Daim Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Ntxub Ntxaug Cov Neeg Uas Muaj Qhov Kev Tsis Taus: Cov Koom Haum Hauv Xeev thiab Cheeb Tsam Zej Zog thiab Lwm Cov Chaw Ua Hauj Lwm Ntawm Tsoom Fwv

Publications
#F112.09

Daim Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Ntxub Ntxaug Cov Neeg Uas Muaj Qhov Kev Tsis Taus: Cov Koom Haum Hauv Xeev thiab Cheeb Tsam Zej Zog thiab Lwm Cov Chaw Ua Hauj Lwm Ntawm Tsoom Fwv

Pub no qhia koj txog kev cai lij choj uas txwv kev ntxub ntxaug raws li kev tsis taus. Nws qhia koj txog cov kev cai lij choj uas siv rau lub xeev thiab tsoomfwv hauv nroog. Nws qhia koj tias kev ntxub ntxaug yog dab tsi. Yog tias ib lub xeev lossis tsoomfwv hauv nroog cais tawm tsam koj, nws qhia koj tias koj tuaj yeem ua li cas txog nws. Nws muab cov ntawv piv txwv rau koj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

Tsoom Fwv Teb Chaws thiab Lub Xeev Cov Cai Lij Choj Hais Txog Kev Ntxub Ntxaug Cov Neeg Muaj Qhov Kev Tsis Taus 

Lub Ncauj Lus (Title) II ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Neeg Meskas Uas Muaj Cov Kev Tsis Taus (Americans with Disabilities Act (ADA)) thiab Tshooj lus 504 ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Kho Kom Rov Qab Zoo Li Qub (Rehabilitation Act) txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug los ntawm cov chaw lis hauj lwm ntawm tsoom fwv teb chaws hauv lub xeev thiab hauv cheeb tsam zej zog (cov koom haum pej xeem (public entities)).  Cov koom haum pej xeem suav nrog cov tsev qiv ntawv hauv nroog, chaw ua si hauv xeev, Lub Chaw Hauj lwm Tsav Tsheb, thiab lwm qhov chaw los sis cov kev pab cuam uas tau ua los sis tau muab los ntawm tsoom fwv hauv xeev los sis hauv cheeb tsam zej zos.

Txoj cai lij choj ntawm Xeev California muab cov kev pov thaiv zoo ib yam nkaus. Tsoom fwv Tsab Cai Kev Tswj Hwm (Government Code)Tshooj 11135 txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug los ntawm tsoom foov hauv lub xeev thiab hauv cheeb tsam. Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Pej Xeem Cov Cai (Unruh Civil Rights Act) (Txoj Cai Hais Txog Plaub Ntug Tsis Raug Kaw Tshooj 51) thiab Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Neeg Muaj Qhov Kev Tsis Taus (Disabled Persons Act) (Txoj Cai Hais Txog Plaub Ntug Tsis Raug Kaw Tshooj 54-55.32), uas txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug raws qhov kev tsis taus (kev xiam oob khab) los ntawm cov chaw lag luam, kuj tseem siv rau tsoom fwv cov koom haum hauv qee qhov xwm txheej tib si thiab. Ib qho kev ua txhaum ntawm Tsab Cai ADA kuj xam tias yog kev ua txhaum txoj cai lij choj hauv xeev. Txawm li cas los xij, hauv qee cov xwm txheej, txoj cai lij choj ntawm xeev los sis lwm cov cai lij choj ntawm tsoom fwv teb chaws xws li Tshooj 504 tej zaum yuav muab theem kev pov thaiv siab dua li Lub Ncauj Lus II.

Kev ntxub ntxaug yog kev txwv txiav, kev sib cais, thiab kev saib tsis taus cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev los ntawm cov koom haum pej xeem. Qhov no xam muaj xws li qhov ua tsis tiav los hloov pauv cov cai thiab cov kev coj ua (raws li paub yog hu ua tias "kev hloov kho tsim nyog" los sis "cov chaw so uas tsim nyog") txhawm rau tso cai kom tus neeg muaj qhov kev tsis taus muaj peev xwm tau txais cov kev pab cuam ntawm tsoom fwv sib npaug li cov zoo neeg. Cov kev hloov kho no yog tsim nyog muaj yog tias lawv tsis hloov pauv qhov tseem ceeb ntawm tsoom fwv cov kev pab cuam thiab tsis ua kom muaj nyiaj txiag los sis kev tswj hwm tsis raug cai.

Kev ntxub ntxaug kuj tseem xam muaj xws li kev tsis kam muab "cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv" yog tias tsim nyog los xyuas kom muaj kev sib txuas lus tau zoo nrog cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev.

Cov piv txwv ntawm cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv muaj xam nrog cov neeg txhais piav tes uas tsim nyog, kev sau cov lus piav nyob rau lub sij hawm tseeb tiag, thiab cov neeg nyeem ntawv uas tsim nyog rau cov neeg uas dig muag. Lawv kuj tseem xam nrog rau kev muab cov ntaub ntawv sau ua cov ntawv uas siv tau yooj yim xws li luam tawm ua ntawv loj los sis ua tus ntawv Su, cov ntaub ntawv uas siv tau nkag rau hauv lub cuab yeej nyeem ntawv, los sis muab cov ntaub ntawv uas tau luam tawm kaw ua suab. Cov koom haum pej xeem tsis tas yuav tsum tau muab cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv yog tias nws yuav hloov pauv qhov xwm txheej ntawm cov khoom los sis cov kev pab cuam uas lawv muab los sis ua rau muaj nyiaj txiag los sis kev tswj hwm tsis raug cai.

U.S. Department of Justice lub vev xaib:

California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) lub website:

Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog kev ntxub ntxaug ntawm kev tsis taus (xiam oob khab), cov kev hloov kho uas tsim nyog, thiab txoj cai los sib txuas lus tau zoo ntawm no:

Lub Tuam Tsev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Hauv Teb Chaws Meskas (U.S. Department of Justice) lub vev xaib (website):

Ib tus neeg muaj qhov kev tsis taus kuj tseem yuav ntsib kev ntxub ntxaug yog hais tias cov chaw muab kev tu xyuas neeg mob ntawm lub koom haum pej xeem tsis tuaj yeem nkag tau mus rau hauv. Tsab cai ADA thiab California txoj cai lij choj muab cov qauv vaj tsev rau cov tuam tsev tshiab thiab cov tuam tsev uas raug hloov pauv. Tsab cai ADA kuj tseem xav tau cov koom haum pej xeem yuav tsum ntseeg tau tias "kev nkag tau mus rau qhov khoos kas pab cuam" hauv cov chaw tu xyuas neeg mob uas twb muaj lawm. Qhov no txhais tau hais tias lub koom haum pej xeem cov khoos kas pab cuam thiab cov kev pab cuam, thaum saib mus thoob plaws lawm, lawv yuav tsum nkag mus tau yooj yim thiab siv tau los ntawm cov tib neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev. Nyob rau qee qhov xwm txheej, yuav ntseeg tau tias kev nkag mus rau qhov khoos kas pab cuam yuav tsum tau kev hloov pauv lub cev rau cov chaw uas twb muaj lawm. Txawm li cas los xij, cov koom haum pej xeem yuav tsum tsis tas hloov pauv cov qauv hauv cov chaw uas twb muaj lawm uas lwm txoj hau kev yuav muaj txiaj ntsig zoo hauv kev ua tiav cov kev nkag cuag qhov khoos kas pab cuam.

Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog kev nkag tau yooj yim mus rau ntawm lub tsev tau ntawm no:

 • Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Nkag Cuag (U.S. Access Board) lub vev xaib: www.access-board.gov
 • Lub Tuam Tsev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Hauv Teb Chaws Meskas (U.S. Department of Justice) lub vev xaib (website): https://www.ada.gov/ada_title_II.htm
 • Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Fab Kev Kos Cov Qauv Ua Vaj Tsev Hauv Xeev California (California Division of the State Architect) lub vev xaib: http://www.dgs.ca.gov/dsa/Programs/progAccess.aspx
 • Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Nkag Cuag Cov Neeg Uas Muaj Qhov Kev Tsis Taus Hauv Xeev California (California Commission on Disability Access) lub vev xaib: www.ccda.ca.gov

Kev Tau Txais Kev Hloov Kho Tsim Nyog /
Cov Kev Pab thiab Cov Kev Pab Cuam Ntxiv

Cov no yog cov kauj ruam los ua kom tau txais ib qho kev hloov pauv tsim nyog los sis kev pab los sis pab cuam ntxiv los ntawm lub koom haum pej xeem:

 1. Sau ib daim ntawv thov kom tau txais cov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv raws li qhov tsim nyog.Koj daim ntawv thov yuav tsum tau piav qhia li qhov hauv qab no:
  • tias koj yog ib tus neeg uas muaj qhov kev tsis taus (koj tsis tas yuav qhia lub npe ntawm koj qhov kev tsis taus);
  • txoj hauv kev uas koj qhov kev tsis taus ntawm lub cev cuam tshuam rau koj lub peev xwm nkag tau mus cuag los sis tau txais txiaj ntsig pab los ntawm lub koom haum pej xeem cov khoom siv los sis cov kev pab cuam;
  • qhov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam tshwj xeeb uas koj xav tau; thiab
  • hnub tim uas koj xav tau cov lus teb rov qab tuaj rau koj.
 1. Tshwj tsis yog tias koj qhov kev tsis taus thiab xav tau cov kev hloov kho / cov kev pab thiab kev pab cuam ntxiv tau tshwm sim, thov kom tau txais tsab ntawv txhawb nqa los ntawm koj tus kws kho mob los sis lwm tus kws tshaj lij rau fab kev kho mob.Tsab ntawv no yuav tsum piav qhia tias yog vim li cas koj thiaj xav tau qhov kev thov hloov kho vim yog koj qhov kev tsis taus ntawm lub cev.
 2. Xa koj daim ntawv thov thiab tsab ntawv txhawb nqa uas tau sau ua ntawv, yog tias tsim nyog, rau lub koom haum pej xeem.

Daim qauv tsab qauv ntawv thov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv thiab cov ntawv txhawb nqa tus qauv yog nyob rau tom qab kawg ntawm daim ntawv qhia tseeb no.

Cov Kev Tsis Txaus Siab Rau Fab Kev Tswj Hwm

Lub ncaj lus II ntawm tsab cai ADA raug tswj los ntawm Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Hauv Teb Chaws Meskas (U.S. Department of Justice (DOJ)). Tshooj lus 504 yuav raug tswj kom siv los ntawm tsoom fwv teb chaws cov koom haum ib lub dhau lb lub, uas tej zaum yuav muaj kev npaj rau kev sib yuam kom siv nrog DOJ. Tsab Cai Unruh ntawm Xeev California (California Unruh Act), Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Muaj Qhov Tsis Kev Taus thiab Tsoom Fwv Txoj Cai Tshooj 11135 tau raug yuam kom siv los ntawm DFEH.

Yog koj ntseeg tias koj tau raug ntxub ntxaug, koj tuaj yeem ua ntawv foob teev cov lus tsis txaus siab xa mus rau DOJ raws li tsoom fwv teb chaws txoj cai lij choj, los sis xa mus rau DFEH raws li txoj cai lij choj hauv lub xeev. Yuav tsum tau xa Cov Lus Tsis Txaus Siab ntawm Lub Ncauj Lus II mus rau DOJ tsis pub dhau 180 hnub suav txij li thaum muaj qhov kev coj ua tsis ncaj ncees. Cov lus tsis txaus siab ntawm DFEH yuav tsum tau ua ntawv xa mus tsis pub dhau ib lub xyoos suav txij li thaum muaj qhov kev coj ua tsis ncaj ncees. Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev tiv toj mus rau DOJ thiab DFEH yog muaj nyob nram qab no.

DOJ Cov Kev Tsis Txaus Siab:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Disability Rights Section – 1425 NYAV
Washington, D.C. 20530

Kev Xa Ntawv Hauv Online: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

Xov tooj: (800) 514-0301
TTY: (800) 514-0383

DFEH Cov Kev Tsis Txaus Siab:
Kev Xa Ntawv Hauv Online: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
Xov tooj: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
Kev Xav Ntawv: Hu rau (800) 884-1684 thiab thov daim ntawv tsis txaus siab uas tsim nyog los luam tawm thiab muab xa rov qab mus. Thov kom muab lub sij hawm ntxiv rau kev xa kev ntawv thiab kev lis daim ntawv thov.

Lwm lub koom haum tej zaum kuj tseem yuav muaj cai txiav txim siab mloog yam kev tsis txaus siab tshwj xeeb txog cov koom haum pej xeem. Piv txwv li, Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Raug Ua Phem Hauv Xeev California (California Victim Compensation Board) muab nyiaj pab them rau cov neeg raug tsim txom los ntawm kev ua phem txhaum cai.

Kev Ua Ntawv Foob

Kev ua txhaum cov cai lij choj uas tau piav qhia los saum toj no kuj tseem yuav raug yuam siv los ntawm cov kev foob ntiag tug. Thov nco ntsoov tias cov cai lij choj hais txog cov kev txwv tau txwv lub sij hawm rau kev ua ntawv foob, thiab tias koj tej zaum koj yuav poob qhov kev thov yog tias koj tsis ua raws li txoj cai lij choj hais txog ntawm cov kev txwv. Cov sij hawm kawg no yuav luv txog li ob lub xyoos xam txij li hnub uas muaj kev ntxub ntxaug.

Dua li nod lawm, Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Thov Nyiaj Pab Rau Kev Raug Tsim Txom Ntawm Tsoom Fwv (Government Tort Claims Act) tseev kom tsoom fwv ua ib daim ntawv foob txog qhov kev tsim txom tsis pub dhau rau lub hlis tom qab muaj kev ntxub ntxaug tshwm sim uan tej yuav foob kom them qhov nyiaj puas tsuaj rau lub xeev los sis tsoom fwv lub koom haum hauv cheeb tsam. Xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog cov kev thov foob qhov raug tsim txom tuaj yeem nrhiav tau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act. Thov nco ntsoov tias lub vev xaib no tau txuas mus rau daim foos thov rau lub xeev los sis lub koom haum hauv xeev los sis tus neeg ua hauj lwm, uas tej zaum yuav tsis siv rau hauv koj rooj plaub. Lwm lub koom haum pej xeem tej zaum lawv tus kheej yuav muaj daim ntawv thov foob kev tsim txom rau hauv lawv lub vev xaib. Yog tias koj txaus siab yuav ua ntawv foob, koj yuav tsum tau mus sab laj nrog tus kws lij choj kom sai li sai tau.

Yog tias koj tab tom hais kom them nyiaj rau cov kev puas tsuaj ua nyiaj ntsuab uas tsawg dua $10,000, lwm txoj hau kev xaiv yog kom ua ntawv foob qhov kev ntxub ntxaug xa mus rau hauv Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Me. Cov cai ntawm cov kev txwv uas tau piav qhia los saum toj no yuav siv tau.Koj tsis tuaj yeem siv tus kws lij choj tau yog hais tias koj mus rau hauv lub tsev txiav txim plaub ntug me.Nov yog ib kab ntawv txuas rau Disability Rights California cov ntawv tshaj tawm uas piav qhia txog qhov txheej txheem ntawm kev siv Cov Ntawv Thov Me Me rau cov teeb meem kev ntxub ntxaug: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

Tsab Qauv Ntawv Los Thov Qhov Kev Hloov Kho los sis Cov Kev Pab thiab Cov Kev Pab Cuam Ntxiv Uas Tsim Nyog

[Hnub tim]

Nyob zoo txog [Lub Koom Haum Pej Xeem (Public Entity)]:

Kuv tab tom sau ntawv los thov [cov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv uas tsim nyog] rau kuv [qhov kev tsis taus ntawm lub cev / cov kev tsis taus ntawm lub cev].

Kuv [tab tom tau txais / xav kom tau txais] cov kev pab cuam los ntawm [Lub Koom Haum Pej Xeem (Public Entity)].Vim yog kev qhov kev tsis taus ntawm lub cev, Kuv thiaj li xav tau cov hauv qab no: [cov npe ntawm cov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv]:

Kuv tus [kws kho mob lub cev / tus kws kho mob hlwb / tus kws kho mob rau fab kev xav / tus kws kho mob rau fab kev zuaj leeg los yog zuaj ib ce / tus kws ua hauj lwm pab tib neeg / tus kws kho mob rau fab kev kho kom ua tau hauj lwm / lwm tus neeg (piav qhia)] xam tias cov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv uas tsim nyog raws li ntawm kuv qhov kev tsis taus. Thov saib tsab ntawv uas xov nrog tuaj ntawm [tus kws kho mob los sis tus kws kho mob tshaj lij lub ne].

Txoj cai lij choj ntawm tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev xav kom cov koom haum pej xeem muab kev cov kev hloov kho / cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv uas tsim nyog rau cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev. Thov teb rov qab rau qhov kev thov no tsis pub dhau li ntawm [hnub tim]. Thov tiv toj rau kuv tau ntawm [sau koj tus lej xov tooj thiab / los sis qhov chaw nyob e-mail rau] yog tias koj muaj ib lo lus nug twg. Ua tsaug.

Thov phiaj yeeg kev saib siab,

[Sau koj lub ne rau]

[Sau koj qhov chaw nyob rau]

 

Tsab Qauv Ntawv Pab Txhawb

[Hnub tim]

Nyob zoo txog [Lub Koom Haum Pej Xeem (Public Entity)]:

Kuv yog tus [kws kho mob lub cev / tus kws kho mob hlwb / tus kws kho mob rau fab kev xav / tus kws kho mob rau fab kev zuaj leeg los yog zuaj ib ce / tus kws ua hauj lwm pab tib neeg / tus kws kho mob rau fab kev kho kom ua tau hauj lwm] rau [Lub npe], thiab kuv paub zoo txog [nws] tus mob. [Nws] muaj ib qhov kev tsis taus ntawm lub cev uas ua rau tshwm sim muaj qee yam kev txwv ntawm kev ua hauj lwm. Cov kev txwv nod muaj xws li [cov npe ntawm cov kev txwv tsis pub ua hauj lwm uas xav tau kev thov hloov kho / kev pab los sis kev pab cuam ntxiv].

[Qhov kev hloov kho / kev pab thiab kev pab cuam ntxiv uas tau thov] yog tsim nyog rau [Lub Npe] txhawm rau [thov rau / muaj kev nkag cuag cov kev pab cuam thiab cov txiaj ntsig pab tau sib npaug ntawm] [lub npe ntawm Lub Koom Haum Pej Xeem (Public Entity)]. [Piav qhia txog tias qhov kev hloov kho / kev pab thiab kev pab cuam ntxiv yuav pab los sis txhawb tus kheej li cas].

Ua tsaug rau qhov kev muab qhov kev hloov kho tsim nyog no rau [Lub Npe].

Thov phiaj yeeg kev saib siab,

[Lub Npe thiab Qib Hauj Lwm]