Kev Tshaj Qhia txog Kev Tsim Txom ntawm Cov Laus lossis Cov Neeg Loj Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab

Publications
#7024.09

Kev Tshaj Qhia txog Kev Tsim Txom ntawm Cov Laus lossis Cov Neeg Loj Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab

Koj muaj kev pov thaiv tshwj xeeb yog tias koj yog ib tug neeg loj uas muaj kev xiam oob qhab lossis lossis ib tug neeg laus uas raug tsim txom, raug tsis lees paub, lossis raug muab tso rau kev ua txhaum vim koj qhov kev xiam oob qhab. 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Koj muaj kev pov thaiv tshwj xeeb yog tias koj yog ib tug neeg loj uas muaj kev xiam oob qhab lossis lossis ib tug neeg laus uas raug tsim txom, raug tsis lees paub, lossis raug muab tso rau kev ua txhaum vim koj qhov kev xiam oob qhab. 

 1. Kev tsim txom yog dab tsi? Nias rau qhov chaw txuas ntawm no txhawm rau nrhiav kom paub hais tias kev tsim txom yog dab tsi
 2. Kev tsis lees paub yog dab tsi? Nias rau qhov chaw txuas ntawm no txhawm rau nrhiav kom paub hais tias kev tsis lees paub yog dab tsi
 3. Kev ua thxaum yog dab tsi? Nias rau qhov chaw txuas ntawm no txhawm rau nrhiav kom paub hais tias kev ua txhaum yog dab tsi

Kuv yuav tsum hu rau leej twg?

Yog tias koj ua neej nyob rau hauv zej zog, xws li hauv koj tsev, tsev tos qhua, lossis tab tom tau txais kev kho mob hauv tsev kho mob, chaw tshuaj mob lossis nyob phiaj xwm kev cob qhia, koj yuav tsum tiv tauj rau:

Thiab

 • Koj li koom haum Pab Cuam Kev Pov Thaiv Neeg Loj (APS, Adult Protective Services) hauv Cheeb Nroog. Txhawm rau nrhiav koj li   APS  hauv Cheeb Nroog, nias ntawm no

Yog tias koj ua neej nyob rau hauv ib qho chaw nyob, vaj tsev nyob ua pab pawg, tsev laus, lossis tsev nyob sib koom (xws li tej tsev nyob uas muaj kev pab lossis kev saib xyuas), koj yuav tsum tiv tauj rau:

Thiab

Thiab

 • Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv California  (DPH, California Department of Public Health).  DPH saib xyuas tag nrho cov chaw kho mob thiab tshuaj ntsuam cov kev tsis txaus siab txog ntawm kev tsim txom, kev tsis lees paub thiab kev saib xyuas tsis zoo. Tus najnpawb xov tooj ntawm koj qhov chaw ua haujlwm hauv cheeb tsam tuaj yeem nrhiav tau los ntawm kev nias rau ntawm no.

Thiab

Cov Cai Lijchoj thiab Cai Qhuab

Disability Rights California yog dab tsi?

Disability Rights California yog ib lub koom haum tsis muaj kev tsam ntxiv uas ua haujlwm txhawb nqa thiab pab koj txog tej teeb meem koj muaj uas ntsig txog koj li kev xiam oob qhab.  Cov kev pab cuam uas peb tuaj yeem muab tau xam muaj:

 1. Kev qhia rau koj paub txog koj cov cai raws cai lijchoj, cai pej xeem, thiab cai pab cuam;
 2. Kev tshuaj ntsuam kev tsis txaus siab txog ntawm kev tsim txom lub cev, kev tsim txom fab kev sib deev, lossis kev tsis lees paub;
 3. Kev sawv cev rau cov neeg xiam oob qhab nyob rau fab kev kawm, kev ntxub cais, txiaj ntsim tshaj ntxiv, thiab kev ua haujlwm. 

Yog tias koj muaj teeb meem dab tsi ntsig txog koj li kev xiam oob qhab, koj kuj yuav tuaj yeem tiv tauj tau rau ib qho twg ntawm peb cov chaw ua haujlwm los ntawm kev hu xov tooj rau 1-800-776-5746 lossis raws internet los ntawm kev nias rau ntawm no.

Cov kev txhais ntsiab: 

Kev tsim txom yog:

Kev tsim txom tuaj yeem muaj txog 3 yam sib txawv: 

 1. Lub cev:
  Ib tug twg tab meeg ua kom koj lub cev raug mob
  • Piv txwv: kev ntaus, kev ncaws, kev hlawv, kev tom, kev diaj co, lossis kev siv ib yam khoom twg ntaus koj.
  • Koj tsis tas yuav muaj nqaij doog lossis mob txhawm kom hais tau hais tias koj raug tsim txom lub cev.
 2. Kev sib deev:
  Ib tug twg kov koj lub cev ntawm qhov chaw uas tsis xis rau koj cia kov
  • Kev kov koj li feem ntiag tug
  • Kev kov koj thaum uas koj hnav cev khaub ncaws da dej
  • Thaij koj duab thaum uas koj tsis hnav khaub ncaws
  • Kov lawv tus kheej ntawm koj hauv ntej
 3. Cuj siab:
  Ib tug twg uas siv cov lus lossis siv cov hau kev uas tsis yog nrog cev los mus tab meeg ua kom mob koj
  • Kev siv lus hawv koj
  • Kev tab meeg ua kom koj poob ntsej muag
  • Hu koj lub npe
  • Hais lus saib tsis taus koj
  • Tsis pub koj pom cov neeg uas koj xav ntsib
  • Tsis pub koj ua yam uas koj xav ua
  • Kev tsim kev hawv rau koj

Kev tsis lees paub yog:

Thaum uas ib tug twg uas muaj lub luag haujlwm saib xyuas koj tsis saib xyuas txog yam uas koj xav tau, piv txwv li:

 1. Tsis muab khoom noj, khaub ncaws, lossis chaw nyob kom txaus rau koj
 2. Tsis saib xyuas koj tej kev tauS ntawm lub cev thiab kev kho mob
 3. Tsis tu koj
 4. Tsis muab tshuaj rau koj noj kho mob
 5. Tsis pab muab koj txav chaw
 6. Tsis txuag kom qhov chaw huv si txhawm kom koj thiaj tuaj yeem txav ncig yam tsis ntog tau

Kev ua txhaum yog:

Yog i b tug twg tab tom tsim txom koj lossis tsis lees paub koj ces nws yog ib qho kev ua txhaum!!!

Ib qho kev ua txhaum twg kuj tseem xam muaj ob peb yam ntxiv xws li:

 1. Kev siv kev txwv txiav lub cev uas tsis tsim nyog:
  • Piv txwv li muab koj khi rau ib qho twg uas koj tsis tuaj yeem khiav tawm tau
  • Kev siv ib yam twg ua kom koj txhob tshem chaw tau
  • Ntsiab lossis tuav koj cia kom koj tsis tuaj yeem tshem chaw tau
 2. Kev siv kev muab tshuaj lossis tshuaj kho mob uas tsis tsim nyog:
  • Piv txwv li kev muab tshuaj rau koj uas ua rau koj tsaug zog lossis nkees tiam sis qhov ntawd yuav tsis ua rau koj zoo tuaj
 3. Kev tsim txom fab nyiaj txiag:
  • Piv txwv li thaum ib tug twg muab koj cov nyiaj lossis ib yam khoom teej tug twg yam tsis tau txais kev tso cai los ntawm koj
  • Ib tug twg hauv koj tsev neeg kuj tseem tuaj yeem tsim txom fab nyiaj txiag rau koj thiab yog tias lawv muab koj li nyiaj lossis tej khoom teej tug yam tsis tau txais kev tso cai los ntawm koj, txawm hais tias koj txheeb npaum li cas los xij.