Tờ Thông tin: Phân biệt đối xử về Gia cư Dựa trên Tình trạng khuyết tật

Publications
#F108.05

Tờ Thông tin: Phân biệt đối xử về Gia cư Dựa trên Tình trạng khuyết tật

Giới thiệu

Tờ thông tin này thảo luận về các quyền của người khuyết tật không bị phân biệt đối xử về gia cư dựa trên tình trạng khuyết tật theo luật liên bang và luật California.

Phân biệt đối xử về gia cư đối với người thuê nhà và người xin đăng ký bị khuyết tật bị cấm theo luật liên bang trong Đạo luật Tu chính Gia cư Công bằng (Fair Housing Amendments Act) (42 Bộ luật Hoa Kỳ [U.S.C., United States Codes] Mục 3601-3631) và Mục 504 của Đạo luật Phục (Rehabilitation Act) hồi liên bang năm 1973 (với loại hình gia cư nhận tài trợ từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ [U.S. Department of Housing and Urban Development] hoặc hỗ trợ tài chính liên bang khác), và theo luật California trong Đạo luật Việc làm và Gia cư Công bằng (Fair Employment and Housing Act) (Bộ luật Chính [Government Code] phủ Mục 12955-12956.2) và Đạo luật Người Khuyết tật (Disabled Persons Act) (Bộ luật Dân [Civil Code] sự Mục 54.1 và 54.2).  Các luật này áp dụng cho nhà cung cấp gia cư, bao gồm: chủ cho thuê nhà, hiệp hội chủ nhà, người môi giới bất động sản, người cho vay và chủ sở hữu gia cư và quản lý tài sản của loại hình gia cư dài hạn, bao gồm nhà chăm sóc hỗ trợ, nhà hỗ trợ theo nhóm, nhà sống độc lập, nhà tạm trú cho người vô gia cư, và trong một số trường hợp, cơ sở điều dưỡng...

 

 

Click links below for a downloadable version.