Mẫu Đơn Khiếu nại CDE Về việc Đóng cửa Trường học COVID-19

Publications

Mẫu Đơn Khiếu nại CDE Về việc Đóng cửa Trường học COVID-19

Cập nhật khiếu nại về tuân thủ mẫu này để thông báo cho CDE biết nếu khu học chánh của bạn không tuân thủ IEP hoặc chương trình giáo dục đặc biệt của con bạn do COVID-19 trong 365 ngày qua. Để tìm hiểu thêm về Khiếu nại Tuân thủ, hãy đọc “Con đường dẫn đến giải pháp”.