Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Medi-Cal

Publications
#7151.05

Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Medi-Cal

Quý vị có biết nếu quý vị có Medi-Cal và tình trạng khuyết tật của quý vị khiến quý vị gặp khó khăn trong giao tiếp, Medi-Cal có thể chi trả cho các thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mà quý vị cần?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Quý vị có biết nếu quý vị có Medi-Cal và tình trạng khuyết tật của quý vị khiến quý vị gặp khó khăn trong giao tiếp, Medi-Cal có thể chi trả cho các thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mà quý vị cần?

1.  Medi-Cal là gì?

Medi-Cal là chương trình Medicaid của tiểu bang California.  Medi-Cal cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có thu nhập thấp.   Nếu có Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI), quý vị sẽ tự động được hưởng Medi-Cal. Medi-Cal không chỉ trợ giúp khi quý vị mua thuốc hoặc thăm khám với bác sĩ.  Medi-Cal còn có thể cung cấp các dịch vụ và thiết bị quý vị cần để giao tiếp.

2.  Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp là gì?

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là các thiết bị hoặc dịch vụ trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.  Đôi khi, thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp còn được gọi là Augmentative Communication Devices (ACD) (Thiết Bị Giao Tiếp Bổ Trợ), Augmentative and Alternative Communication (AAC) (Phương Tiện Giao Tiếp Bổ Trợ và Thay Thế), Assistive Technology (AT) (Công Nghệ Hỗ Trợ) hoặc Durable Medical Equipment (DME) (Thiết Bị Y Tế Lâu Bền).

3.  Tôi có quyền nhận thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp từ Medi-Cal không?

Có.  Medi-Cal sẽ chi trả cho thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp nếu bác sĩ của quý vị cho rằng thiết bị/dịch vụ đó “cần thiết về mặt y tế” cho quý vị.  Nhìn chung, các dịch vụ, vật tư và thiết bị được xem là “cần thiết về mặt y tế” khi chúng “thỏa đáng và cần thiết để bảo vệ mạng sống, để ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hay để làm giảm cơn đau nghiêm trọng”.  Đối với trẻ em dưới 21 tuổi, “cần thiết về mặt y tế” nghĩa là “cần thiết để khắc phục hoặc cải thiện khiếm khuyết cũng như bệnh và tình trạng về thể chất và tinh thần”. 

Trong hầu hết các trường hợp, Medi-Cal phải đồng ý chi trả cho vật phẩm thì quý vị mới có thể nhận được.  Thủ tục này được gọi là “chấp thuận trước”.  Ngoài các mục khác, thủ tục chấp thuận trước có thể bao gồm thư từ bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu, cho biết rằng quý vị cần vật phẩm cho nhu cầu y tế.  Đồng thời, Medi-Cal sẽ chỉ chi trả cho vật phẩm có chi phí thấp nhất đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

Dưới đây là một số ví dụ về các thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp quý vị có thể nhận từ Medi-Cal:  

  • Dynavox và Speech Generating Devices (SGD) (Thiết Bị Tạo Giọng Nói) khác;
  • PECs (Hệ Thống Giao Tiếp Thông Qua Trao Đổi Hình Ảnh) và các dạng khác của hệ thống giao tiếp dựa trên hình ảnh;
  • Bảng chữ cái hoặc bảng mẫu tự;
  • Máy tính bảng, ví dụ như iPad, nếu thiết bị đó được sử dụng làm thiết bị giao tiếp;
  • Các dịch vụ liên quan đến việc đánh giá hoặc trị liệu để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị.

Nếu Medi-Cal không thể cung cấp trực tiếp loại thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mà quý vị cần, quý vị vẫn có thể yêu cầu thiết bị/dịch vụ đó từ bác sĩ của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác dưới dạng “phương tiện trợ giúp hợp lý”. Các “phương tiện trợ giúp hợp lý” này có thể bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, đối tác giao tiếp hoặc tài liệu ở dạng chữ nổi Braille hay bản in khổ lớn.

Để tìm hiểu thêm về quyền nhận phương tiện giao tiếp hiệu quả từ các chương trình của chính phủ như Medi-Cal, vui lòng xem U.S. Department of Justice (Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ), ADA Requirements: Effective Communication, (Yêu Cầu Của Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật: Giao Tiếp Hiệu Quả) https://www.ada.gov/effective-comm.htm.

4. Tôi cần làm gì để nhận được thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mình cần?

Trao đổi với bác sĩ của quý vị, chuyên gia trị liệu nghề nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác về nhu cầu của quý vị và đề nghị họ gửi yêu cầu chấp thuận tới Medi-Cal cho quý vị.

5. Nếu Medi-Cal cho rằng tôi không thể nhận thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp mà tôi cần, tôi phải làm gì?

Quý vị có thể kháng cáo.  Nếu không đồng ý với quyết định của Medi-Cal, quý vị có thể yêu cầu mở phiên điều trần công bằng với Medi-Cal.  Nếu tham gia chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal, quý vị có thể nộp đơn than phiền cho chương trình và đề nghị mở phiên điều trần công bằng trong trường hợp quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình.  Nếu tham gia chương trình chăm sóc có kiểm soát, quý vị cũng có thể yêu cầu đánh giá y khoa độc lập (IMR) với Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát (DMHC) California.  Nếu muốn yêu cầu IMR, trước tiên quý vị thường phải nộp đơn kháng cáo cho chương trình chăm sóc có kiểm soát.  Quý vị có thể truy cập liên kết sau để tìm hiểu thêm: http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx.  Nếu có gì thắc mắc về quyền kháng cáo, quý vị cũng có thể gọi cho Disability Rights California.

Disability Rights California đã soạn thảo tờ thông tin này trong khuôn khổ dự án Communication Disabilities Access Network (Mạng Lưới Hỗ Trợ Giao Tiếp cho Người Khuyết Tật).  Dự án này hướng đến mục đích phát triển, đào tạo và khởi động mạng lưới các nhà lãnh đạo nhằm ủng hộ thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp. Nguồn vốn dự án đến từ khoản trợ cấp của Ability Central (Trung Tâm Khả Năng), tên cũ là Disability Communications Fund (Quỹ Giao Tiếp cho Người Khuyết Tật).  Ability Central (Trung Tâm Khả Năng) hỗ trợ các chương trình và công nghệ đáp ứng nhu cầu tiếp cận và giao tiếp của cư dân California là người khuyết tật. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập http://dcfund.us/