Tìm Hi ể u Cách Tính S ố Gi ờ IHSS

Publications
#5611.05

Tìm Hi ể u Cách Tính S ố Gi ờ IHSS

IHSS cung cấp các dịch vụ để giúp bạn ở nhà nếu bạn không thể tự chăm sóc bản thân vì tình trạng khuyết tật của mình. IHSS quyết định bạn nhận được bao nhiêu giờ cho các dịch vụ. Quán rượu này cho bạn biết quận tính số giờ hàng tháng của bạn như thế nào. Nó liệt kê các bước mà quận phải trải qua và đưa ra các ví dụ.