Papel ng Katotohanan: Diskriminasyon sa Kapansanan at Pagpapaunlad ng Pabahay at Lunsod (HUD, Housing and Urban Development) Seksyon 8 na mga Garantiya

Publications
#7141.08

Tinatalakay ng papel ng katotohanan na ito ang mga karapatan ng mga taong may mga kapansanan sa Programa sa Garantiya ng Seksyon 8. Mangyaring malaman na ang iba-ibang mga patakaran ay maaaring naaangkop sa Programa sa Seksyon 8 na Batay sa Proyekto.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.