ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Medi-Cal

Publications
#7151.06

ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Medi-Cal

តើ​អ្នក​បាន​ដឹង​ទេ​ថា​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទទួល​ Medi-Cal ហើយ​ពិការភាព​របស់​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ការលំបាក​ក្នុង​​​​​​ការ​ប្រា​ស្រ័យ​ទាក់ទង​ នោះ Medi-Cal អាច​បង់​ប្រាក់​​សម្រាប់​ជំនួយ​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​​?

 

 

Click links below for a downloadable version.