Pag-ulat ng Pang-aabuso sa Nakatatanda o Nasa Wastong Gulang na May Kapansanan

Publications
#7024.08

Pag-ulat ng Pang-aabuso sa Nakatatanda o Nasa Wastong Gulang na May Kapansanan

Mayroon kang espesyal na mga proteksyon kung ikaw ay isang nasa wastong gulang na may kapansanan o isang nakatatanda na inabuso, napapabayaan, o napiling gawan ng krimen dahil sa iyong kapansanan.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Mayroon kang espesyal na mga proteksyon kung ikaw ay isang nasa wastong gulang na may kapansanan o isang nakatatanda na inabuso, napapabayaan, o napiling gawan ng krimen dahil sa iyong kapansanan.

 1. Ano ang pang-aabuso? Mag-click sa link na ito upang malaman kung ano ang pang-aabuso?
 2. Ano ang kapapabayaan? Mag-click sa link na ito upang malaman kung ano ang kapapabayaan?
 3. Ano ang krimen? Mag-click sa link na ito upang malaman kung ano ang krimen?

Sino ang dapat kong tawagan?

Kung nakatira ka sa isang komunidad, tulad ng iyong sariling tahanan, isang hotel, o tumatanggap ng pangangalaga sa isang ospital, klinika o programa ng pagsasanay, dapat makipag-ugnayan ka sa:

At

 • Iyong ahensya ng Mga Serbisyong Pamprotekta para sa Nasa Wastong Gulang (APS, Adult Protective Services) ng County. Upang mahanap ang iyong ahensiya ng Mga Serbisyong Pamprotekta para sa Nasa Wastong Gulang ng County, mag-click dito

 

Kung nakatira ka sa isang pasilidad, tulad ng isang panggrupong tahanan, tahanan ng pangangalaga, o pasilidad ng paninirahan (tulad ng tinutulungang pamumuhay o tahanan ng pagkain at pangangalaga), dapat makipag-ugnayan ka sa:

At

At

At

Mga Batas & Regulasyon

Ano ang Disability Rights California?

Ang Disability Rights California ay isang hindi-para-sa-kitang organisasyon na nagtatrabaho upang itaguyod at tulungan ka sa mga problema na maaaring mayroon ka kaugnay sa iyong kapansanan.  Kabilang sa mga serbisyo na maaari naming ibigay sa iyo:

 1. Pagpapaalam sa iyo tungkol sa iyong mga karapatang legal, sibil, at sa serbisyo;
 2. Pag-iimbestiga ng mga reklamo tungkol sa pisikal na pang-aabuso, sekswal na pang-aabuso, o kapabayaan;
 3. Pagrepresenta ng mga taong may mga kapansanan sa mga larangan ng edukasyon, diskriminasyon, mga benepisyo, at trabaho. 

Kung mayroon kang anumang mga problema kaugnay sa iyong kapansanan, maaari kang makipag-ugnayan sa isa sa aming mga tanggapan sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-776-5746 o sa internet sa pamamagitan ng pag-click dito.

Mga Pakahulugan:

Ang pang-aabuso ay:

Ang pang-aabuso ay maaaring 3 magkakaibang bagay:

 1. Pisikal: Isang taong sinasadyang nananakit sa iyong katawan
  • Halimbawa: pagpalo, pagsipa, pagpaso, pagkagat, pagyugyog, o paggamit ng isang bagay upang paluin ka.
  • Hindi mo kailangang magkaroon ng pasa o pananakit para pisikal kang maabuso. 
 2. Sekswal: Isang taong sinasadyang hipuin ang iyong katawan kung saan hindi ka kumportable
  • Hinihipo ang iyong pribadong mga bahagi
  • Hinihipo ka kung saan magsusuot ka ng damit-pampaligo
  • Kinukunan ka ng mga litrato kapag nakahubad ka
  • Hinihipo ang kanilang sarili sa harap mo
 3. EmosyunalIsang taong gumagamit ng mga salita o hindi pisikal na mga paraan upang sadya kang saktan
  • Nagbabanta sa iyo gamit ang mga salita
  • Sinasadyang ipahiya ka
  • Tinatawag ka ng mga pangalan
  • Minamaliit ka
  • Nilalayo ka mula sa ibang tao na gusto mong makita
  • Nilalayo ka mula sa paggawa ng mga bagay na kinaliligaya mo
  • Nagbabanta ng mga kilos laban sa iyo

Ang kapabayaan ay:

Kapag ang isang taong dapat na nangangalaga sa iyo ay hindi pinapangalagaan ang iyong mga pangangailangan sa pamamagitan, halimbawa, ng:

 1. Hindi pagbibigay ng sapat na pagkain, damit, o tirahan
 2. Hindi pagtutugon sa iyong pisikal at medikal na mga pangangailangan
 3. Hindi ka nililinis
 4. Hindi pagbibigay ng iyong medikasyon
 5. Hindi pagtulong sa iyo upang makagalaw
 6. Hindi pinapanatiling malinis ang lugar upang makagalaw ka nang hindi natutumba

Ang krimen ay:

Kung ang isang tao ay inaabuso ka o pinapabayaan ka ito ay isang krimen!!!

Kabilang din sa krimen ang ilan pang mga bagay tulad ng:

 1. Hindi angkop na paggamit ng pisikal na pampigil:
  • Halimbawa: pagtatali sa iyo sa isang lugar kung saan hindi ka makaalis
  • Paggamit ng anumang iba pang bagay upang pigilan ka mula sa paggalaw
  • Pagsunggab at paghawak sa iyo upang hindi ka makagalaw
 2. Hindi angkop na paggamit ng kemikal na pampigil o medikasyon:
  • Halimbawa: pagbibigay sa iyo ng mga medikasyon na nakakapag-antok o nakakapagpapagod sa iyo ngunit hindi nagpapabuti sa iyo
 3. Pinansiyal na pang-aabuso:
  • Halimbawa: kapag ang isang tao ay kinukuha ang iyong pera o ari-arian nang walang pahintulot
  • Ang isang tao sa iyong pamilya ay maaari pa ring pinansiyal na aabuso sa iyo kung kukunin nila ang iyong pera o mga pagmamay-ari nang walang pahintulot mo, kahit pa magkamag-anak kayo.