بروشور: تبعیض به واسطه معلولیت و ووچر‌های موضوع قسمت 8 از قانون HUD

Publications
#7141.16

بروشور: تبعیض به واسطه معلولیت و ووچر‌های موضوع قسمت 8 از قانون HUD

در این بروشور، حقوق افراد دچار معلولیت در برنامه ووچر موضوع قسمت 8 شرح داده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است مقرراتی متفاوت شامل برنامه پروژه‌محور موضوع قسمت 8 گردد.

 

 

Click links below for a downloadable version.