វិធីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់ជូនឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ