Cov Kev Hloov Tshiab Ua Hauj Lwm Txhua Lub Lim Tiam Rau Tus Neeg Muab Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS) Thiab Kev Zam Pab Kho Mob Ntawm Tus Kheej (WPCS)

Publications
#5603.09

Cov Kev Hloov Tshiab Ua Hauj Lwm Txhua Lub Lim Tiam Rau Tus Neeg Muab Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS) Thiab Kev Zam Pab Kho Mob Ntawm Tus Kheej (WPCS)

Tsab ntawv no yog rau cov neeg uas tau txais Kev Pab Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS) thiab Kev Zam Pab Kho Mob Ntawm Tus Kheej (WPCS) thiab cov neeg uas muab kev saib xyuas. Daim ntawv no muaj cov ntaub ntawv hais txog kev thov zam kev zam rau cov xuab moos ntau tshaj plaws uas ib txhia neeg muab kev pab ua hauj lwm txhua lub hli hauv IHSS thiab WPCS cov kev pab cuam. Nrog kev zam, cov neeg muab kev pab yuav ua hauj lwm mus txog li 360 xuab moos hauv ib lub hlis.