Các Thay Đổi Gần Đây về Miễn Trừ Giờ Làm Việc Trong Tuần cho Người Cung Cấp Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Publications
#5603.05

Các Thay Đổi Gần Đây về Miễn Trừ Giờ Làm Việc Trong Tuần cho Người Cung Cấp Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Ấn phẩm này dành cho người nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) cùng những người thực hiện việc chăm sóc. Ấn phẩm này cung cấp thông tin hướng dẫn cách yêu cầu miễn trừ cho số giờ tối đa mà một số người cung cấp có thể làm việc mỗi tháng trong chương trình IHSS và WPCS. Khi có miễn trừ, người cung cấp có thể làm việc tối đa 360 giờ một tháng.