Ntaub Ntawv: Kev Ntxub Cais Kev Xiam Oob Qhab thiab HUD Cov Ntawv Pov Thawj Tshooj 8

Publications
#7141.09

Cov ntaub ntawv no tham txog vaj huam ntawm cov neeg muaj kev xiam oob qhab nyob rau Tes Dej Num Ntawv Pov Thawj Tshooj 8. Thov paub tias cov cai sib txawv no tej zaum yuav haum rau Tes Dej Num Hauj Lwm Tshooj 8.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.