Cách yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cung cấp công nghệ hỗ trợ

Publications
#5576.05

Cách yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cung cấp công nghệ hỗ trợ

Nói chung có hai luật liên bang và hai luật tiểu bang có thể yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp cho quý vị công nghệ hỗ trợ (assistive technology).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Luật nào áp dụng cho Doanh nghiệp Tư nhân?

Nói chung có hai luật liên bang và hai luật tiểu bang có thể yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp cho quý vị công nghệ hỗ trợ (assistive technology).  Các luật liên bang là:

 • Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (Americans with Disabilities Act - ADA)
 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act) (Mục 504)

Các luật tiểu bang là:

 • Đạo luật Dân Quyền Unruh (Unruh Civil Rights Act) (Đạo luật Unruh); và
 • Bộ luật Dân sự California (California Civil Code) Mục 54

Luật Liên bang

 1. Mục 504 của Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act) (Mục 504)
  Mục 504 cấm kỳ thị trên cơ sở tình trạng khuyết tật trong các chương trình và hoạt động của các cơ quan liên bang, và các cơ quan khác nhận kinh phí liên bang. Điều này bao gồm việc cung cấp khả năng tiếp cận hiệu quả các chương trình của nhà nước, và cung cấp cho người khuyết tật những điều chỉnh hợp lý về chính sách, thực hành và thủ tục khi cần thiết để cho phép họ sử dụng dịch vụ của nhà nước.
 2. Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA)
  Tiêu đề III của ADA cấm cơ ngơi công cộng, chính là các doanh nghiệp tư nhân mở cửa cho công chúng, kỳ thị trên cơ sở tình trạng khuyết tật. Quy định này đã được giải thích để cung cấp sự bảo vệ tương tự như Mục 504.  Địa điểm cơ ngơi công cộng là các doanh nghiệp tư nhân mở cửa cho công chúng và bao gồm các địa điểm như khách sạn, nhà hàng, nhà hát, thính phòng, cửa hàng, ngân hàng, doanh nghiệp dịch vụ, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, bến xe, viện bảo tàng, sở thú, trường học tư, trung tâm giữ trẻ ban ngày, và các câu lạc bộ sức khỏe. 

Luật Tiểu bang

Đạo luật Unruh và Bộ luật Dân sự Mục 54 là các luật tiểu bang California cấm các doanh nghiệp tư nhân kỳ thị những người khuyết tật, và cung cấp các phương pháp điều trị khác nhau từ các phương pháp sẵn có theo ADA và Mục 504. 

 1. Đạo luật Dân Quyền Unruh (Đạo luật Unruh)
  Đạo luật Unruh cấm bất kỳ tổ chức kinh doanh nào kỳ thị trên cơ sở tình trạng khuyết tật. Hành vi vi phạm Mục 504 và ADA cũng sẽ vi phạm Đạo luật Unruh. Đạo luật Unruh, Bộ luật Dân sự California (Cal. Civ.Code) §§ 51, và các điều sau đó.
 2. Đạo luật Người Khuyết tật (Disabled Persons Act) , Bộ luật Dân sự California Mục 54
  Bộ luật Dân sự California Mục 54 quy định những người có tình trạng y tế và khuyết tật có các quyền giống như người dân nói chung được hưởng lợi từ các dịch vụ hoặc sản phẩm của doanh nghiệp. Hành vi vi phạm Mục 504 và ADA cũng sẽ vi phạm Bộ luật Dân sự California Mục 54. Bộ luật Dân sự Mục 54 và các mục liên quan áp dụng cho các cơ sở y tế, tất cả các phương tiện vận tải thông thường (máy bay, tàu hỏa, xem buýt, v.v.), công trình điện thoại, các cơ quan nhận nuôi, trường công, nơi ở, địa điểm cơ ngơi công cộng, và các địa điểm khác mở cửa cho công chúng nói chung. Đạo luật Người Khuyết tật, Bộ luật Dân sự California § 54, và các điều sau đó.

Ai được các Doanh nghiệp Tư Nhân Bảo vệ khỏi bị Kỳ thị?

Theo định nghĩa khuyết tật của cả liên bang và tiểu bang, hầu hết những người có tình trạng suy yếu về tâm thần hoặc thể chất gây ra hạn chế sẽ được bảo vệ. Dưới đây là định nghĩa khuyết tật của liên bang và tiểu bang.

Luật Liên bang

Tiêu đề III của ADA bảo vệ người khuyết tật không bị kỳ thị bởi các doanh nghiệp tư nhân.  Theo ADA, khuyết tật nghĩa là:

 1. Có tình trạng suy yếu về tâm thần hoặc thể chất mà hạn chế đáng kể tối thiểu một hoạt động quan trọng trong cuộc sống của quý vị (chẳng hạn như chăm sóc cá nhân, làm việc tay chân, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, học tập, hoặc làm việc).
  1. Điều này bao gồm hạn chế về chức năng quan trọng của cơ thể (chẳng hạn như hệ miễn dịch, tăng trưởng tế bào bình thường, tiêu hóa, ruột, bàng quang, não, hô hấp, tuần hoàn, nội tiết, và chức năng sinh sản); hoặc
 2. Có hồ sơ về tình trạng suy yếu đó (chẳng hạn như tình trạng thuyên giảm); hoặc
 3. Được coi là có tình trạng suy yếu đó (chẳng hạn như một người có những vết bỏng nặng nhưng không có tình trạng suy yếu).

42 Bộ luật Hoa Kỳ (U.S.C., United States Code) § 12102(2); 28 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) § 36.104.

Luật Tiểu bang

Trái với luật liên bang, luật tiểu bang chỉ quy định "hạn chế" của một hoạt động quan trọng trong cuộc sống chứ không phải là "hạn chế đáng kể" của một hoạt động quan trọng trong cuộc sống.  Bộ luật Chính quyền California (California Government Code) § 12926.1(d) Bộ luật Chính quyền California §§ 12926(j)(1)(A), (m)(1)(B)(i).

Các luật này cấm hình thức kỳ thị nào?

Các luật này cấm các doanh nghiệp tư nhân kỳ thị người khuyết tật. Điều này bao gồm việc thực hiện hành động, hoặc từ chối thực hiện hành động thích hợp, nhằm mục đích hoặc có tác dụng từ chối người bị khuyết tật khả năng được hưởng bất kỳ quyền, đặc quyền, lợi thế, hoặc cơ hội nào mà những người không bị khuyết tật được hưởng. Một số quy định bao gồm: 

 1. Sử dụng các tiêu chí về tính đủ điều kiện mà có thể lọc ra những người khuyết tật đủ điều kiện. 28 C.F.R. § 36.301;
 2. Từ chối quý vị khả năng được hưởng đầy đủ và bình đẳng các hàng hóa và dịch vụ của thực thể tư nhân. Điều này bao gồm việc không cung cấp hỗ trợ, lợi ích và dịch vụ mà mang lại cho quý vị cơ hội bình đẳng có được kết quả, đạt được lợi ích, hoặc đạt được mức độ thành tựu giống với các sinh viên không bị khuyết tật.  28 C.F.R. § 36.201(a);
 3. Cung cấp cho quý vị lợi ích hoặc dịch vụ khác biệt hoặc riêng biệt so với lợi ích hoặc dịch vụ được cung cấp cho người khác, trừ khi điều đó là cần thiết để cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ cho quý vị một cách hiệu quả. 28 C.F.R. § 36.202(b);
 4. Không tổ chức dịch vụ, chương trình và hoạt động trong môi trường tích hợp nhất phù hợp với nhu cầu của quý vị. 28 C.F.R. § 36.203;
 5. Sử dụng các tiêu chí và phương pháp quản lý mà từ chối khả năng quý vị được tiếp cận các chương trình và hoạt động của nhà nước.  28 C.F.R. § 36.204;
 6. Dung túng sự kỳ thị bằng cách cung cấp hỗ trợ đáng kể cho bất kỳ cơ quan nào kỳ thị trên cơ sở tình trạng khuyết tật. 28 C.F.R. § 36.204; và
 7. Trả thù quý vị vì thực thi các quyền của quý vị. 28 C.F.R. § 36.204.

Doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp công nghệ hỗ trợ cho tôi trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp cho quý vị công nghệ hỗ trợ cho phép quý vị tham gia chương trình hoặc dịch vụ của họ nếu công nghệ đó: 1) là “hỗ trợ hoặc dịch vụ phụ trợ” cho phép quý vị giao tiếp hiệu quả; hoặc 2) là điều chỉnh hợp lý về chính sách, thủ tục hoặc thực hành của doanh nghiệp đó, trừ khi điều chỉnh đó gây nên gánh nặng tài chính quá mức hoặc thay đổi về cơ bản chương trình của nhà nước. 28 C.F.R. § 36.303. Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ khi cần thiết để đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội bình đẳng được hưởng lợi từ hàng hóa và dịch vụ của họ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân không phải cung cấp công nghệ hỗ trợ nếu nó là "thiết bị cá nhân" mà quý vị sẽ sử dụng bên ngoài doanh nghiệp.1

Hỗ trợ và Dịch vụ Phụ trợ

Các doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp cho người khuyết tật đủ điều kiện "hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ" thích hợp để cho phép họ giao tiếp hiệu quả khi nộp đơn xin tham gia hoặc khi tham gia một chương trình của nhà nước. 42 U.S.C. § 12182(b)(2)(iii), 28 C.F.R. § 36.303.

Sau đây là ví dụ về hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ:

 1. Thông dịch viên đủ điều kiện, người ghi bài, dịch vụ phiên âm, văn bản tư liệu, trao đổi bài ghi, bộ khuếch đại điện thoại cầm tay, thiết bị nghe hỗ trợ. Điện thoại tương thích với thiết bị trợ thính; tạo phụ đề mở và đóng, thiết bị viễn thông; màn hình văn bản video, v.v.;
 2. Người đọc đủ điều kiện, văn bản được ghi hình, ghi âm; Tư liệu bằng chữ Braille, tư liệu in chữ to, v.v.;
 3. Cung cấp hoặc điều chỉnh trang bị hoặc thiết bị; và
 4. Các dịch vụ và hành động tương tự khác.

Một số công nghệ có thể đủ điều kiện theo mục này bao gồm phần mềm đọc màn hình JAWS, ZoomText, phần mềm nhận dạng giọng nói Dragon Naturally Speaking, và Phiên âm Thời gian thực Âm thanh Có phụ đề (Captioned Audio Realtime Transcription - CART). Cũng có thể bao gồm một số công nghệ khác để hỗ trợ giao tiếp. 

Trong quá trình xác định hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ nào là cần thiết, doanh nghiệp tư nhân phải cân nhắc trước hết yêu cầu của cá nhân. Thực thể đó phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ dưới các hình thức có thể tiếp cận, một cách kịp thời, và theo cách nhằm bảo vệ quyền riêng tư và sự độc lập của người khuyết tật.

Các doanh nghiệp tư nhân liên hệ qua điện thoại với người dân phải cung cấp hệ thống viễn thông để giao tiếp với những người bị khuyết tật về thính giác hay khả năng nói.  28 C.F.R. §36.303. Các hệ thống này bao gồm TYY (điện thoại văn bản), dịch vụ tiếp âm từ xa bằng video, VRI (thông dịch từ xa bằng video), điện thoại video và các thiết bị tương tự.

Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ khi cần thiết để đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội bình đẳng được hưởng lợi từ hàng hóa và dịch vụ của họ. 42 U.S.C. § 12182(b)(2)(iii). Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các tài liệu dưới các định dạng khác như điện tử hoặc bằng chữ Braille, cung cấp phầm mềm như Zoom-Text hoặc phần mềm đọc màn hình JAWS trên các máy tính công cộng, hoặc bằng cách cung cấp một số công nghệ khác để hỗ trợ giao tiếp.  Cung cấp công nghệ hỗ trợ là một trong những cách mà các doanh nghiệp tư nhân có thể hỗ trợ quý vị.

Điều chỉnh Hợp lý

Các doanh nghiệp tư nhân phải điều chỉnh hợp lý các chính sách, thực hành, và thủ tục của họ khi cần thiết để đối xử bình đẳng với người khuyết tật. 28 C.F.R. § 36.302.

Người khuyết tật có trách nhiệm yêu cầu điều chỉnh hợp lý, và có thể phải cung cấp bằng chứng y tế chứng minh người đó có nhu cầu điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật. Bằng chứng y tế không phải cho biết tính chất của tình trạng khuyết tật. Bằng chứng y tế chỉ phải cho biết những hạn chế là kết quả của tình trạng khuyết tật và, nếu có thể, đề xuất các điều chỉnh hợp lý hoặc thiết bị công nghệ hỗ trợ có thể giúp cho phép tiếp cận. Nếu một điều chỉnh hợp lý được cho phép thì doanh nghiệp phải trả tiền cho điều chỉnh đó.

Tôi Có thể Yêu cầu Công nghệ Hỗ trợ Từ Doanh nghiệp Tư nhân Bằng cách nào?

Chúng tôi khuyến khích quý vị đưa ra yêu cầu công nghệ hỗ trợ bằng văn bản, giải thích: 1) rằng quý vị là người khuyết tật (mặc dù quý vị không cần tiết lộ tình trạng khuyết tật đó là gì); 2) tình trạng khuyết tật của quý vị ảnh hưởng đến khả năng quý vị được hưởng lợi từ các dịch vụ hoặc sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào; 3) điều chỉnh cụ thể mà quý vị cần, bao gồm AT; và 4) ngày muộn nhất mà quý vị muốn có trả lời cho yêu cầu của mình. 

Tôi có Phải Cung cấp Bằng chứng Chứng minh Tình trạng Khuyết tật của Mình để Nhận Công nghệ Hỗ trợ Từ Doanh nghiệp Tư nhân không?

Quý vị có thể phải cung cấp bằng chứng chứng minh quý vị có tình trạng khuyết tật, nhưng quý vị không cần phải cung cấp tên tình trạng khuyết tật, chỉ cần cung cấp các hạn chế mà nó gây ra. Thông tin này có thể cần thiết nếu nhu cầu công nghệ hỗ trợ không rõ ràng vì các doanh nghiệp tư nhân chỉ phải cung cấp điều chỉnh hợp lý, bao gồm hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ, cho các tình trạng khuyết tật đã biết.  Nếu tình trạng khuyết tật của quý vị không rõ ràng hoặc nếu thực thể tư nhân không thể xác minh tình trạng khuyết tật của quý vị vì thực thể đó chỉ giao tiếp với quý vị qua điện thoại, thực thể đó có thể yêu cầu bằng chứng chứng minh tình trạng khuyết tật của quý vị và nhu cầu điều chỉnh hợp lý.  Để thể hiện rằng quý vị có quyền được hưởng điều chỉnh hợp lý, quý vị có thể cần phải có được một lá thư từ chuyên gia y tế hoặc chuyên gia khác quen thuộc với quý vị và tình trạng khuyết tật của quý vị và bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi hợp lý mong muốn nào.

Tôi Có Thể Nhận được Loại hình Công nghệ Hỗ trợ Nào Từ Doanh nghiệp Tư Nhân?

Công nghệ hỗ trợ bao gồm bất kỳ thiết bị, hệ thống, hoặc dịch vụ nào giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ của doanh nghiệp.  Những loại hình công nghệ hỗ trợ này cũng thường được gọi là hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ theo luật. Ví dụ về công nghệ hỗ trợ bao gồm dốc nghiêng, bô khuếch đại, phụ đề mở hoặc đóng, thiết bị nghe hỗ trợ, màn hình văn bản video và các hệ thống giao tiếp khác. 

Các doanh nghiệp tư nhân không phải cung cấp các thiết bị được kê toa cho cá nhân, hoặc các thiết bị khác mang tính chất cá nhân, như xe lăn, thiết bị y tế lâu bền, máy trợ thính hoặc các bộ phận giả.  Có một số trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này, ví dụ, một thực thể tổ chức hội thảo ở trung tâm hội nghị có thể phải cung cấp thiết bị nghe hỗ trợ cho các cá nhân lãng tai.

Việc tìm kiếm điều chỉnh, công nghệ, hoặc thiết bị phù hợp để cho phép quý vị hưởng các hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp một cách bình đẳng cần bao hàm trong quá trình tương tác giữa quý vị và doanh nghiệp tư nhân, trong đó cả hai bên có thể thảo luận các tùy chọn khác nhau.  Yêu cầu của quý vị cần được cân nhắc trước hết, nhưng cuối cùng doanh nghiệp có thể chọn giữa các lựa chọn thay thế khác nhau miễn là kết quả có hiệu quả trong việc cung cấp khả năng tiếp cận. 

Doanh nghiệp Tư nhân Không Phải Cung cấp Công nghệ Hỗ trợ trong Trường hợp nào?

Luật Liên bang

Theo ADA, doanh nghiệp tư nhân không phải cung cấp công nghệ hỗ trợ khi điều đó làm thay đổi về cơ bản tính chất của doanh nghiệp, hoặc gây nên gánh nặng tài chính quá mức.  Thay đổi cơ bản là thay đổi đáng kể đến mức nó làm thay đổi tính chất thiết yếu của hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, đặc quyền, lợi thế, và điều chỉnh của doanh nghiệp.  Các tình huống như vậy hiếm khi xảy ra.  Gánh nặng quá mức nghĩa là khó khăn hoặc chi phí đáng kể đối với doanh nghiệp, có xét đến các nguồn lực của doanh nghiệp, và tác động của điều chỉnh được đề xuất đến các nguồn lực, hoạt động, và xem xét an toàn của doanh nghiệp.  28 C.F.R. § 36.104. Các doanh nghiệp không phải cung cấp công nghệ hỗ trợ nếu cá nhân hoặc công nghệ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của những người khác. 28 C.F.R. § 36.208.

Nếu doanh nghiệp tư nhân xác định rằng việc cung cấp điều chỉnh có thể thay đổi về cơ bản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, tạo ra gánh nặng quá mức hoặc gây ra mối đe dọa trực tiếp, doanh nghiệp đó phải cung cấp cho quý vị lựa chọn thay thế cho công nghệ hỗ trợ hoặc điều chỉnh hợp lý, nếu có, mà không dẫn đến thay đổi về cơ bản, đe dọa trực tiếp, hoặc gánh nặng quá mức.

Luật Tiểu bang

Theo luật tiểu bang, Mục 54 và Đạo luật Unruh không bao gồm một cách rõ ràng sự bảo vệ về gánh nặng quá mức và thay đổi về cơ bản. Bất kỳ hành vi vi phạm ADA nào cũng sẽ là vi phạm luật tiểu bang vì luật tiểu bang rộng hơn ADA.

Doanh nghiệp Tư nhân Có thể Tính phí Công nghệ Hỗ trợ cho Tôi Không?

Không.  Doanh nghiệp tư nhân không thể áp dụng phụ phí cho một cá nhân cụ thể bị khuyết tật hoặc bất kỳ nhóm cá nhân bị khuyết tật nào để trang trải cho chi phí hỗ trợ phụ trợ hoặc điều chỉnh hợp lý về chính sách, thực hành, hoặc thủ tục.  28 C.F.R. § 36.301.

Tôi Có thể làm gì nếu Doanh nghiệp Tư nhân Từ chối Yêu cầu về Công nghệ Hỗ trợ của Tôi?

Nhìn chung, có ba việc mà quý vị có thể làm nếu doanh nghiệp tư nhân không cung cấp công nghệ hỗ trợ cho quý vị: nộp khiếu nại hành chính cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice) (đối với các hành vi vi phạm luật Liên bang), nộp khiếu nại hành chính cho Cơ quan Gia cư và Việc làm Công bằng California (California Department of Fair Employment và Housing) (đối với các hành vi vi phạm luật tiểu bang), hoặc nộp đơn kiện cá nhân. Khiếu nại hành chính không giống như đơn kiện. Quý vị có thể nộp khiếu nại hành chính hoặc đơn kiện mà không cần luật sư, nhưng nên liên lạc với luật sư trước khi nộp đơn, nhất là liên quan đến các giới hạn thời gian nộp đơn.

Vi phạm Luật Liên bang – Khiếu nại Hành chính

Để khiếu nại về hành vi vi phạm ADA hoặc Mục 504 của doanh nghiệp tư nhân, quý vị có thể nộp khiếu nại với Bộ Tư pháp. Quý vị có thể nộp qua thư gửi qua bưu điện hoặc fax như sau:

 1. Viết thư đến:
  U.S. Department of Justice
  950 Pennsylvania Avenue, NW
  Civil Rights Division
  Disability Rights Section – 1425 NYAV
  Washington, D.C. 20530
 2. Fax thư đến: (202) 307-1197

Có thêm thông tin về việc nộp khiếu nại ADA với Bộ Tư pháp, bao gồm loại thông tin quý vị nên gửi cùng khiếu nại của mình và thời gian quý vị có để nộp khiếu nại trên trang Web của Bộ Tư pháp: http://www.ada.gov/fact_on_complaint.htm.

Vi phạm Luật Tiểu bang – Khiếu nại Hành chính

Quý vị có thể theo đuổi khiếu nại theo Đạo luật Unruh hoặc Mục 54 bằng cách gửi khiếu nại đến Cơ quan Gia cư và Việc làm Công bằng California (California Department of Fair Employment và Housing - DFEH).  Quý vị phải nộp khiếu nại DFEH trong vòng một năm kể từ khi xảy ra hành động kỳ thị. Quý vị có thể nộp trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thư gửi qua bưu điện như sau:

 1. Sử dụng hệ thống trực tuyến của DFEH tại địa chỉ http://houdiniesq.net/dfeh/intake/
 2. Gọi trung tâm giao tiếp của DFEH theo số (800) 884-1684.  Nếu quý vị bị khiếm thính, quý vị có thể gọi số (800) 884-1684 hoặc TTY theo số (800) 700-2320.
 3. Yêu cầu mẫu thắc mắc trước khi khiếu nại hoặc truy cập trực tuyến tại địa chỉ http://www.dfeh.ca.gov/res/docs/PCI/Pre%20Complaint%20Inquiry%20-%20DPA.pdf và gửi qua bưu điện đến bất kỳ địa điểm văn phòng nào của DFEH.
 4. Gửi email mẫu thắc mắc trước khi khiếu nại đến địa chỉ contact.center@dfeh.ca.gov

Có thêm thông tin bổ sung về việc nộp khiếu nại DFEH, bao gồm loại thông tin quý vị nên gửi cùng khiếu nại của mình và thời gian quý vị có để nộp khiếu nại tại địa chỉ http://www.dfeh.ca.gov/Complaints_ComplaintProcess.htm.   

Nộp Đơn kiện

Quý vị không cần phải nộp khiếu nại cho bất kỳ cơ quan nào được liệt kê ở trên. Quý vị có thể tiến hành nộp đơn kiện. Theo luật liên bang và tiểu bang, khiếu nại phải được nộp tại tòa án trong vòng hai năm kể từ ngày xảy ra hành động kỳ thị.

Disability Rights California nhận kinh phí từ nhiều nguồn, để xem danh sách hoàn chỉnh các nhà tài trợ, vào trang http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

Có các nguồn lực nào?

Nguồn lực

 1. http://www.dds.ca.gov/AT/at_network.cfm Mạng Công nghệ Hỗ trợ California (California Assistive Technology Network) - Phòng Phục hồi, kết hợp với những người dùng Công nghệ Hỗ trợ (AT,  Assistive Technology), nhà cung cấp AT và cơ quan tiểu bang, điều phối các nỗ lực của California nhằm mở rộng và cải thiện khả năng tiếp cận AT theo Đạo luật Công nghệ năm 1993. Nhiệm vụ chính của Mạng AT là nhằm:
  1. Giảm bớt các rào cản mà người khuyết tật thường gặp phải khi xin AT.
  2. Thúc đẩy nâng cao nhận thức của công chúng về những gì AT có thể làm cho người khuyết tật.
  3. Xây dựng chiến lược để giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan tiểu bang và các tổ chức trợ giúp khác.

Mạng AT duy trì một cơ sở dữ liệu về nguồn lực và các nhà cung cấp AT ở California, và có thể giúp tìm các nguồn AT cho các tình trạng khuyết tật cụ thể. Giới thiệu đến các nhóm cung cấp hướng dẫn về AT và đến các nguồn kinh phí cho AT tiềm năng.

 1. Trung tâm Sống Độc lập California (California Independent Living Centers). Để xem danh sách các trung tâm sống độc lập theo quận, vui lòng xem: http://www.rehab.cahwnet.gov/ILS/ILC-List.html.
 2. www.Askjan.org – Mặc dù trang web của chính phủ liên bang này được thiết kế cho các tình huống về việc làm, nó cũng có thông tin tốt về nguồn lực công nghệ hỗ trợ.

Disability Rights California nhận kinh phí từ nhiều nguồn, để xem danh sách hoàn chỉnh các nhà tài trợ, vào trang http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.