نحوه درخواست از یک مؤسسه خصوصی برای ارائه فناوریهای کمکی