Ntaub Ntawv: Kev Ntxub Cais Kev Xiam Oob Qhab thiab HUD Cov Ntawv Pov Thawj Tshooj 8

Publications
#7141.09

Ntaub Ntawv: Kev Ntxub Cais Kev Xiam Oob Qhab thiab HUD Cov Ntawv Pov Thawj Tshooj 8

Cov ntaub ntawv no tham txog vaj huam ntawm cov neeg muaj kev xiam oob qhab nyob rau Tes Dej Num Ntawv Pov Thawj Tshooj 8. Thov paub tias cov cai sib txawv no tej zaum yuav haum rau Tes Dej Num Hauj Lwm Tshooj 8.

Lus Coj Qhia

Tes dej num ntawv pov thawj tshooj 8 (tam sis no hu tias Tes Dej Num Hauj Lwm Ntawm Daim Ntawv Pov Thawj Kev Xaiv Vaj Tsev) yog ib tes dej num hauj lwm ntawm tsoom fwv vaj tsev uas pab cov tsev neeg tau nyiaj tsawg thiab cov neeg muaj kev xiam oob qhab ua tuaj yeem them taus, vaj tsev uas tsim nyog nyob rau hauv kiab khw vaj tsev ntiag tug. Qhov dej num no ua hauj lwm los ntawm kev muab ib daim ntawv pov thawj rau cov tsev neeg koom nrog uas them rau ib feem ntawm lawv cov nqi xauj tsev txhua hli. Cov tsev neeg koom nrog ntawv tuaj yeem siv daim ntawm pov thawj no dawb mus xauj tsev los ntawm tus muab kev pab cuam vaj tsev raws li lawv txoj kev xaiv, tsuav yog hais tias tus nqi xauj ntawv nyob rau hauv cov nqi teev tseg los ntawm tsoom fwv tsev luam (pheej nyiam hu tias [PHAs, Public Housing Authorities]) thiab Koom haum vaj tsev pom zoo rau kev xauj vaj tsev.

Tes Dej Num Tshooj 8 no tau txais kev pab nyiaj los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Vaj Tsev thiab Tsim Kho Nroog Teb Chaws Meskas  (HUD, U.S. Department of Housing and Urban Development) thiab raug tswj fwm nyob hauv zej zos uas los ntawm ib tes hauj lwm ntawm cov tsoom fwv saib xyuas vaj tsev. Tes dej num hauj lwm no tuav tswj los ntawm ntau lub xeev thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj uas pov thaiv cov neeg muaj kev xiam oob qhab los ntawm kev ntxub cais uas yog cov tswv tsev ntiag tug thiab cov koom haum tsev luam. Tsoom fwv cov kev cai lij choj xam muaj nyob rau tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kho Kom Rov Zoo Los (29 U.S.A Tshooj 794), Tsab cai Kho Vaj Tsev Uas Ncaj Ncees (42 U.S.C. Cov tshooj 3601-3631), thiab Nqe II Ntawm Tsab Cai Cov Neeg Meskas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (42 U.S.C. Cov tshooj 12131-12165). Cov kev cai lij choj ntawm xeev California xam muaj Tsab Cai Kev Ua Hauj Lwm thiab Vaj Tsev Uas Ncaj Ncees (Cov Tshooj Ntawm Tsoom Fwv Tsab Cai 12955-12956.2), Tsab Cai Hais Txog Vaj Huam Ntawm Niam Txiv Pej Xeem Unruh (Civ. Tsab Cai Tshooj 51), Tsab Cai Cov Neeg Xiam Oob Qhab (Tsab Cai Laj Mej Pej Xeem Ntawm Cov Tshooj 54.1 thiab 54.2), thiab Tsab Cai Tsoom Fwv Tshooj 11135.

Kev ntxub cais vaj tsev rau kev xiam oob qhab tuaj yeem siv tau ntau hom. Nws xam nrog kev kho mob uas tsis muaj vaj huam sib luag, kev tsis lees muab xauj rau ib tus twg vim los ntawm kev xiam oob qhab, cev nqaij daim tawv lossis teeb meem kev nkag rau kev sib txuas lus, kev ua phem, kev ua pauj rov qab, thiab cov lus ntxub cais. Nws tseem xam nrog kev tsis tau pab cov chaw nyob tsim nyog thiab kev hloov kho tsim nyog.

Cov Chaw Nyob thiab Cov Kev Hloov Kho Tsim Nyog

Nyob rau cov ntsiab lus ntawm vaj tsev, lub chaw nyob yog ib qho kev zam lossis hloov cov kab ke, cov cai, lossis cov ke coj ua los ntawm tus tswv tsev. Kev hloov kho yog ib qho kev hloov ntawm yam ntsia pom ntawm lub tsev, lub tsev tus nqi xauj, lossis thaj chaw nyob.

Nyob hauv cov kev cai lij choj kev ntxub cais kev xiam oob qhab, cov tswv tsev yuav tsum muab cov chaw nyob tsim nyog thiab kev hloov kho tsim nyog yog thaum tsim nyog muab rau qee tus neeg uas muaj kev xiam oob qhab muaj lub cib fim sib luag tau siv thiab sov siab nyob. Cov chaw nyob thiab kev hloov kho yuav tsum tsim nyog vim los ntawm kev xiam oob qha, thiab cov no yuav tsum muaj laj txheej. Cov chaw nyob thiab cov kev hloov kho kuj tsim nyog yog tias cov no tsis pauv hloov tus yeeb yam uas tseem ceeb ntawm cov kev pab cuam muab rau  thiab tsis txhob yuav qhov tsis tsim nyog rau tus tswv tsev xauj. Nyob rau tej vaj tsev ntiag tug, cov tswv tsev yuav tsum them nyiaj rau cov nqi chaw nyob tsim nyog, tib  lub sij hawm ntawd cov neeg xauj tsev yuav tsum them rau cov nqi kev hloov kho uas tsim nyog.

Xws li cov tswv tsev, cov Koom haum vaj tsev yeej yuav tsum muab cov chaw nyob tsim nyog yog thaum tsim nyog muab rau ib tug twg uas muaj kev xiam oob qhab muaj cai sib luag rau Phiaj xwm tshooj 8. Cov piv txwv xam muaj:

 • Cov Qauv Kev Them Nyiaj Siab Duas –Cov qhauv kev them nyiaj sawv cev rau Koom haum vaj tsev feem ntau tuaj yeem them pab rau tsev neeg uas muaj nqi xauj tsev. Koom haum vaj tsev yuav teeb cov qauv kev them nyiaj rau txhua lub tsev qhov loj me, thiab feem ntau yog nyob thaj tsam cuaj caum feem puas (90%) thiab ib puas kaum  feem pua (110%) ntawm tus nqi kiab khw ncaj ncees ntawm thaj chaw (FMR, Fair Market Rate) rau txhua qhov loj me ntawm ib lub tsev twg. Koom haum vaj tsev tuaj yeem pom zoo cov qauv kev them nyiaj siab duas uas yog chaw nyob tsim nyog, tab sis tsuas yog siab txog li ntawm ib puas nees nkaum feem pua (120%) ntawm FMR. Koom haum vaj tsev yuav tsim cov qauv kev them nyiaj siab duas ib puas nees nkaum feem pua (120%) ntawm FMR uas yog chaw nyob tsim nyog, tab sis tsuas yog tom qab kev pom zoo los ntawm HUD.
 • Cov Qauv Kev Pab Nyiaj Siab Dua thiab Cov Pab Rau Kev Noj Nyob – Tus qauv kev pab cuam yog ib tug qauv uas tsim los ntawm Koom haum vaj tsev txhawm rau txiav txim qhov ntau tsawg tsim nyog ntawm cov chav pw rau cov tseg neeg uas loj thiab ntau tsis sib xws. Koom haum vaj tsev yuav tsum pom zoo tus qauv pab nyiaj siab dua yog tsim nyog xws lis chaw nyob tsim nyog. Qhov no tuaj yeem txais tau tus pab rau kev noj nyob, txhawm muab chav loj rau cuab yeej kho mob, lossis rau lwm yam tsim nyog cuam tshuam rau kev xiam oob qhab.
 • Kev Siv Nyiaj Rau Hluav Taws Xov Siab Dua – Yog hais tias qhov chaw tus neeg xauj tsev them nyiaj rau lawv cov nqi hluav taws xov, Koom haum vaj tse kuj yuav muab kev pab them nqi hluav taws xob suav raws tus nqi siv hluav taws xob uas tsim nyog. Koom haum vaj tsev yuav tsum pom zoo pab them nqi hluav taws xob siab dua yog tias tsim nyog raws li chaw nyob tsim nyog rau tus neeg xauj tsev uas yog tus siv tej cuab yeej cuam tshuam rau kev xiam oob qhab uas ua rau cov nqi hluav taws xob siab duas.
 • Cov Sij Hawm Tshawb Nrhiav Ntev Dua – Lub sij hawm thaum pib ntawm Ntawv Pov Thawj Tshooj 8 yam tsawg yog rau caum (60) hnub ntawm daim ntawv qhia hnub hli. Qhov no txhais tau tias ib tug neeg twg yuav tsum nrhiav kom tau tsev xauj tsis pub dhau rau caum (60) hnub tom qab txais lawv daim ntawv pom zoo. Koom haum vaj tsev yuav tsum ntxiv lkev pom zoo ntawm daim ntawv yog tias tsim nyog raws li kev pab cuam chaw nyob uas tsim nyog.
 • Kev Hais Dua Rau Cov Npe Teev Tseg Tos - Koom haum vaj tsev yuav tshem daim ntawv pom zoo ntawm tus tso npe los ntawm cov npe teev tseg yog tias lawv tsis teb cov lus thov txog cov xov xwm thiab tej yam kho  tshiab. Txawm li cas los xij, yog tias tus tso npe nrhia kev pab ntawd tsis tau teb xws li lus thov vim los ntawm kev xiam oob qhab, Koom haum vaj tsev yuav rov hais rau tus tso npe nyob rau txoj hauj lwm yav tas los ntawm tsev neeg uas muaj npe teev tseg tos.
 • Kev Muab Xauj Los Ntawm Kwv Tij – cov cai dav dav ntawm tsoom fwv theem siab txwv tsis pub Koom haum vaj tsev pom zoo los ntawm kev xauj vaj tsev yog tias tus tswv ntawm lus tsev xauj ntawv yog kwv tij ntawm tus xauj. Txawm li cas los xij, Koom haum vaj tsev yuav pom zoo rau tus tswv tsev ntawd yog tias tsim nyog xws li chaw nyob tsim nyog rau tus xauj tsuav yog hais tias tus tswv tsev ntawv tsis nyob nrog hauv tsev.
 • Kev Pab Nrhiav Tsev Yooj Yim - Thaum Koom haum vaj tsev tshaj tawm daim ntawv tso cai rau tsev neeg uas xam muaj tus xiam oob qhab, nws yuav tsum muab cov npe teev tseg ziag no ntawm cov tsev uas twb paub tias muaj rau Koom haum vaj tsev thiab, yog tias tsim nyog, tsis li ntawd pab tsev neeg rau kev nrhiav ib lub tsev siv tau.

Kev Tau Txais Cov Chaw Nyob thiab Kev Hloov Kho Tsim Nyog

Cov no yog cov kauj ruam ua kom tau chaw nyob tsim nyog lossis kev hloov kho tsim nyog los ntawm Koom haum vaj tsev lossis tus muab kev pab cuam vaj tse:

 1. Sau ntawm thov rau cov chaw nyob / cov kev hloov kho tsim nyog. Koj li kev thov yuav tau coj los piav li hauv qab no:
  1. Koj yog tus neeg uas muaj kev xiam oob qhab (koj tsis tas yuav qhia txog koj hom kev xiam oob qhab);
  2. cov hau kev uas koj txoj kev xiam oob qhab cuam tshuam rau koj li peev xwm kev siv thiab zoo siab rau koj lub tsev / mus siv tsoom fwv cov kev pab cuam vaj tsev.
  3. cov chaw nyob tsi ntsees / cov kev hloov kho uas koj xav tau; thiab
  4. hnub tim uas koj xav tias yuav teb.
 2. Tsi li ces koj kev xiam oob qhab ntawm koj thiab kev xav tau cov chaw nyob / kev hloov kho uas pom meej, tau txais ib tsab ntawv txhawb nqa los ntawm koj tus kws kho mob lossis lwm tus kws txawj rau kev kho mob. Tsab ntawv no yuav tsum piav qhia vim li cas koj xav tau chaw nyob / kev hloov kho uas thov ntawd los ntawm koj li kev xiam oob qhab.
 3. Xa koj tsab ntawv thov thiab tsab ntawv txhawb nqa. Nco ntsoov khaws cov ntawv luam ntawd cia.

Tsab ntawv piv txwv thov kev pab cov chaw nyob / cov kev hloov kho tsim nyog thiab tsab ntawv txhawb nqa piv txwv yog nyob rau zaum kawg ntawm cov ntaub ntawv no.

Kev Txiav Txim Tu Nplaub Uas Tsis Raws Cai

Yog tias Koom haum vaj tsev tsis lees koj qhov kev thov rau cov kev pab chaw nyob uas tsim nyog, koj yuav tsum tau nug Koom haum vaj tsev txog ntawm kev txiav txim tu nplaub tsis raws cai. Txawm tias tsoom fwv theem siab cov cai tsis kam lav txoj cai rau rooj kho ob tog lus uas tsis raws cai rau cov kev thov kev pab cuam chaw nyob uas tsim nyog, ntau cov Koom haum vaj tsev xam nrog txoj cai rau kev txiav txim tu plaub tsis raws cai nyob rau cov phiaj xwm kev tswj tuav dej num ntawm lawv. Thov caw paub tias cov txheej txheem txhawm rau kev thov kev txiav txim tu nplaub tsis raws cai yuav sib txawv rau txhua lub  Koom haum vaj tsev. Txawm li cas los xij, feem coob ntawm cov Koom haum vaj tsev muaj tswj ciam sij hawm rau kev thov ntawm kev txiav txim tu plaub tsis raws cai. Nco ntsoov saib koj tsab ntawv tsis lees paub thiab phiaj xwm kev tuav dej num ntawm koom haum vaj tsev kom ntseeg tias koj thov kev txiav txim ua ntej tswj ciam sij hawm. 

Cov Kev Tsis Txaus Siab Fab Kev Tswj Tuav Dej Num

Yog koj ntseeg tias koj tus tswv tsev xauj lossis koom haum vaj tsev tsis lees muab ib qhov kev pab cuam tsim nyog lossis tau ntxub cais tawm tsam koj mus rau qhov tsis zoo los ntawm koj txoj kev xiam oob qhab lossis kev xiam oob qhab ntawm lwm leej lwm tus uas koj nyob nrog, koj tuaj yeem ua ntawv thov kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num rau California Rooj Tsav Xwm Vaj Tsev thiab Kev Ua Hauj Lwm Ncaj Ncees (DFEH) lossis HUD. 

Koj tuaj yeem ua ntawv thov kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav rau Rooj Tsav Xwm Vaj Tsev thiab Kev Ua Hauj Lwm Ncaj Ncees (DFEH) nyob rau ntawm ib lub xyoo ntawm hnub kawg ntawm kev ntxub cais. Xov xwm hais txog kev qhia ua ntawv thov kev tsis txaus siab rau DFEH  tuaj yeem tshuab pom ntawm https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/, lossis hu (800) 884-1684 (hais lus ) lossis (800) 700-2320 (TTY).  Koj tuaj yeem thov xa kev tsis txaus siab kev txiav txim ntawv DFEH mus rau tus tawj coj ntawm DFEH nyob rau sij hawm kaum hnub (10) ntawm kev txiav txim.

Koj tseem tuaj yeem xa daim ntawv tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num nrog rau HUD. Yog tias koj tab tom ua daim ntawv tawm tsam tus tswv tsev xauj ntiag tugj, koj yuav tsum xa nrog HUD nyob rau ib lub xyoo. Yog tias koj tab tom ua ntawv tawm tsam Koom haum vaj tsev, koj yuav tsum xa daim ntawv nrog rau HUD nyob rau ntawm 180 hnub. Xov xwm hais txog kev qhia ua ntawv thov kev tsis txaus siab rau HUD  tuaj yeem tshawb pom ntawm 1-800-669-9777 lossis: https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination.

Nplaub Ntug Pej Xeem

Koj tseem muaj kev xaiv ntawm kev taug qab koj cov cai los ntawm nplaub ntug sib foob ntiag tug. Thov ceev faj tias cov cai lij choj txog ntawm cov tswj ciam txwv ncua sij hawm txhawm rau kev ua nplaub sib foob thiab koj yuav tuaj yeem poob cai tau yog koj tsis ua nyo rau nrua sij hawm hais los.   Cov tswj ciam sij hawm tag no tuaj yeem luv txog ob lub xyoos suav txij hnub uas muaj kev sib cais tshwm sim. 

Yog tias koj npaj siab foob Koom haum vaj tsev, yuav tsum paub txog Tsab Cai Thov Kev Pab Kev Yuav Cai Ntawm Tsoom Fwv uas yuav tsum tau hais nplaub kev yuav cai ntawm tsoom fwv uas nyob rau 6 lub hli ntawm qhov teeb meem ntxub cai ua ntej coj mus hais nplaub rau kev poob nyiaj txiag rau lub xeev lossis chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv nyob rau zej zos. Xov xwm ntau ntxiv txog ntawm kev nqua hu kev yuav cai tuaj yeem nrhiav tau ntawm: Kev Ua Nplaub Kev Yuav Cai—Kev Xa Ntaub Ntawv Ua Nplaub Tawm Tsam Cov Chaw Ua Hauj Rau Pej Xeev uas Nyob Hauv California Tsab Cai Kev Ua Nplaub. Thov caw nco tias tus vev xaib no txuas mus rau daim foos ua nplaub tawm tsam xeev lossis chaw ua hauj lwm hauv xeev lossis tus neeg ua hauj lwm, uas yuav tsis siv nyob rau koj qhov teeb meem.

Yog tias koj tab tom ua kom poob nyiaj tsawg dua kaum txhiab dollar $10,000, koj tuaj yeem mus foob qhov teeb meem kev ntxub cai nyob rau Tsev Tu Nplaub Hais Cai Me. Cov cai lij choj txog ntawm cov tswj ciam uas sib tham saum toj no yuav siv tau. Koj yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug kws lijchoj yog hais tias koj mus rau lub tsev tu plaub hais cai me. Xov xwm ntau ntiv, saib California Cov Cai Kev Xiam Oob Qhab, , Tus Neeg Coj Kev Mus Rau Tsev Tu Nplaub Hais Cai Me: , Yuav foob li cas yog tias yog ib Tus Tub Lag Luam lossis Tus Tswv Tsev Xauj Ntxub Cai Koj Los Ntawm Koj Txoj Kev Xiam Oob Qhab at: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates.

Lwm cov peev txheej

Xov xwm ntau ntxiv txog ntawm kev ntxub cais vaj tsev rau kev xiam oob qhab, Tes Dej Num Hauj Lwm Ntawm Daim Ntawv Pov Thawj Kev Xaiv Vaj Tsev, thiab koj txoj cai mus thov kev hloov kho thiab cov chaw nyo tsim nyog, thov caw mus saib cov kev tshaj tawm thiab cov ntaub ntawv piv txwv hauv qab no:

 

 

Tsab Ntawv Piv Txwv Rau Kev Thov Tus Muab Kev Pab Cuam Vaj Tsev Uas Tsim Nyog lossis Kev Hllov Kho

[Hnub Tim]

Hawm Txog [Tswv Tsev, Koom Haum Vajtse, Koom Haum Tswv Tsev]

Kuv tab tom sau stab ntawv mus thov chaw nyob/kev hloov kho tsim nyog txhawm rau kuv li kev xiam oob qhab/cov kev xiam oob qhab.

Kuv nyob rau ntawm/tab tom tso npe thov xauj koj lub tsev ntawm [chaw nyob].  Vim kuv qhov kev xiam oob qhab, kuv xav tau cov kev pab li txuas ntxiv mus no: [cov chaw nyob/kev hloov kho teev tseg].    

Kuv tus kws kho mob/kwv kho mob puas hlwb/kwv npliag neeg lub siab/kwv kho mob puas hlwb puas cev nqaij daim tawv kom zoo rov los/ ntaub ntawv zej tsoom/ kwv kho mob hauj lwm / lwm tus neeg [piav qhia] muaj kev tsim nyog rau cov chaw nyob/kev hloov kho nyob rau hauv kuv txoj kev xiam oob qhab. Thov caw saib tsab ntawv uas xa tuaj nrog ua ke no los ntawm [tus kws kho mob lossis tus kws txawj lub npe].

Txoj cai lij choj hauv tsoom fwv thiab hauv xeev yuav tseev kom hais tias tus tswv tsev pab ua kom yooj yim raws paus ntsis rau cov neeg xauj tsev/cov neeg nyob thiab cov neeg tso npe thov uas muaj kev xiam oob qhab. Thov caw teb rov qab rau qhov kev thov no tsis dhau [hnub tim]. Yeej meem tiv tauj tau rau kuv ntawm [koj tus najnpawb xov tooj thiab/lossis chaw nyob e-mail] yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi. Ua tsaug.

Nrog kev saib siab,

 

[Koj lub npe]

[Koj qhov chaw nyob]

 

 

Tsab Ntawv Lees Paub Piv Txwv

[Hnub Tim]

Txog [Tswv Tsev, Koom Haum Vajtse, thiab Koom Haum Tswv Tsev]:

Kuv yog tus kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws phais mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kwv kho mob haujlwm rau [Koj lub npe], thiab kuv swm nrog nws tus mob. Nws muaj kev xiam oob qhab uas vim los ntawm cov tswj ciam kev siv tau haujlwm muaj meej.  Cov tswj ciam no xam muaj [teev cov tswj ciam kev ua tau haujlwm uas yuav tseev kom muaj qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov ntawd].

[Chaw nyob uas thov] yog qhov tsim nyog rau [Lub Npe] txhawm rau hauv zej zog thiab siv thiab txaus siab rau nws lub tsev [piav qhia chaw nyob yuav pab cuam li cas lossis txhawb na tus neeg ntawd].

Ua tsaug rau qhov kev muab chaw nyob tsim nyog ntawm no rau [Npe].

 

Nrog kev saib siab,

[Npe thiab Qib Haujlwm]

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.