សន្លឹកព័ត៌មានពិត ការរើសអើងចំពោះពិការភាព និង HUD បង្កាន់ដៃផ្នែកទី 8

Publications
#7141.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិត ការរើសអើងចំពោះពិការភាព និង HUD បង្កាន់ដៃផ្នែកទី 8

សន្លឹកការពិតនេះ និយាយអំពី​សិទ្ធិរបស់មនុស្សមានពិការភាពជាប់ខ្លួន នៅក្នុង​កម្មវិធីបង្កាន់ដៃផ្នែកទី ៨ ។ សូមមេត្តាជ្រាបថា គេអាច​យក​បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗគ្នាមកប្រើប្រាស់ចំពោះគម្រោងផ្តោតលើ​កម្មវិធី​ផ្នែកទី ៨ ។

សេចក្តីផ្តើម

កម្មវិធី Section 8 voucher program (ឥឡូវគេហៅថា​កម្មវិធីបង្កាន់ដៃជម្រើស​គេហកិច្ច - Housing Choice Voucher Program) គឺជាកម្មវិធីគេហកិច្ចរបស់រដ្ឋា​ភិ បាល​​សហព័ន្ធ សម្រាប់​ជួយ​ដល់គ្រួសារ​មានប្រាក់​ចំណូលទាប និងមនុស្ស​មាន​ពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចទទួលបានផ្ទះសមរម្យដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់​ការរស់នៅ ​ក្នុងទីផ្សាគេហកិច្ចឯកជន ។ កម្មវិធីនេះ ដំណើរការ​ដោយការ​ផ្តល់​ឲ្យ​គ្រួសារ​ដែលចូលរួមនូវ​បង្កាន់ដៃសម្រាប់​ជួយចេញ​មួយផ្នែកនៃថ្លៃជួលផ្ទះរបស់​ពួកគេ ។ គ្រួសារ​ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ គឺមាន​សេរីភាពក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បង្កាន់ដៃនេះ សម្រាប់​បង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៅតាម​ជម្រើស​របស់ខ្លួន ដរាបណាថ្លៃ​ជួល នោះ ស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដោយអាជ្ញាធរគេហកិច្ចសាធារណៈ (ជា ទូទៅគេហៅថា [PHAs, Public Housing Authorities]) ហើយ​អាជ្ញាធរគេហកិច្ច អនុម័តចំពោះ​ការជួលនេះ ។

កម្មវិធី Section 8 Program បានទទួលមូលនិធិតាមរយៈក្រសួងគេហកិច្ច និង​ការអភិវឌ្ឈន៍ទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិក  (HUD, U.S. Department of Housing and Urban Development) ហើយត្រូវបាន​គ្រប់គ្រងនៅ​មូលដ្ឋាន ដោយបណ្តាញរបស់​អាជ្ញាធរគេហកិច្ច ។ កម្មវិធីនេះ គឺស្ថិតក្រោម​ច្បាប់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ដែលជាច្បាប់​សម្រាប់​ការពារ​មិនឲ្យ​មានការ​រើសអើង ចំពោះជនមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ពី​ម្ចាស់ផ្ទះឯកជន និងទីភ្នាក់ងារ​គេហកិច្ច​សាធារណៈ ។ ច្បាប់​របស់​សហព័ន្ធ មានរួមបញ្ចូលនូវ ផ្នែកទី ៥៤ នៃក្រមស្តានីតិសម្បទា (Section 504 of the Rehabilitation Act) (29 U.S.C. ផ្នែក 794) ច្បាប់វិសោធនកម្មយុត្តិធម៌គេហកិច្ច (Fair Housing Amendments Act (42 U.S.C. ផ្នែក 3601-3631) និងច្បាប់ Title II នៃក្រមជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមានពិការភាព (Title II of the Americans with Disabilities Act) (42 U.S.C. ផ្នែក 12131-12165) ។ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋកាលី ហ្វ័រនី ញ៉ា មានរួមបញ្ចូលនូវ ច្បាប់យុត្តិធម៌​ការងារ និងគេហកិច្ច (Fair Employment and Housing Act) (ក្រមរដ្ឋាភិបាលផ្នែកទី 12955-12956.2) ច្បាប់​សិទ្ធិពលរដ្ឋ អ៊ុនរូហ៍ (Unruh Civil Rights Act) (ក្រម រដ្ឋវប្បវេណី ផ្នែកទី 51) ក្រមជនពិការ (Disabled Persons Act) (ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ផ្នែកទី 54.1 និងទី 54.2) និងក្រម​រដ្ឋាភិបាល ផ្នែកទី 11135 ។

ការរើសអើងគេហកិច្ចចំពោះ ពិការភាព អាចកើតឡើងតាម​រូបភាព​ជាច្រើន ។ ការរើសអើងទាំងអស់នោះ មានដូចជា ការប្រព្រឹត្តដាក់មិនស្មើភាពគ្នា ការបដិ​សេធមិន​ជួលផ្ទះឲ្យ ដោយសារ​ជននោះមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ការបង្កើត​ឧបសគ្គ​រូបវ័ន្ត ឬដោយការទំនាក់ទំនងមិនឲ្យអ្នកនោះអាចចូលទៅបាន ការរុក​គួន ការសងសឹក និងការនិយាយដោយពាក្យសំដីរើសអើង ។ វាក៏អាចរួម​បញ្ចូល​ផងដែរនូវ​ការ​មិនព្រម​ធ្វើការ​សម្រួល និងកែតម្រូវសមរម្យ ។

ការសម្រួល និងការ​កែតម្រូវសមរម្យ

នៅក្នុង​បរិបទគេហកិច្ច ការសម្រួល គឺជាការលើកលែង ឬការប្តូរចំពោះបទ​បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ ឬទម្លាប់ការអនុវត្តរបស់​ម្ចាស់​ផ្ទះ ។ ការកែតម្រូវ​គឺជា​ការ​ប្តូររូបវន្តចំពោះអគារ ផ្ទះជួល ឬបរិវេណទូទៅក្នុងផ្ទះជួល ។

ក្រោមច្បាប់ស្តីអំពីភាព​រើសអើងលើជនមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ម្ចាស់​ផ្ទះជួល ត្រូវ​ផ្តល់​ជូននូវ​ការ​កែតម្រូវ និងការសម្រួល​សមហេតុផល តាមភាពចាំបាស់ ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនជនដែល​មាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន នូវឱកាស​ស្មើភាពគ្នា ដើម្បី​ប្រើប្រាស់ និងរីករាយចំពោះការ​រស់នៅក្នុង​ផ្ទះជួល ។ ការកែតម្រូវ និងការ​សម្រួល ត្រូវតែ​ធ្វើឡើងដោយសារ​ភាពចាំបាច់​ចំពោះ​ពិការភាព ហើយ​អ្វីៗទាំងអស់នេះ ត្រូវតែ​ធ្វើ​ឡើង​ប្រកប​ដោយភាព​សមហេតុផល ។ ការកែតម្រូវ និងការ​សម្រួល ត្រូវគេ​ចាត់​ថា​មាន​ហេតុផលសមរម្យ ប្រសិនបើ​វា​មិន​បាន​បង្ករឲ្យមានការ​កែប្រែ​ជា​មូលដ្ឋាន​ នូវស្ថានភាពនៃសេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន ហើយវាមិន​បង្កើត​បាន​ជា​បន្ទុកហួសហេតុចំពោះម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល​ទេនោះ ។ ចំពោះ គេហកិច្ច​ឯកជនវិញ ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល គឺជាអ្នក​ចេញថ្លៃចំពោះ​ការ​សម្រួល​សមហេតុផល ក្នុងពេលដែល​អ្នក​ជួល គឺជាអ្នក​ចេញថ្លៃ​ការ​កែតម្រូវសមហេតុផល​ណាមួយ ។

ដូចគ្នា នឹងម្ចាស់​ផ្ទះជួលដែរ អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ក៏ត្រូវមានការ​ផ្តល់​ជូននូវ​ការ​កែសម្រួល​សមហេតុផល ដើម្បីផ្តល់ឲ្យ​ជន​ដែល​មាន​ពិការភាពជាប់ខ្លួន នូវ​ឱកាស​​ស្មើភាពគ្នាចំពោះកម្មវិធីផ្នែកទី ៨ ។ ឧទាហរណ៍ មានជាអាទិ៍ ៖

 • បទដ្ឋាន​ការ​បង់​ប្រាក់​ថ្លៃខ្ពស់ជាង – បទដ្ឋាន​ការ​បង់ប្រាក់ ដែលតំណាង​ឲ្យតម្លៃភាគច្រើន​ដែលអាជ្ញាធរគេហកិច្ច អាចបង់បាន ដើម្បីជួយចេញ​ថ្លៃជួលផ្ទះដល់គ្រួសារទាំងនោះ ។ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច គឺជាអ្នក​កំណត់​បទដ្ឋានការចំណាយសម្រាប់​ទំហំបន្ទប់ជួលនីមួយៗ ហើយ​ជាទូទៅ បទដ្ឋានការចំណាយលើថ្លៃជួលទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងរវាង 90% ទៅ 110% នៃអត្រាតម្លៃទីផ្សារ (FMR, Fair Market Rate) តាមទីកន្លែងនីមួយៗ ទៅតាម​ទំហំបន្ទប់ជួល ។ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច អាចអនុម័តចំពោះបទដ្ឋាន​ការ​បង់ប្រាក់​ខ្ពស់ ជាផ្នែក​មួយនៃការសម្រួលសមហេតុផល តែការផ្តល់ជូននេះ គឺមិនលើសពី 120% នៃ FMR ឡើយ ។ អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អាច​បង្កើត​បទដ្ឋាន​ការ​បង់ប្រាក់ ដែល​ខ្ពស់ជាង 120% នៃ FMR ជាផ្នែកមួយនៃការសម្រួល​សមរម្យ តែអាច​ធ្វើឡើងបាន តែក្នុងករណីដែលបាន​ទទួល​ការ​អនុម័តិជាមុនពី HUD តែ​ប៉ុណ្ណោះ។
 • បទដ្ឋានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយខ្ពស់ និងការរស់នៅជាមួយមនុស្សចាស់ ឬជន​មានពិការភាព – បទដ្ឋាន​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ជំនួយ គឺជាបទដ្ឋានមួយ ដែល​ប្រាក់​ជំនួយត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូនដោយអាជ្ញាធរគេហកិច្ច ដើម្បី​កំណត់​រក​អំពីចំនួន​បន្ទប់ដេក​សមរម្យ សម្រាប់​គ្រួសារដែល​មានចំនួនសមាជិក និងសមាសភាពរបស់គ្រួសារខុសៗគ្នា ។ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច ត្រូវ​អនុម័តិ​បទដ្ឋានការផ្តល់ប្រាក់​ជំនួយខ្ពស់ បើចាំបាច់ចំពោះការសម្រួល​សមរម្យ​មួយ ។ ត្រង់នេះ អាចជាការ​សម្រួល​ចំពោះគ្រួសារ​ដែលមាន​មនុស្សចាស់ ឬជនមានពិការភាព ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​បន្ទប់​បន្ថែម​ដែល​ចាំបាច់ សម្រាប់​ដាក់​ឧបករណ៍ពេទ្យ ឬក៏សម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតដែល​ពាក់​ព័ន្ធ នឹង​ពិការភាព ។
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភខ្ពស់លើថ្លៃយូធីលិធី – ក្នុង​ករណីដែល​អ្នកជួល ជាអ្នក​ចេញ​ថ្លៃ​យូធីលិធី ដោយខ្លួនឯង អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អាច​ផ្តល់​ជូនប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ថ្លៃយូធីលិធី សម្រាប់​ចេញការចំណាយការប្រើ​ប្រាស់​យូធីលិធី​ដែល​សមរម្យ ។ អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ត្រូវ​អនុម័តិប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ច្រើនជាង​ធម្មតា ​សម្រាប់​ចេញថ្លៃយូធីលិធី បើចំាបាច់ សម្រាប់ការ​សម្រួលដែល​សមរម្យ សម្រាប់​អ្នកជួល ដែល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពិការភាព ដែលនាំឲ្យ​ថ្លៃយូធីលិធីរបស់ពួកគេ​មាន​ចំនួនច្រើន ។
 • ពេល​ស្វែង​រកយូរ – លក្ខ័ណ្ឌ​ដំបូងនៃបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ផ្នែកទី ៨ គឺយ៉ាង​​ហោចណាស់​មានរយៈពេលហុកសិបថ្ងៃ (60) តាម​ប្រតិទិន ។ ត្រង់នេះ គឺមានន័យថា បុគ្គលនោះ ជាទូទៅ ត្រូវ​តែរក​កន្លែង​ជួលស្នាក់នៅឲ្យបានក្នុង​រវាង 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែល​ខ្លួនទទួលបាន​បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ ។ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច ត្រូវបន្លាយពេលលក្ខ័ណ្ឌរបស់​បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ បើជាការ​ចាំបាច់ ដើម្បីជាការ​សម្រួល​សមហេតុផល ។
 • ការ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​រង់​ចាំសារឡើងវិញ - អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អាច​លុបឈ្មោះអ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំបង្កាន់​ដៃបង់ប្រាក់ពី​បញ្ជីរង់ចាំ បើពួកគេ​មិន​បាន​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​ការស្នើសុំព័ត៌មាន ឬការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​មិន​បាន​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​សំណើសុំ​បែបនេះ ដោយសារ​តែពិការភាព អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ត្រូវ​ដាក់​ឈ្មោះអ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំជំនួយទៅក្នុង​បញ្ជីស្ថានភាពគ្រួសារ​នេះដូច​មុន នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​រង់ចាំ ។
 • ការជួលផ្ទះពីញាតិសន្តាន – ជាទូទៅ បទបញ្ញត្តិ​របស់​សហព័ន្ធ ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ផ្តល់​ការ​អនុម័តិលើការជួលផ្ទះ ប្រសិនបើ​ម្ចាស់​ផ្ទះជួលនោះ ជាសាច់​ញាតិ​ជាមូយ​នឹង​អ្នក​ជួល ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អាច​អនុម័តិ​ចំពោះ ការ​ជួលផ្ទះពីម្ចាស់​ផ្ទះប្រភេទ​នេះ បើជាការ​ចាំបាច់សម្រាប់​ការ​សម្រួល​សមហេតុផល សម្រាប់​អ្នកជួល​ដរាបណា ភាគីម្ចាស់​ផ្ទះ​មិន​​រស់នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ជាមួយ អ្នក​ជួល​ទេនោះ ។
 • ជំនួយ​ក្នុង​ការស្វែង​រក​បន្ទប់​ជួលដែល​ងាយស្រួល​ចេញចូល - នៅពេល​ដែល​អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ចេញបង្កាន់​ដៃបង់ប្រាក់​ទៅឲ្យ​គ្រួសារ​ ដែលមាន​រួម​បញ្ចូល​អ្នក​នៅជាមួយ​ជាជនមានពិការភាព អាជ្ញាធរត្រូវ​​ប្រគល់បញ្ជី​បន្ទប់​ជួល​បច្ចុប្បន្នដែល​ងាយចេញចូលដែល​អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ចបានដឹង បើចាំបាច់ ឬក៏អាជ្ញាធរត្រូវ​ជួយដល់គ្រួសារនោះ ក្នុង​ការ​ស្វែងរកទីកន្លែង​ជួលស្នាក់នៅ ដែលងាយចេញចូល ។

ការទទួលបាន​ការ​សម្រួល និងការ​កែតម្រូវ​សមហេតុផល 

ទាំងនេះ គឺជា​ជំហានដែលអ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ ដើម្បី ទទួល​បាន​ការ​​សម្រួល​ ឬការ​កែ​តម្រូវសមហេតុផល ពីអាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច ឬអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ផ្ទះជួល ៖

 1. សូម​សរសេរ​ពាក្យស្នើសុំការសម្រួល/ការកែតម្រូវ​ សមហេតុផល ។ នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ស្នើសុំ របស់អ្នក ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ចំណុច​ដូច​ខាងក្រោម ៖
  • អ្នក​ជាមនុស្សមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន (អ្នកមិន​ចាំបាច់​​រៀបរាប់​អំពី​ប្រភេទនៃ​ពិការភាព​របស់អ្នក​ឡើយ)
  • ស្ថានភាព​ដែល​ពិការភាព​របស់អ្នក ប៉ះពាល់ចំពោះលទ្ធភាព​របស់​អ្នកក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និងរីករាយចំពោះផ្ទះ/ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​របស់​អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច
  • ការសម្រួល/ការ​កែតម្រូវ​ជាក់លាក់ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ និង
  • កាលបរិច្ឆេទដែល​អ្នក​រំពឹងថា នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយតប​ពីអាជ្ញាធរ ។
 2. បើ​ពិការភាព និងតម្រូវការ​របស់អ្នក​ មិនអាច​បង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់ៗទេ​នោះ អ្នក​ត្រូ​វសុំលិខិត​គាំទ្រពីគ្រូពេទ្យ ឬអ្នក​ផ្តល់​ការថែទាំព្យាបាលផ្សេង​ទៀតរបស់អ្នក ។ នៅក្នុង​លិខិតនេះ ត្រូវ​​ពន្យល់ពីមូលហេតុ​ដែលអ្នក​ត្រូវ​ការ ​ការសម្រួល/ការកែតម្រូវដែលបានស្នើសុំ ដោយសារតែពិការភាព​របស់អ្នក ។
 3. ផ្ញើពាក្យស្នើសុំជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ និងលិខិតគាំទ្ររបស់អ្នក ។ សូម​កុំភ្លេច​រក្សាសំណៅមួយច្បាប់ជាកំណត់ត្រាព័ត៌មាន​របស់អ្នក ។

លិខិតគំរូ ដើម្បីស្នើសុំការសម្រួល/ការកែតម្រូវ​សមហេតុផល និងលិខិតគាំទ្រគំរូ មានបង្ហាញនៅផ្នែក​ខាងចុងនៃ​សន្លឹក​ការពិតនេះ ។

សវនាការ​ក្រៅផ្លូវការ

ប្រសិនបើ​អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច បដិសេធចំពោះពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក សម្រាប់​ការ​សម្រួល​សមហេតុផល អ្នកត្រូវ​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរឲ្យ​រៀបចំសវនាការ​ក្រៅផ្លូវការ ។ បើទោះ​បីជា​បទបញ្ញត្តិ​របស់​សហព័ន្ធ មិនបាន​ធានាចំពោះសិទ្ធិទទួលបាន​សវនា​ការ​ក្រៅផ្លូវការ លើការស្នើសុំការសម្រួល​សមហេតុផលក៏ដោយ ក៏អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ចមួយចំនួន ដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិ​ទទួលបាន​សវនាការ​ក្រៅផ្លូវការ ទៅក្នុង​ផែន​ការ​របស់ពួកគេ ផងដែរ ។ សូមមេត្តាជ្រាបថា ​នីតិវិធីសម្រាប់​ការស្នើសុំ​សវនាការ​ក្រៅផ្លូវការ គឺមាន​ភាពខុសគ្នា ពីអាជ្ញាធរមួយ ទៅអាជ្ញាធរមួយទៀត ។ ទោះ​ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច​មួយចំនួនធំ មានកំណត់​កាល​បរិច្ឆេទផុតកំណត់ចំពោះការ​ស្នើសុំសវនាការ​ក្រៅផ្លូវការ ។ សូមកុំភ្លេច​អាន​ខ្លឹមសារ​លិខិបដិសេធ​ពាក្យ​ស្នើសុំរបស់អ្នក ព្រមទាំងផែនការ​រដ្ឋបាលរបស់​អាជ្ញាធរ​​គេហកិច្ច ដើម្បី​ជាការ​ធានា​បានថា អ្ន​ក​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​សវនាការ​ក្រៅ​ផ្លូវការ ឲ្យបា​នមុន​កាលបរិច្ឆេទកំណត់ ។ 

បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល

បើ​អ្នក​ជឿជាក់​ថា ម្ចាស់ផ្ទះជួល ឬអាជ្ញាធរគេហកិច្ចរបស់អ្នក បានបដិសេធ​មិន​ព្រម​ផ្តល់​ការសម្រួល​សមហេតុផល​ឲ្យអ្នក ឬក៏ពួកគេ​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង​ចំពោះ​អ្នក ដោយសារ​ពិការ​ភាព​របស់អ្នក ឬពិការភាពរបស់​នរណាម្នាក់ ដែល​អ្នក​នៅជាមួយ គឺអ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ឋបាលទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌​ការងារ និងគេហកិច្ចកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) ឬប្តឹង​មកកាន់ HUD ។ 

អ្នកអាច​​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ឋបាល​ មកកាន់ DFEH បាន​ក្នុង​រវាងមួយឆ្នាំ គិតចាប់​ពីកាល​បរិច្ឆេទ​ការប្រព្រឹត្តិ​រើសអើងដែល​បានកើត​ឡើង​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ បំផុត ។ ព័ត៌​មាន​ពីរបៀប​ដាក់​ពាក្យប្តឹងមកកាន់ DFEH មាននៅឯ https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/ ឬក៏ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ (800) 884-1684 (សម្លេង) ឬលេខ (800) 700-2320 (សម្រាប់អ្នក​ប្រើ TTY) ។  អ្នក​អាច​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ចំពោះសេចក្តី​សម្រេច​របស់ DFEH ដោយប្តឹងមកកាន់នាយក DFEH ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 10 ថ្ងៃ នៃការសម្រេច ។

អ្នក​ក៏អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ឋបាល​មកកាន់ HUD ផងដែរ ។ បើអ្នក​​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​​ប្រឆាំងនឹង​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល​ឯកជន អ្នក​ត្រូវ​ប្តឹង​មកកាន់ HUD ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង​មួយឆ្នាំ ។ បើ​អ្នក​​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​​ប្រឆាំង​នឹងអាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អ្នក​ត្រូវ​ប្តឹង​មកកាន់ HUD ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 180 ថ្ងៃ ។ ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​មកកាន់ HUD អាច​ទទួល​បាន​ដោយការ​ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 1-800-669-9777 ឬនៅឯ https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination

វិវាទ​រដ្ឋប្បវេណី

អ្នក​ក៏មាន​ជម្រើសក្នុង​ការ​ពង្រឹង​សិទ្ធិ​របស់ខ្លួន តាមរយៈបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់​ឯកជន​ផ្នែក​​រដ្ឋប្ប​វេណីផងដែរ ។ សូមមេត្តា​ជ្រាបថា អាជ្ញាយុកាលនៃដែនកំណត់ មាន​ដាក់​កំហិត​ចំពោះក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា ចំពោះការ​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ផ្លូ​វ​ច្បាប់ ហើយ​អ្នក​អាច​មានសក្តានុពល​ក្នុង​ការ​បាត់បង់​សិទ្ធិ​ដាក់ពាក្យប្តឹង បើអ្នក​មិន​រៀបចំប្តឹងឲ្យបាន​ទៅតាម​ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​ដូច​បានបញ្ជាក់​ទេនោះ ។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់​ទាំងអស់នេះ អាចខ្លីត្រឹម​ពីរឆ្នាំគិត​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ដែល​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​បានកើតឡើង ។ 

បើ​អ្នក​មានបំណង​ប្តឹងអាជ្ញាធរ​គេហកិច្ច អ្នក​ត្រូវ​ដឹងអំពី​ច្បាប់ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​ពីអាជ្ញាធរ ​របស់រដ្ឋាភិបាល (Government Tort Claims Act) ដែល​បញ្ជាក់​ថា ការប្តឹងទាមទារសំណងតូចតាចពីរដ្ឋាភិបាល ត្រូវតែ​ដាក់​ប្តឹង​ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង​ប្រាំមួយខែ គិតចាប់​ពីហេតុការណ៍​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើងបានកើត មុនការ​ប្តឹងតាមផ្លូវ​ច្បាប់ទាមទារសំណងខូចខាតជាប្រាក់ ប្រឆាំងនឹងអង្គភាពរដ្ឋបាលរដ្ឋ ឬអង្គភាព​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​ការ​ការ​ប្តឹង​ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​ពីអាជ្ញាធរ មាននៅឯ ៖ បណ្តឹង​ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​ពីអាជ្ញាធរ --ការ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​ប្រឆាំង​នឹង​អង្គភាពរដ្ឋក្រោម​ច្បាប់​ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័នីញ៉ា (California Tort Claims Act) ។ សូម​មេត្តាជ្រាបថា វ៉ិបសៃត៍នេះ បានភ្ជាប់ទៅកាន់ទម្រង់​ដើម្បី​ប្តឹង​ប្រឆាំង​ចំពោះរដ្ឋ ឬទីភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋ ឬបុគ្គលិករដ្ឋ ដែល​អាច​មិនត្រូវ​ សម្រាប់​សំណុំ​រឿង​របស់អ្នក ។

បើអ្នក​ស្វែងរកសំណងការខូចខាតដែលមានបរិមាណជាទឹកប្រាក់​តិចជាង $10,000 អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​អំពី​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង​របស់​អ្នក មកកាន់​តុលាការទទួល​បណ្តឹងលើ​សំណង​តូចតាច (Small Claims Court) ។ អាជ្ញាយុ​កាល​នៃ​ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​ចំពោះការដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង គឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបាន​បង្ហាញពី​ខាងលើ​រួចមកហើយ ។ អ្នក​មិន​អាច​មានមេធាវីឡើយ បើអ្នក​សម្រេច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ទៅកាន់តុលាការទទួលបណ្តឹងលើសំណង​តូចតាច (Small Claims Court)។ សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម សូមអាន​អត្ថបទរបស់អង្គការ Disability Rights California ស្តីអំពី គោលការណែនាំចំពោះ​តុលាការទទួល​បណ្តឹង​លើ​សំណង​តូច​តាច (A Guide to Small Claims Court) ៖ របៀប​ប្តឹង បើ​អង្គភាព​ជួលផ្ទះ ឬម្ចាស់ផ្ទះជួលឯកជន ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង​ចំពោះអ្នក ដោយសារ​តែពិការ​ភាព​របស់អ្នក នៅឯ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

ធនធានផ្សេងទៀត

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម អំពី​ការប្រព្រឹត្តិរើសអើងចំពោះគេហកិច្ចដោយសារ​ពិការភាព កម្មវិធីជម្រើស​បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់​ជួលផ្ទះ (Housing Choice Voucher Program) ព្រមទាំង​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ ក្នុង​ការ​ស្នើសុំ​ការសម្រួល និង​ការ​កែតម្រូវ​សមហេតុផល សូម​អាន​អត្ថបទ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ និងលិខិត​គំរូ​ខាងក្រោម ៖

 • អង្គការ Disability Rights California បានបោះពុម្ពផ្សាយ​ស៊េរីនៃ​សន្លឹក​ការពិត អំពី​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​មានពិការ​ភាព​ជាប់​ខ្លួន ចំពោះគេហកិច្ច ដែល​មាននៅទីនេះ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/housing
 • ជំនួយ​បច្ចេកទេស​រួម (Technical Assistance Collaborative)  ផ្នែកទី៨ ធ្វើឲ្យងាយស្រួល (Section 8 Made Simple)  មាននៅឯ ៖ http://www.tacinc.org/knowledge-resources/publications/e-books/section-8-made-simple/
 • មជ្ឈមណ្ឌល Bazelon ដើម្បី​ច្បាប់​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត (Bazelon Center for Mental Health Law) តើរ​យុត្តិធម៌គេហកិច្ច មានន័យដូចម្តេចចំពោះ​ជនមានពិការភាព (What Fair Housing Means for People with Disabilities) មាននៅឯ ៖ http://www.bazelon.org/wp-content/uploads/2018/05/Fair-Housing-Guide_2018-Update.pdf
 • សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាង នាយកដ្ឋាន​គេហកិច្ច និងការអភិវឌ្ឈន៍​ទីក្រុង និងក្រសួងយុត្តិធម៌ (Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice) ការសម្រួលសមហេតុផលក្រោម​ច្បាប់​យុត្តិធម៌គេហកិច្ច (Reasonable Accommodations Under the Fair Housing Act), មាននៅឯ ៖ https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_7771.PDF
 • សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាង នាយកដ្ឋាន​គេហកិច្ច និងការ​អភិវឌ្ឈន៍​ទីក្រុង និងក្រសួងយុត្តិធម៌ (Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice) ការកែតម្រូវសមហេតុផលក្រោម​ច្បាប់​យុត្តិធម៌គេហកិច្ច (Reasonable Modifications Under the Fair Housing Act)  មាននៅឯ ៖ https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_7502.PDF
 • សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាង នាយកដ្ឋាន​គេហកិច្ច និងការអភិវឌ្ឈន៍​ទីក្រុង និងក្រសួងយុត្តិធម៌ (Joint Statement of the Department of Housing and Urban Development and the Department of Justice)  ភាពតម្រូវចំពោះការចេញចូលបានស្រួល (Accessibility) (ការរចនា និងការ​សងសង់ - Design and Construction) ​សម្រាប់ ​ការរស់នៅរួមគ្នា​ច្រើនគ្រួសារ ក្រោមច្បាប់​យុត្តិធម៌គេហកិច្ច (Requirements for Covered Multifamily Dwellings Under the Fair Housing Act) មាននៅឯ ៖ https://www.ada.gov/doj_hud_statement.pdf

 

 

 

លិខិត​គំរូ ផ្ញើជូនអង្គភាព​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ផ្ទះជួល ដើម្បី​ស្នើសុំការកែសម្រួល ឬការកែតម្រូវ​សមហេតុផល

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ម្ចាស់​ផ្ទះ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច សមាគម​ម្ចាស់​ផ្ទះ]

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សរសេរ​លិខិតនេះ ដើម្បី​ស្នើសុំឲ្យមាន​ការ​កែសម្រួល/ការកែតម្រូវ​សមហេតុផល ចំពោះពិការភាពរបស់ខ្ញុំ ។

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ រស់នៅឯ/កំពុងដាក់ពាក្យជួលផ្ទះរបស់លោក លោកស្រី នៅឯ​អាសយដ្ឋាន [អាសយដ្ឋាន] ។  ដោយ​សារ​តែបញ្ហា​ពិការភាព​របស់ខ្ញុំ​បាទ/នាងខ្ញុំ ធ្វើ​ឲ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ត្រូវការ​ការកែសម្រួលមួយចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម ៖ [សរសេរ​រាយមុខ​ការកែសម្រួល/ការកែតម្រូវ] ។

គ្រូពេទ្យ​/ពេទ្យឆ្កួត/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា/បុគ្គលិក​សង្កមកិច្ច/ពេទ្យ​វាយតម្លៃពិការភាព/បុគ្គលផ្សេងទៀត [សូមរៀបរាប់] របស់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានកំណត់ឃើញថា ការកែសម្រួល/ការាកែតម្រូវនេះ ពិតជា​មានសារៈសំខាន់​ចំពោះពិការ​ភាព​របស់ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។ សូមមេត្តា​ពិនិត្យ​មើល​លិខិតភ្ជាប់របស់ [ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកឯកទេស​ផ្សេងទៀត] ។

ច្បាប់សហពន្ធ និង​ច្បាប់រដ្ឋ តម្រូវឲ្យអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ផ្ទះជួល ធ្វើ​ការ​សម្រួល​សមហេតុផលដល់អ្នកជួល/អ្នក​រស់នៅក្នុងផ្ទះជួល និងអ្នក​រកផ្ទះជួល ដែល​ជា​ជនពិការ ។ សូមមេត្តា​ជួយ​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះការ​ស្នើសុំនេះឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី [កាលបរិច្ឆេទ] ។ សូម​កុំ​ស្ទាក់​ស្ទើ​រ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​មកកាន់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ តាម [លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល] បើលោកអ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វីមួយ ។ សូមអរគុណ ។

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

 

[ឈ្មោះ​របស់អ្នក]

[អាសយដ្ឋាន​របស់អ្នក]

 

គំរូលិខិត​ផ្ទៀងផ្ទាត់

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ម្ចាស់​ផ្ទះ អាជ្ញាធរគេហកិច្ច និងសមាគមន៍​ម្ចាស់​ផ្ទះ] ៖

ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/អ្នកឯកទេសចិត្តសាស្រ្ត/អ្នក​ធ្វើ​ការ​សង្គមកិច្ច/អ្នកឯកទេសព្យាបាល​ពិការភាពរាងកាយ ដល់ [ឈ្មោះ​របស់អ្នក] ហើយខ្ញុំមាន​ការ​ដឹងច្បាស់​ពីស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​របស់គាត់ ។ បុគ្គលនេះ មានពិការ​ភាព​ធ្វើ​ឲ្យ​សមត្ថភាព​សកម្មភាព​របស់គាត់ ត្រូវ​មានដែណកំណត់ ។  ដែន​កំណត់នេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ [រាយមុខ​ដែនកំណត់​មុខងារ​រាង​កាយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ការស្នើសុំការ​កែសម្រួល] ។

[ការកែសម្រួល​ដែល​បានស្នើសុំ] គឺមាន​ភាព​ចំាបាច់សម្រាប់ [ឈ្មោះ] ដើម្បី​ឲ្យគាត់​អាច​រស់នៅក្នុង​សហគមន៍ ព្រមទាំងប្រើ និងរីករាយ​ការរស់នៅរបស់គាត់ ដោយការ [រៀបរាប់ពីប្រយោជន៍ចំពោះការ​កែសម្រួលមកលើ​បុគ្គលនេះ] ។

សូមថ្លែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​ការផ្តល់ការ​កែសម្រួល​សមរម្យសម្រាប់ [ឈ្មោះ] ។

 

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

[ឈ្មោះ និងមុខ​តំណែង]

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។