Tờ Thông tin: Phân biệt đối xử Người bị khuyết tật và Phiếu Mục 8 HUD

Publications
#7141.05

Tờ Thông tin: Phân biệt đối xử Người bị khuyết tật và Phiếu Mục 8 HUD

Tờ thông tin này thảo luận về các quyền của người bị khuyết tật trong Chương trình Phiếu Mục 8. Xin lưu ý rằng các quy tắc khác có thể áp dụng cho Chương trình Mục 8 Trên cơ sở Dự án.

 

 

Click links below for a downloadable version.