تغییرات اخیر در معافیت های ساعات کاری هفته برای ارائه دهندگان خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)

Publications
#5603.16

تغییرات اخیر در معافیت های ساعات کاری هفته برای ارائه دهندگان خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)

این نشریه برای افرادی است که خدمات حمایتی در منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی(WPCS) دریافت می کنند و همچنین برای افرادی که به آنها خدمات ارائه می دهند.[1] این
نشریه شامل اطلاعاتی درباره چگونگی درخواست برای معافیت از حداکثر تعداد ساعاتی است که
برخی ارائه دهندگان باید هر ماه در برنامه های IHSS و WPCS کار کنند. با معافیت، ارائه دهندگان می توانند تا 360 ساعت در ماه نیز کار کنند.