សន្លឹកព័ត៌មានពិត ការរើសអើងចំពោះពិការភាព និង HUD បង្កាន់ដៃផ្នែកទី 8

Publications
#7141.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិត ការរើសអើងចំពោះពិការភាព និង HUD បង្កាន់ដៃផ្នែកទី 8

សន្លឹកការពិតនេះ និយាយអំពី​សិទ្ធិរបស់មនុស្សមានពិការភាពជាប់ខ្លួន នៅក្នុង​កម្មវិធីបង្កាន់ដៃផ្នែកទី ៨ ។ សូមមេត្តាជ្រាបថា គេអាច​យក​បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗគ្នាមកប្រើប្រាស់ចំពោះគម្រោងផ្តោតលើ​កម្មវិធី​ផ្នែកទី ៨ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.