វិធីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់ជូនឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ

Publications
#5576.06

វិធីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់ជូនឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ

ជាទូទៅ យើងមាន​ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធពីរ និងច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋពីរ ដែលអាចតម្រូវឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ (assistive technology) ជូនអ្នក ។ 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើមានច្បាប់អ្វីសម្រាប់​ប្រើជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន?

ជាទូទៅ យើងមាន​ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធពីរ និងច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋពីរ ដែលអាចតម្រូវឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ (assistive technology) ជូនអ្នក ។  ច្បាប់ទាំងពីររបស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធគឺ ៖

 • ក្រម​ជនពិការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក  (ADA, Americans with Disabilities Act)
 • វគ្គទី 504 នៃក្រម​ស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) (Section 504)

ច្បាប់​ទាំងពីរ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋគឺ ៖

 • ក្រមស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋអ៊ុនរូ (Unruh Civil Rights Act); និង
 • ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Civil Code) វគ្គទី 54

ច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ

 1. វគ្គទី 504 នៃក្រម​ស្តានីតិសម្បទា
  Section 504 ហាមឃាត់​មិនឲ្យមាន​កា​ររើសអើង​ដោយសារពិការភាព នៅក្នុង​កម្មវិធី និងសកម្មភាពដែលផ្តល់ដោយ​ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ និងភ្នាក់ងារ​ដទៃទៀត​ដែល​បានទទួល​មូលនិធិឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ​​។ ត្រង់នេះ គឺមាន​រួមបញ្ចូលនូវ​ការ​ផ្តល់​ជូន​សិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី​សាធារណៈ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព និងការ​ផ្តល់​ជូន​ជនពិការ​នូវ​គោលនយោបាយ ការអនុវត្ត និងទម្រង់ការ​ប្រកបដោយ​ការកែសម្រួលសមរម្យ តាមភាព​ចំាបាច់​ ដើម្បី​ឲ្យពួកគេអាច​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាសាធារណៈ​បាន ។
 2. ក្រម​ជនពិការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក  (ADA, Americans with Disabilities Act)
  Title III នៃ​ ADA ​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​រើសអើង​ចំពោះមនុស្សដោយសារពិការភាព ពីសំណាក់កន្លែងសម្រាប់សាធារណៈជន ដែលជា​ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែល​បើកបម្រើជា​សាធារណៈ ។ ខបញ្ញត្តិនេះ ត្រូវបានបកប្រែឲ្យ​ផ្តល់​ការការពារដូចគ្នាដល់ជនពិការ ដូចមានចែងក្នុង Section 504 ។  ទីកន្លែង​សម្រាប់សាធារណៈជន គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបើកបម្រើ​ជាសាធារណៈ ហើយរួមបញ្ចូលកន្លែងនានា ដូចជា សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន រោងមហោស្រព សាលប្រជុំ ហាងទំនិញ ធនាគារ ជំនួញផ្នែកសេវាកម្ម មន្ទីរពេទ្យ ការិយាល័យគ្រូពេទ្យ ស្ថានីយគមនាគមន៍ សារមន្ទីរ សួនសត្វ សាលារៀនឯកជន មណ្ឌលថែទាំកុមារពេលថ្ងៃ និងក្លិប​ហាត់ប្រាណ ។ 

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ

ក្រម Unruh និងក្រមរដ្ឋប្បវេណី Section 54 គឺជាច្បាប់របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដែលហាមឃាត់​ក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនឲ្យមានការ​រើសអើង​ចំពោះជនពិការ ហើយមានផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយពីអ្វីដែលមានចែងក្នុង ADA និង Section 504 ។ 

 1. ក្រមស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋអ៊ុនរូ
  ក្រមអ៊ុនរុហាមឃាត់​មិនឲ្យមាន​ការ​រើសអើង​ចំពោះមនុស្ស​ដោយសារពិការភាព ពីសំណាក់​អង្គភាព​ជំនួញ ។ ការប្រព្រឹត្តិល្មើសចំពោះ Section 504 និង ADA ក៏ជាការប្រព្រឹត្តិល្មើសចំពោះក្រម Unruh  ដែរ ។ ក្រម Unruh ក្រម រដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 51, et seq.
 2. ក្រមជនពិការ (Disabled Persons Act) ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 54
  ក្រមរដ្ឋប្បវេណី វគ្គទី 54 ផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែល​មានបញ្ហាសុខភាព និងជនពិការ នូវសិទ្ធិដូចគ្នានឹងសាធារណៈជនទូទៅ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍ពី​សេវាកម្ម ឬផលិតផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន ។ ការប្រព្រឹត្តល្មើស​ចំពោះ​ Section 504 និង ADA ក៏ជាការ​ប្រព្រឹត្តល្មើស​ចំពោះ​ក្រម​រដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 54 ផងដែរ ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី វគ្គទី 54 និងវគ្គដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា គឺនិយាយអំពី​អង្គភាព​វេជ្ជសាស្រ្ត មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូនទូទៅ​ទាំងអស់ (យន្តហោះ រថភ្លើង រថយន្តក្រុង ។ល។) អង្គភាពទូរស័ព្ទ ភ្នាក់ងារ​ចិញ្ចឹមបីបាច់ សាលារៀនឯកជន កន្លែង​ស្នាក់នៅ កន្លែងសម្រាប់​សាធារណៈជន និងទីកន្លែងផ្សេងទៀត​សម្រាប់​សាធារណៈ​ជនប្រើប្រាស់ ។ ក្រមជនពិការ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 54, et seq.

នរណាដែលទទួលបានការ​ការពារពី​ការរើសអើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន?

ស្ថិតក្រោម​និយមន័យទាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និង របស់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋស្តីអំពី​ពិការភាព ​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ដែល​មានពិការភាព​រាងកាយ និងខួរក្បាល ដែល​បង្កឲ្យមាន​ដែនកំណត់រាងកាយ និងខួរក្បាល ត្រូវ​បាន​ទទួល​ការ​ការពារ​ទាំងអស់ ។ និយមន័យរបស់ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងច្បាប់​រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ ស្តីអំពី​ពិការភាព មានបង្ហាញជូនខាងក្រោម ។

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ

Title III នៃ ADA ការពារជនពិការ មិនឲ្យមានការ​រើសអើងពី​ក្រុមហ៊ុនឯកជន ។  ក្រោម​ ADA ពាក្យថាពិការភាព មានន័យថា ៖

 1. ការមានពិការភាពរាងកាយ ឬខួរក្បាល ដែលរំខានខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាព​​ សំខាន់ៗមួយ ឬច្រើនក្នុងជីវិតរបស់អ្នក (ដូចជា​សកម្មភាព​អនាម័យរាងកាយ ការធ្វើសកម្មភាព​ហត្ថកម្ម ការដើរ ការមើល ការស្តាប់ ការនិយាយ ការដកដង្ហើម ការរៀនសូត្រ ឬការធ្វើការ) ។
  1. ត្រង់នេះ គឺរួមបញ្ចូលនូវ ដែនកំណត់ចំពោះមុខងារ​សំខាន់ៗ​របស់រាងកាយ (ដូចជា​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំនឹងមេរោគ ការលូតលាស់​តាមប្រក្រតីរបស់កោសិកា ការរំលាយអាហារ ការ​បត់ជើងធំ លំពែង ខួរក្បាល ​ប្រព័ន្ធ​ដកដង្ហើម ចរាចរណ៍ឈាម ក្រពេញ​បញ្ចេញអ័រម៉ូន និងមុខងារ​បន្តពូជ) ឬ
 2. មានកំណត់ត្រាពិការភាពបែបនេះ (ដូចជា​ស្ថានភាព​ចុះខ្សោយមុខងារ​រាងកាយ) ឬ
 3. ត្រូវបានចាត់ទុកថា​មានពិការភាព​បែបនេះ (ដូចជា​មនុស្សដែលរលាកភ្លើងក្នុងកម្រិតធ្ងន់ តែមិនមាន​ពិការភាព) ។

42 ក្រម​សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C.,​ United States Code) វគ្គទី 12102(2); 28 ក្រមនិយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) វគ្គទី 36.104 ។

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ

ផ្ទុយពី​ច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ គឺគ្រាន់តែនិយាយចំពោះ “ដែនកំណត់” នៃ​សកម្មភាព​ជីវិត​សំខាន់ៗ ជាជាង​ “ដែនកំណត់​ធ្ងន់ធ្ងរ” នៃ​សកម្មភាព​ជីវិត​សំខាន់ៗ ។  ក្រម​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Government Code) វគ្គទី 12926.1(d) ក្រម​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា  វគ្គទី 12926(j)(1)(A), (m)(1)(B)(i) ។

តើ​ច្បាប់​ទាំងអស់នេះ ហាមឃាត់​ចំពោះ​ការ​រើសអើង​ប្រភេទណាខ្លះ?

ច្បាប់ទាំងអស់នេះ ហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនឲ្យមានការ​រើសអើង​ចំពោះ​ជនពិការ ។ ត្រង់នេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ ការចាត់​សកម្មភាព ឬការ​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ចាត់សកម្មភាព​ដែល​សមរម្យ ដែលមាន​បំណង ឬទំនងជាមានការបដិសេធចំពោះជនពិការពីការ​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ​ ឯកសិទ្ធិ អត្ថប្រយោជន៍ ឬឱកាសណាមួយ ដែល​មនុស្សទូទៅ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន ។ ខបញ្ញត្តិមួយចំនួននៃច្បាប់នេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ ៖

 1. ការប្រើប្រាស់​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលអាច​ជាការ​ជម្រុះ​ចេញនូវបុគ្គលជាជនពិការដែលមានគុណវឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.301
 2. ការបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យ​អ្នកនូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់​ពេញលេញ និងស្មើគ្នាចំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្ម​របស់​អង្គភាព​ឯកជន ។ ត្រង់នេះ គឺរួមបញ្ចូលនូវការ​ខកខាន​មិន​បាន​ផ្តល់ការជួយ អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម ដែលធ្វើឲ្យអ្នក​មាន​ឱកាស​ស្មើគ្នានឹងអ្នក​ដទៃ ក្នុង​ការ​ទទួលបាន​លទ្ធផលដូចគ្នា ទទួលបាន​ផលប្រយោជន៍​ដូចគ្នា ឬឈានដល់កម្រិតជោគជ័យដូចគ្នាទៅនឹងសិស្សដែលមិនមាន​ពិការភាព ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.201(a)
 3. ការ​ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ​អត្ថប្រយោជន៍ ឬសេវាកម្មដោយឡែក ឬ​ខុសពីអ្វីដែល​​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ លុះត្រាតែការធ្វើបែបនោះមាន​ភាព​ចំាបាច់ក្នុងការ​ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ​អត្ថប្រយោជន៍ ឬសេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.202(b)
 4. ការខកខាន​រៀបចំផ្តល់​ជូន​សេវាកម្ម កម្មវិធី និងសកម្មភាព នៅក្នុង​បរិស្ថាន​ដែលមានភាព​សមាហរណកម្ម​ច្រើនបំផុត ដែល​សមរម្យ​ចំពោះ​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.203
 5. ការប្រើ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្ត ចំពោះការ​រៀបចំដែល​បដិសេធ​មិនឲ្យអ្នក​អាចចូលរួមក្នុង​កម្មវិធី និងសកម្មភាព​សាធារណៈ ។  28 C.F.R. វគ្គទី 36.204
 6. ការធ្វើឲ្យបន្តមានការរើសអើង ដោយការ​ផ្តល់ជំនួយដែល​ចំបាច់ដល់​ភ្នាក់ងារណាមួយ ដែលរើសអើងចំពោះពិការភាព ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.204 និង
 7. ការសងសឹកចំពោះអ្នក ដោយសារអ្នកអនុវត្តន៍សិទ្ធិ​របស់ខ្លួន ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.206 ។

តើនៅពេលណាដែល​ក្រុមហ៊ុនឯកជន​ត្រូវ​ផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដល់ខ្ញុំ?

ក្រុមហ៊ុនឯកជន ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការ​ចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម ឬកម្មវិធី​របស់ពួកគេ ប្រសិនបើ​បច្ចេកវិជ្ជានោះ ៖ 1) គឺជា “ឧបករណ៍ ឬសេវាកម្មជំនួយ” ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព ឬ 2) គឺជាការ​កែសម្រួលប្រកបដោយភាព​សមរម្យ ចំពោះគោលនយោបាយ​ ទម្រង់ការ ឬការអនុវត្តរបស់អាជីវកម្ម ប្រសិនបើ​ការ​កែសម្រួលនោះវាមិនបង្កឲ្យមាន​បន្ទុក​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការកែប្រែនូវគោលការណ៍គ្រឹះនៃកម្មវិធី​សាធារណៈទេនោះ ។ 28 ក្រមនិយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R.) វគ្គទី 36.303 ។ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ក៏ត្រូវ​ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ ឬសេវាកម្មជំនួយ នៅពេលដែលចំាបាច់ផងដែរ ដើម្បី​ធានាបានថា ជនពិការ មានឱកាស​ស្មើភាពគ្នា ដើម្បីទទួលប្រយោជន៍ពី​ផលិតផល ឬសេវាកម្ម​របស់ខ្លួន ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនត្រូវផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយទេ ប្រសិនបើវាគឺជា “ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន” ដែលអ្នក​ត្រូវ​ប្រើវា​នៅក្រៅ​កិច្ចការ​ស្នូល ។1

ឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយ

ក្រុមហ៊ុនឯកជន ត្រូវ​ផ្តល់ឲ្យ​បុគ្គលដែល​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ពិការដែលមានគុណវឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ នូវ “ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មជំនួយ” សមរម្យ ដើម្បី​ជួយឲ្យពួកគេអាច​ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យសុំ ឬចូលរួមក្នុង​កម្មវិធី​សាធារណៈ ។ 42 U.S.C. វគ្គទី 12182(b)(2)(iii), 28 C.F.R. វគ្គទី 36.303 ។

ឧទាហរណ៍នៃ​ឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយ មានជាអាទិ៍ ៖

 1. អ្នកបកប្រែភាសាដែលមានសមត្ថភាព អ្នក​កត់ត្រា សេវាកម្ម​វាយបញ្ចូលភាសា​និយាយ សម្ភារៈជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ការ​ប្តូរគ្នានូវកំណត់ត្រា​ជាលាយ​ល័ក្ខណ៍អក្សរ ឧបល័របំពងសម្លេង​ទូរស័ព្ទដៃ ឧបករណ៍​ជំនួយក្នុង​ការ​ស្តាប់ ។ ទូរស័ព្ទ​ដែលអាច​ប្រើបានជាមួយនឹង​ឧបករណ៍​ជំនួយ​ការ​ស្តាប់ ​ការដាក់ចំណងជើងបើក និងបិទ ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ ការបង្ហាញអក្សរក្នុងវីដេអូ ។ល។
 2. អ្នកអានដែលមាន​សមត្ថភាព កាសែតអក្សរ ការថតសម្លេង ឧបករណ៍ពុម្ពអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក ឧបករណ៍សម្រាប់​បោះពុម្ពអក្សរធំៗ ។ល។
 3. ការទទួលបាន ឬការ​កែប្រែសម្ភារៈ ឬឧបករណ៍ និង
 4. សេវាកម្ម និង​សកម្មភាពផ្សេងទៀត​ដែល​ស្រដៀងគ្នា ។

បច្ចេកវិជ្ជាខ្លះ ដែលអាច​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​នៅក្រោមផ្នែកនេះ មានដូចជា កម្មវិធី​អានអក្សរលើអេក្រង់ ការពង្រីកអក្សរ កម្មវិធី​ចេះស្គាល់​ម្ចាស់សម្លេង និងការវាយពាក្យដែលនិយាយក្នុង​កាសែតក្នុងពេលតែមួយ (CART, Captioned Audio Realtime Transcription) ។ ត្រង់នេះ អាច​រួមបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិជ្ជាមួយចំនួន សម្រាប់​ជាជំនួយ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង ។ 

ក្នុង​ការ​កំណត់ថាតើឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយបែបណា​ ដែលមាន​ភាព​ចំាបាច់ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ត្រូវធ្វើការពិចារណា​ចម្បង​ចំពោះ​ការ​ស្នើសុំ​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ ។ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ​នូវ​ឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយ​មួយដែល​​អាច​ប្រើបាន ឲ្យបាន​ទាន់ពេល  និងទៅតាម​ស្ថានភាព​ដែល​អាច​ការពារឯកជនភាព និងឯករាជ្យភាព​របស់បុគ្គលជាជនពិការ ។

ក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​នឹង​សាធារណៈជន តាមទូរស័ព្ទ ត្រូវ​ប្រគល់ជូននូវប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយនឹង​មនុស្សដែលមានពិការភាព​ចំពោះការ​ស្តាប់ និងការ​និយាយ ។  28 C.F.R. វគ្គទី 36.303 ។ អ្វីៗទាំងអស់នេះ អាច​រួមបញ្ចូលនូវ TTY (ទូរស័ព្ទ​អក្សរ) វីដេអូបញ្ជូនពីចម្ងាយ  VRI (វីដេអូបកប្រែពីចម្ងាយ) ទូរស័ព្ទជាវីដេអូ និងឧបករណ៍​ស្រដៀងគ្នានេះ ។

ក្រុមហ៊ុនឯកជន ក៏ត្រូវ​ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ ឬសេវាកម្មជំនួយ នៅពេលដែលចំាបាច់ផងដែរ ដើម្បី​ធានាបានថា ជនពិការ មានឱកាស​ស្មើភាពគ្នា ដើម្បីទទួលប្រយោជន៍ពី​ផលិតផល ឬសេវាកម្ម​របស់ខ្លួន ។ 42 U.S.C. វគ្គទី 12182(b)(2)(iii) ។ ត្រង់នេះ អាច​រួមបញ្ចូលនូវ ការផ្តល់ជូនសម្ភារៈក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងទៀត ដូចជាទ្រង់ទ្រាយអេឡិចត្រូនិក ឬជាអក្សរសម្រាប់​មនុស្សពិការភ្នែក ការផ្តល់ជូនកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីពង្រីកអក្សរ ឬកម្មវីធី​អានពាក្យ​ក្នុង​អេក្រង់ ឬកុំព្យូទ័រ​សាធារណៈ ឬដោយការ​ផ្តល់​ជូននូវបច្ចេកវិជ្ជាមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដើម្បីជាជំនួយក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង ។  ការ​ផ្តល់​ជូននូវឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ គឺជា​វិធីមួយក្នុង​ចំណោមវីធីទាំងឡាយ ដែលក្រុមហ៊ុនឯកជន អាច​ជួយអ្នកបាន ។

ការកែសម្រួល​ប្រកបដោយភាពសមរម្យ

ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ត្រូវ​ធ្វើការ​កែសម្រួល​ឲ្យ​បានសមរម្យ ចំពោះ​គោលនយោបាយ ការអនុវត្ត និងទម្រង់​ការ​របស់ខ្លួន ទៅតាម​ពេលដែលចំាបាច់ ដើម្បី​ផ្តល់ជូននូវ​ការយកចិត្តទុក​ដាក់​ដូចគ្នាដល់ជនពិការ​ ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.302 ។

ជនពិការ ត្រូវទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ស្នើសុំការសម្រួល​ប្រកប​ដោយភាព​សមរម្យ ហើយអាចត្រូវផ្តល់ជូនការគាំទ្រពីផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដើម្បី​បញ្ជាក់ថាបុគ្គលរូបនេះ មានសេចក្តីត្រូវការ ចំពោះការ​កែសម្រួលនានាពាក់ព័ន្ធ​នឹងពិការភាព​របស់ខ្លួន ។ ការគំាទ្រវេជ្ជសាស្រ្ត មិនចំាបាច់ត្រូវ​បង្ហាញពី​លក្ខណៈ​នៃពិការភាព​ឡើយ ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីដែនកំណត់ដែលបណ្តាលពីពិការភាព ហើយបើអាចទៅរួច ត្រូវណែនាំចំពោះការកែសម្រួលដែលសមរម្យ ឬណែនាំចំពោះឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដែលអាំចជួយអ្នកឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍ ឬសេវាកម្ម​ទាំងអស់នោះបាន ។ ប្រសិនបើ​បានការ​អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកែសម្រួល ក្រុមហ៊ុនឯកជន​ត្រូវជាអ្នកចេញថ្លៃ​ការចំណាយនេះ ។

តើខ្ញុំ​អាច​ស្នើសុំ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនបាន​ដោយ​របៀបណា?

យើង​ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នក​លើកជា​សំណើដើម្បីស្នើសុំ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដោយពន្យល់ ៖ 1) ថាអ្នក​ជាមនុស្សពិការ (បើទោះបីជាអ្នក​មិន​ចំាបាច់​ប្រាប់គេថាអ្នក​ពិការ​អ្វីក៏ដោយ) 2) អ្វីដែលពិការភាព​របស់អ្នក​មាន​ការ​ប៉ះពាល់​ចំពោះលទ្ធភាព​របស់អ្នក​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍ពី​សេវាកម្ម ឬផលិត​ផល​របស់​ក្រុមហ៊ុននោះ 3) ការកែសម្រួល​ជាក់លាក់​ដែលអ្នក​ត្រូវការ បូករួមទាំងឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ និង 4) កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​ចម្លើយ​ចំពោះ​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​អ្នក ។ 

តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ផ្តល់​ភស្តុតាង​អំពី​ពិការភាព​របស់​ខ្ញុំ ដើម្បី​អាចទទួលបាន​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយពីក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​ដែរឬទេ?

អ្នក​អាច​ត្រូវ​ផ្តល់​ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអ្នក​ជាមនុស្សពិការ តែអ្នក​មិន​ចំាបាច់ប្រាប់គេថា​អ្នក​ពិការ​អ្វីឡើយ គឺគ្រាន់តែប្រាប់គេថា​វាធ្វើឲ្យមានដែនកំណត់​ចំពោះ​រាងកាយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុណ្ណោះ ។ ព័ត៌មាន​នេះអាច​មាន​សារៈសំខាន់ ប្រសិនបើតម្រូវការ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ​មិន​បង្ហាញឲ្យ​ឃើញច្បាស់ ដោយសារ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​អាច​ផ្តល់​ឲ្យបានតែការ​កែសម្រួលដែល​សមរម្យ បូករួមទាំងឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយ ចំពោះពិការភាព​ដែល​គេបានដឹង ។  បើពិការភាព​របស់អ្នក​វាមិន​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ជាក់លាក់ទេនោះ ឬមួយប្រសិន​បើ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មិន​អាច​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់បានអំពី​ពិការភាព​របស់អ្នក​ ដោយសារ​តែគេ​ទាក់ទាង​ជាមួយអ្នក​តែតាម​ទូរស័ព្ទ ពួកគេអាច​ស្នើសុំភស្តុតាងបញ្ជាក់ពិការភាព​ ​ និងតម្រូវការរបស់អ្នក សម្រាប់​ការ​កែសម្រួលដែលសម​ហេតុផល ។  ដើម្បី​បង្ហាញថា អ្នក​មានសិទ្ធិទទួល​បាន​ការ​កែសម្រួល​សមហេតុផល អ្នក​អាច​ត្រូវស្នើសុំ​លិខិត​ពី​គ្រូពេទ្យ ឬអ្នក​ឯកទេស​ផ្សេងទៀត ដែលជាមនុស្ស​ស្គាល់​អ្នក និងដឹងពីពិការភាព​របស់អ្នក​ដោយបុគ្គលនេះ ត្រូវ​ប្រាប់អំពីការកែសម្រួល ឬការកែតម្រូវណាមួយ​ដែល​សមរម្យ​ចំពោះ​អ្នក ។

តើខ្ញុំអាច​ទទួល​បាន​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយប្រភេទណាពី​ក្រុម​ហ៊ុនឯកជន?

ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ មានរួមបញ្ចូលនូវ​ឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធ ឬសេវាកម្ម​ណាមួយ ដែល​អាច​ជួយអ្នក​ឲ្យទទួលបាន​សេវាកម្ម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុននោះ ។  ជំនួយទាំងអស់នេះ ជាធម្មតា តាមផ្លូវច្បាប់គេក៏ហៅថាឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយដែរ ។ ឧទាហរណ៍ចំពោះឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ មានដូចជាជម្រាលជណ្តើរ ឧបករណ៍​ពង្រីក​សម្លេង ចំណងជើងបើក និងបិទ​ ឧបករណ៍ជំនួយក្នុង​ការ​ស្តាប់ អេក្រង់​បង្ហាញវីដេអូជាអក្សរ និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង​ដទៃ​ទៀត ។

ក្រុមហ៊ុនឯកជន​មិន​ចំាបាច់ត្រូវ​ផ្តល់​ឧបករណ៍តម្រូវតាម ​បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬឧបករណ៍ដទៃ​ដែល​តម្រូវការ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គលឡើយ ។ ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ មានដូចជា​កៅអីកង់ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែល​ប្រើ​បាន​យូរ ឧបករណ៍​ជំនួយការ​ស្តាប់ដាក់​ជាប់​នឹង​ត្រចៀក ឬឧបករណ៍អវយវៈសិប្បនិម្មិត ។  ចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះ ក៏មាន​ការ​លើកលែងដែរ ។ ឧទាហរណ៍ អង្គភាពមួយដែល​រៀបចំសន្និបាត នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល​សន្និបាត អាចត្រូវផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍​ជំនួយការស្តាប់ សម្រាប់​អ្នក​ចួលរួម​ដែល​ពិបាកស្តាប់ ។

ការ​ស្វែងរក​ការកែសម្រួល បច្ចេកវិជ្ជា ឬឧបករណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជួយអ្នក​ឲ្យអាច​មានភាពស្មើគ្នាក្នុង​ការ​រីករាយជាមួយនឹងទំនិញ ឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវពាក់ព័ន្ធ នឹង​ដំណើរការ​អន្តរកម្ម​រវាង​អ្នក និងក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលអ្នកទាំងពីរ​ត្រូវ​ពិភាក្សាគ្នា​អំពី​ជម្រើស​នានា ។  សំណើរបស់អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ការ​ពិចារណាជាចម្បង តែជាចុងក្រោយ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជនអាច​ជ្រើស​​យក​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​នានា ដរាបណា​លទ្ធផលដែលទទួល​បានគឺមានប្រសិទ្ធិភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើឲ្យអ្នក​អាច​ប្រើ​សេវាកម្ម ឬទំនិញ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះបាន ។ 

តើនៅពេលណា​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​មិន​ត្រូវ​ផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ?

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ

ស្ថិតក្រោម ADA ក្រុមហ៊ុនឯកជន​ មិនចំាបាច់​ត្រូវផ្តល់ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយឡើយ នៅពេលដែល​ឧបករណ៍នោះវាអាចធ្វើឲ្យ​មានការប្រែប្រួល​មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមុខជំនួញ ឬវាបង្កឲ្យមាន​បន្ទុក​ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ ។  ការកែប្រែមូលដ្ឋានគ្រឹះ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរដែលវាមាន​ភាព​សំខាន់ខ្លាំង ដោយវា​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការ​ប្រែប្រួលលក្ខណៈ​ចំាបាច់របស់​ទំនិញ សេវាកម្ម អគារ ឯកសិទ្ធិ អត្ថប្រយោជន៍ និងការ​កែតម្រូវនូវ​មុខជំនួញ ។  ស្ថានភាព​បែបនេះ មិនងាយ​កើតឡើងឡើយ ។  បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថា ជាការលំបាក ឬជាការចំណាយធំរបស់​ក្រុមហ៊ុន ដោយគិតអំពី​ធនធាន​ដែលមាន ហើយនិង​ផលប៉ះពាល់​ចំពោះ​សំណើសុំកែសម្រួលចំពោះ​ធនធាន​ ប្រតិបត្តិការ និងការពិចារណា​ចំពោះ​សុវត្ថិភាពរបស់ក្រុម​ហ៊ុន ។  28 C.F.R. វគ្គទី 36.104 ។ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ក៏មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយឲ្យដែរ ប្រសិនបើបុគ្គល ឬឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយវាបង្កឲ្យមាន​ការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះ​សុខភាព និងសុវត្ថិភាព​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ ។ 28 C.F.R. វគ្គទី 36.208 ។

បើក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​កំណត់​ឃើញថា ការ​ផ្តល់ជូននូវការ​កែសម្រួល វានឹងនាំឲ្យមាន​ការ​កែប្រែមូលដ្ឋានគ្រឹះមុខជំនួញរបស់ខ្លួន បង្កឲ្យមាន​បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរ ឬបង្កឲ្យមាន​ការគម្រាមកំហែង​ដោយផ្ទាល់ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ​ជម្រើសផ្សេងទៀត ចំពោះឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ឬការកែសម្រួលដែល​សមរម្យ បើសិនជាមាន ហើយវាមិន​បណ្តាលឲ្យ​មានការ​កែប្រែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ បង្កឲ្យមាន​ការគម្រាមកំហែង ឬបណ្តាលឲ្យមាន​បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុម​ហ៊ុន​ខ្លួន ។

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ

ស្ថិតក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ Section 54 និងក្រោម Unruh គឺមិនមាន​និយាយជាក់លាក់ពីការជជែកវែកញែកពាក់ព័ន្ធនឹងបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរ និងការកែប្រែមូលដ្ឋាន​គ្រឹះឡើយ ។ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​បំពានណាមួយចំពោះ ADA ក៏ជាការ​ប្រព្រឹត្តបំពាន​ចំពោះច្បាប់រដ្ឋ ដោយសារ​ថាច្បាប់​រដ្ឋ​មា​នវិសាលភាព​ធំជាង ADA ។

តើក្រុមហ៊ុនឯកជន​អាច​ទារថ្លៃពីខ្ញុំចំពោះការចំណាយ​លើ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែរឬទេ?

ទេ ។  ក្រុមហ៊ុនឯកជន មិនអាចកំនត់តម្លៃសម្រាប់​ទារពី​បុគ្គលណាម្នាក់ ឬក្រុមនៃបុគ្គលណាមួយដែល​មានពិការភាព ឲ្យ​ចេញថ្លៃការចំណាយ​ចំពោះឧបករណ៍ជំនួយ ឬការកែសម្រួល​សមហេតុផលណាមួយចំពោះគោលនយោបាយ ការអនុវត្ត ឬទម្រង់ការបានឡើយ ។  28 C.F.R. វគ្គទី 36.301 ។

តើខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី ប្រសិនបើ​ក្រុមហ៊ុនឯកជន​បដិសេធ​សំណើសុំ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយរបស់ខ្ញុំ?

ជាទូទៅ គឺមាន​របស់​បីយ៉ាង​ដែល​អ្នកត្រូវ​ធ្វើ​ ប្រសិនបើ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជនមិន​ព្រមផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ ៖ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋបាលទៅកាន់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (DOJ, United States Department of Justice) (ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ល្មើស​លើ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ) ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ឋបាលទៅកាន់​នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌ការងារ និងជម្រកនៃរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Fair Employment and Housing) (សម្រាប់​ការ​ប្រព្រឹត្តិល្មើស​ច្បាប់​រដ្ឋ) ឬដាក់ពាក្យប្តឹង​ផ្លូវច្បាប់ឯកជន ។ បណ្តឹង​រដ្ឋបាល គឺមិនមាន​ភាពដូចគ្នានឹងបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់ឡើយ ។ អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​រដ្ឋបាល ឬប្តឹង​ផ្លូវច្បាប់ ដោយមិន​ចំាបាច់មានមេធាវី តែបើអ្នក​ទាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីមុន​ការ​ដាក់​ពាក្យប្តឹង គឺជាការ​ប្រសើរ  ជាពិសេស​គឺស្តីអំពីដែនកំណត់​ពេលវេលា​ចំពោះការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង ។

ការប្រព្រឹត្តិល្មើស​ច្បាប់​សហព័ន្ធ – បណ្តឹង​រដ្ឋបាល

ដើម្បី​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើស ADA ឬ Section 504 ចំពោះក្រុមហ៊ុនឯកជន អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យប្តឹងមកកាន់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ។ អ្នក​អាច​ប្តឹង​តាម​ប្រៃសនី ឬផ្ញើទូរសារមកកាន់ ៖

 1. សូមសរសេរ​បណ្តឹងរួចផ្ញើទៅកាន់ ៖
  U.S. Department of Justice
  950 Pennsylvania Avenue, NW
  Civil Rights Division
  Disability Rights Section – 1425 NYAV
  Washington, D.C. 20530
 2. សូម​ផ្ញើពាក្យបណ្តឹងតាមទូរសារទៅកាន់ ៖ (202) 307-1197

ព័ត៌មានបន្ថែម​ស្តីអំពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើស ADA ទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌ បូករួមទាំងប្រភេទ​ព័ត៌មាន​ដែលអ្នក​ត្រូវ​ដាក់បញ្ចូលក្នុងពាក្យបណ្តឹង និងពេលវេលាដែលអ្នកមានដើម្បី​ដាក់ពាក្យបណ្តឹង គឺមាននៅឯវ៉ិបសៃត៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមអាសយដ្ឋាន ៖ http://www.ada.gov/fact_on_complaint.htm

ការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់រដ្ឋ – បណ្តឹងរដ្ឋបាល

អ្នក​អាច​ប្តឹងការទារថ្ឡៃចំណាយ ក្រោមក្រមអ៊ុនរុ ឬក្រុមវគ្គទី 54 ដោយការ​ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌ការងារ និងទីជម្រករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DFEH, California Department of Fair Employment and Housing) ។  អ្នកត្រូវ​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកកាន់ DFEH ឲ្យបានក្នុង​រវាងមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេល​សកម្មភាពរើសអើងបានកើតឡើង ។ អ្នកអាច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមអនឡាញ តាមទូរស័ព្ទ ឬតាមប្រៃសនីដូចខាងក្រោម ៖

 1. សូមប្រើប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ DFEH តាមអាសយដ្ឋាន http://houdiniesq.net/dfeh/intake/
 2. ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទូរគមនាគមន៍របស់ នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌ការងារ និងទីជម្រករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា តាមលេខ (800) 884-1684 ។  បើអ្នក​មានពិការភាព​ចំពោះការស្តាប់​ អ្នកអាច​ហៅទូរស័ព្ទ​មកលេខ (800) 884-1684 ឬអ្នកប្រើ TTY សូមហៅមកលេខ (800) 700-2320 ។
 3. ស្នើសុំបែបបទការសាកសួរមុនការដាក់ពាក្យប្តឹង ឬយកសំណុំបែបបទនេះតាមអនឡាញបាននៅឯ http://www.dfeh.ca.gov/res/docs/PCI/Pre%20Complaint%20Inquiry%20-%20DPA.pdf ហើយផ្ញើវាទៅកាន់ការិយាល័យណាមួយរបស់ DFEH ។
 4. អ្នកអាចផ្ញើ​តាមអ៊ីម៉េលនូវបែបបទសាកសួរមុនការប្តឹងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន contact.center@dfeh.ca.gov

ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពី​ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់នាយកដ្ឋាន​យុត្តិធម៌ការងារ និងទីជម្រករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា បូករួមទាំង​ប្រភេទព័ត៌មាន ដែលអ្នក​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូលក្នុង​ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក និងចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកមាន​ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង គឺមាននៅឯ http://www.dfeh.ca.gov/Complaints_ComplaintProcess.htm ។ 

បណ្តឹងច្បាប់

អ្នក​មិន​ចំាបាច់ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹងតវ៉ាទៅកាន់​ភ្នាក់ងារណាមួយ​ដូចបាន​រាយពីខាងលើ​ឡើយ ។ អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់​តែម្តង ។ ស្ថិតក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ បណ្តឹងត្រូវ​ដាក់​ទៅកាន់​តុលាការ ក្នុងរវាងពីរឆ្នាំ ដោយគិត​ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែល​សកម្មភាព​រើសអើង​បានកើតឡើង ។

Disability Rights California បាន​ទទួល​មូលនិធិ​ឧបត្ថម្ភពី​ប្រភព​​ផ្តល់​ជំនួយនានាមួយចំនួន ។ សម្រាប់បញ្ជី​លម្អិតនៃអ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ ​សូម​ទស្សនាគេហទំព័រ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។

តើមាន​ធនធានណាខ្លះទៀត?

ធនធាននានា

 1. http://www.dds.ca.gov/AT/at_network.cfm បណ្តាញបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, (California Assistive Technology Network) នាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិសម្បទា, (DOR, Department of Rehabilitation) ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង​អ្នកប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ, (AT,  Assistive Technology), អ្នក​ផ្តល់ AT និងភ្នាក់ងាររដ្ឋ ជាអ្នក​សម្របសម្រួល​កិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដើម្បីពង្រីក និងបង្កើន​ការ​ប្រើប្រាស់​ AT ក្រោមក្រមបច្ចេកវិជ្ជា (Tech Act) ឆ្នាំ 1993 ។ បេសកម្មចម្បងរបស់បណ្តាញប AT ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា គឺ ៖
  1. ជួយកាត់បន្ថយ​ឧបសគ្គរបស់ជនពិការក្នុងការ​ទទួល​បាន​ AT ។
  2. លើកកម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​សាធារណៈអំពីផលប្រយោជន៍​របស់ AT ចំពោះ​ជនពិការ ។
  3. រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ជាន់គ្នានៃសកម្មភាព​របស់​ភ្នាក់ងាររដ្ឋ និងអង្គការ​ដទៃទៀតទាំងអស់ដែល​ជាអ្នក​ជួយ​ជនពិការ ។

បណ្តាញ AT ​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យអំពី​ធនធាន AT និងអ្នក​ផ្តល់​ឧបករណ៍នេះ ដែលមាន​ទីតាំង​នៅក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ហើយ​អាច​ជួយរកទីកន្លែងប្រភព​ AT សម្រាប់​ពិការភាព​ជាក់លាក់ ។ ការ​បញ្ជូនបន្តក៏នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើងដល់ក្រុម​ដែល​ជាអ្នក​ផ្តល់​គោលការណ៍ណែនាំអំពី​ AT និងទៅកាន់​ប្រភពអ្នក​ផ្តល់​ជំនួយមូលនិធិ​ AT ដែល​មាន​សក្តានុពល ។

 1. មជ្ឈមណ្ឌល​រស់នៅ​ដោយឯករាជ្យរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Independent Living Centers) ។ សម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌល​ការរស់​នៅដោយឯករាជ្យ តាមខោនធីនីមួយ សូមអាន ៖ http://www.rehab.cahwnet.gov/ILS/ILC-List.html
 2. www.Askjan.org – ខណៈ​ពេលដែល​វ៉ិបសៃត៍​ ​របស់​រដ្ឋាភិបាលមួយនេះ ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើងសម្រាប់​ស្ថាន​ភាព​ការងារ វាក៏មានព័ត៌មាន​ល្អៗស្តីអំពីធនធាន​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយផងដែរ ។

Disability Rights California បាន​ទទួល​មូលនិធិ​ឧបត្ថម្ភពី​ប្រភព​​ផ្តល់​ជំនួយនានាមួយចំនួន ។ សម្រាប់បញ្ជី​លម្អិតនៃអ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ ​សូម​ទស្សនាគេហទំព័រ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។

 • 1. សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូមអាន ប្រសិទ្ធិភាព​នៃការទំនាក់ទំនង​ Effective Communication របស់ក្រសួង​យុត្តិធម៌​សហរដ្ឋអាមេរិក, (U.S. Department of Justice)   តាមអាសយដ្ឋាន http://www.ada.gov/effective-comm.htm