គំរូសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹង CDE ទាក់ទងនឹងការបិទសាលាកូវីដ ១៩

Publications

គំរូសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹង CDE ទាក់ទងនឹងការបិទសាលាកូវីដ ១៩

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក្យបណ្តឹងអនុលោមតាមគំរូនេះដើម្បីប្រាប់ CDE ប្រសិនបើស្រុកសាលារបស់អ្នកមិនគោរពតាម IEP ឬការអប់រំពិសេសរបស់កូនអ្នកដោយសារ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល ៣៦៥ ថ្ងៃចុងក្រោយ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពាក្យបណ្តឹងអនុលោមភាពសូមអាន“ ផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយ” ។