الگوی شکایت CDE در مورد تعطیلی مدارس COVID-19

Publications

الگوی شکایت CDE در مورد تعطیلی مدارس COVID-19

این شکایت انطباق الگو را به CDE اطلاع دهید اگر منطقه مدرسه شما به دلیل COVID-19 در 365 روز گذشته از IEP یا آموزش ویژه فرزند شما پیروی نکرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکایات انطباق ، "راه حل" را مطالعه کنید.