoom fwv tsab cai Rehabilitation Act of 1973.4 Tsis tas li ntawd, nws yog txwv tsis pub nyob rau hauv California txoj cai lij choj nyob rau hauv tsab cai Fair Employment and Housing Act5 thiab tsab cai Disabled Persons Act.6 Cov kev cai lij choj no suav nrog cov neeg muab kev pab vaj tsev nyob, cov koom haum tswv tsev, cov tswv tsev, cov tsev qiv nyiaj, thiab cov tswv thiab cov neeg saib xyuas cov vaj tsev nyob mus ntev nrog rau cov tsev laus thiab cov tsev zov me nyuam, cov tsev pab pawg, cov tsev nyob ywj pheej, cov neeg tsis muaj tsev nyob thiab, qee zaum, cov tsev tu neeg mob. 

Yog xav paub meej ntxaws ntxiv txog kev ntxub ntxaug ntsig txog fab vaj tsev nyob raws li-kev tsis taus ntawm lub cev, thiab yuav thov cov chaw nyob thiab cov kev hloov kho uas tsim nyog li cas raws li tus neeg xauj tsev los sis tus neeg thov vaj tsev nyob, saib: 

Tenants Together yog lub koom haum thoob plaws lub xeev ntawm cov koom haum saib xyuas neeg xauj tsev hauv zos. Tenants
Together muaj ib phau ntawv luam tawm hais txog Cov Chaw Nyob Uas Tsim Nyog thiab Cov Kev Hloov Kho Uas Tsim Nyog muaj nyob ntawm no: https://www.tenantstogether.org/resources/discrimination-and-reasonable-accommodations  thiab koj tuaj yeem nrhiav lawv tsab ntawv ua qauv uas hais txog kev thov qhov chaw nyob uas tsim nyog tau ntawm no: https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/025/581/original/Reasonable_Accommodations_Instructions.pdf

Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice, Reasonable Accommodations Under the Fair Housing Act https://www.justice.gov/crt/us-department-housing-and-urban-development

Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice, Reasonable Modifications Under the Fair Housing Act https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_7502.PDF  

Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice, Accessibility (Design and Construction) Requirements for Covered Multifamily Dwellings Under the Fair Housing Act https://www.hud.gov/sites/documents/JOINTSTATEMENT.PDF

 

 • 1. Saib 2 C.C.R.Tshooj Lus 10065
 • 2. Tsab cai Fair Housing Amendments Act tso cai rau qho no.
 • 3. 42 U.S.C. Tshooj 3601-3631
 • 4. Rau vaj tsev nyob uas tau txais nyiaj pab los ntawm US Department of Housing thiab Urban Development los yog lwm yam kev pab nyiaj txiag ntawm tsoom fwv
 • 5. Tsab Cai Lij Choj Ntawm Tsoom Fwv Nqe Lus 12955-12956.2
 • 6. Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Pej Xeem Cov Cai Nqe Lus 54.1 thiab 54.2