دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق Medi-Cal

Publications
#7151.16

دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق Medi-Cal

آیا می دانید که اگر Medi-Cal دریافت کنید و مشکل معلولیت شما، برقراری ارتباط را برای شما دشوار سازد، ممکن است Medi-Cal هزینه پشتیبان های ارتباطی موردنیاز شما را پرداخت کند؟

 

 

Click links below for a downloadable version.