ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើការលើកលែងចំពោះសប្តាហ៍ការងារសម្រាប់សេវាគាំពារតាមផ្ទះ (In-Home Supportive Services, IHSS) និងសេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន (Waiver Personal Care Services, WPCS)

Publications
#5603.06

ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើការលើកលែងចំពោះសប្តាហ៍ការងារសម្រាប់សេវាគាំពារតាមផ្ទះ (In-Home Supportive Services, IHSS) និងសេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន (Waiver Personal Care Services, WPCS)

ឯកសារបោះពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ គឺ​​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​សេវា​គាំពារ​​តាម​ផ្ទះ​ (IHS​​S​) និង​សេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិ​សម្រាប់ការថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​​ (WPCS)​ និង​អ្នក​ដែល​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំរបស់​ពួកគេ​។​ ឯកសារបោះពុម្ព​ផ្សាយ​​នេះ​ មាន​ព័ត៌មានអំពី​របៀ​ប​ស្នើសុំ​ការ​អនុគ្រោះ​សិទ្ធិ​​សម្រាប់​ចំនួនម៉ោង​អតិបរមា​ដែល​អ្នក​ផ្តល់សេវា​មួយ​ចំនួ​ន​​​អា​ច​ធ្វើ​ការងារ​​ជារៀងរាល់ខែ​នៅក្នុងកម្មវិធី​​​ IHSS និង​កម្មវិធី​ WPCS។​ តាមរយៈការលើកលែង​នេះ អ្នកផ្តល់សេវា​អាចធ្វើការរហូតដល់​ 360 ម៉ោងក្នុងមួយខែ​។​