Cách yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cung cấp công nghệ hỗ trợ