Qauv rau CDE Kev Tsis Txaus Siab Hais Txog COVID-19 Tsev Kawm Ntawv Kaw

Publications

Qauv rau CDE Kev Tsis Txaus Siab Hais Txog COVID-19 Tsev Kawm Ntawv Kaw

Hloov kho tus qauv kev tsis txaus siab no los qhia rau CDE yog tias koj lub tsev kawm hauv nroog tsis ua raws koj tus menyuam li IEP lossis kev kawm tshwj xeeb vim yog COVID-19 nyob rau 365 hnub dhau los. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog Kev Tsis Txaus Siab Ua Raws Li Txoj Cai, nyeem "Txoj Kev rau Kev daws teeb meem."