Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Medi-Cal

Publications
#7151.05

Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Medi-Cal

Quý vị có biết nếu quý vị có Medi-Cal và tình trạng khuyết tật của quý vị khiến quý vị gặp khó khăn trong giao tiếp, Medi-Cal có thể chi trả cho các thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mà quý vị cần?

 

 

Click links below for a downloadable version.