ការរាយការណ៍អំពីការប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ

Publications
#7024.06

ការរាយការណ៍អំពីការប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ

អ្នកទទួលបានការការពារពិសេស បើអ្នក​ជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាព ឬជាមនុស្សចាស់ដែលរងការ​រំលោភបំពាន ត្រូវគេទុកចោលមិនមានអ្នកមើលថែ ឬជាជន​គោលដៅចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ដោយសារតែពិការភាពរបស់អ្នក ។ 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

អ្នកទទួលបានការការពារពិសេស បើអ្នក​ជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាព ឬជាមនុស្សចាស់ដែលរងការ​រំលោភបំពាន ត្រូវគេទុកចោលមិនមានអ្នកមើលថែ ឬជាជន​គោលដៅចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ដោយសារតែពិការភាពរបស់អ្នក ។ 

 1. តើអ្វីជាការរំលោភបំពាន? សូមចុចលើតំណមួយនេះ ដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើអ្វីជាការរំលោភបំពាន
 2. តើអ្វីជាការទុកចោលមិនមានអ្នកមើលថែ? សូមចុចលើតំណមួយនេះ ដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើអ្វីជាការទុកចោលមិនមានអ្នកមើលថែ
 3. តើអ្វីជាបទឧក្រិដ្ឋ? សូមចុចលើតំណមួយនេះ ដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើអ្វីជាបទឧក្រិដ្ឋ

តើខ្ញុំត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅរកអ្នកណា?

បើអ្នក​រស់នៅក្នុងសហគមន៍ ដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន សណ្ឋាគារ ឬកំពុងទទួលការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិក ឬកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល អ្នក​គួរទាក់ទងមកកាន់ ៖

 • នាយកដ្ឋាន នគរបាលមូលដ្ឋាន  ឬនាយកដ្ឋានតម្រួតតំបន់របស់អ្នក ឬហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 911 ។

និង

បើអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ដូចជាផ្ទះសម្រាប់រស់នៅជាក្រុម ផ្ទះផ្តល់ការថែទាំ ឬមណ្ឌលថែទាំដូចជផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅ (ដូចជាកន្លែងមានផ្តល់ជំនួយក្នុងការ​រស់នៅ ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅដែលមានផ្តល់ម្ហូបអាហារ ឬផ្ទះសម្រាប់ផ្តល់ការថែទាំ) អ្នកគួរ​ទាក់ទង ៖

 • នាយកដ្ឋាន នគរបាលមូលដ្ឋាន  ឬនាយកដ្ឋានតម្រួតតំបន់របស់អ្នក ឬហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 911 ។

និង

និង

 • ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DPH, California Department of Public Health)  ។  ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា គឺជាអ្នក​មើលការ​ខុសត្រូវ​មណ្ឌលសុខភាព និងជាអ្នក​ស៊ើបអង្កេតបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាន ការទុកចោលមិនយកចិត្តទុកដាក់ និងការផ្តល់ការថែទាំមិនដិតដល់ ។ លេខទូរស័ព្ទនៃការិយាល័យប្រចាំមូលដ្ឋានរបស់អ្នក អាចរកបានដោយចុចទីនេះ

និង

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (Welf. & Inst. ​Code) §§ 15630-15632 ច្បាប់ការពាររដ្ឋប្បវេណីចំពោះការរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលពិការ (Elder Abuse and Dependent Adult Abuse Civil Protection Act)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (Welf. & Inst. Code) § 15700 ការបញ្ជូនមនុស្សពេញវ័យដែលងាយរងគ្រោះឲ្យទទួលបានការការពារ និងការ​ថែទាំ (Protective Placements and Custody of Endangered Adults)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (Welf. & Inst.) §§ 15703-15705.40 សេវាកម្មការពារ
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (Cal. Pen. Code) § 368 ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលពិការ (Crimes Against Elders and Dependent Adults)

តើអង្គការ Disability Rights California ជាអ្វី?

អង្គការ Disability Rights California គឺជាអង្គការមិនរកកម្រៃ ដែលធ្វើការគាំពារ និងជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ​នឹងពិការភាពរបស់អ្នក ។  សេវាកម្មរបស់អង្គការយើងខ្ញុំ មានដូចជា ៖

 1. ប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មរបស់អ្នក
 2. ស៊ើបអង្កេតបណ្តឹងអំពីការប្រព្រឹត្តរំលោភរាងកាយ ផ្លូវភេទ ឬការទុកចោលមិនមើលថែទាំ
 3. ធ្វើជាតំណាងជនពិការ ផ្នែកការអប់រំ ការរើសអើង អត្ថប្រយោជន៍ និងការងារ ។

បើអ្នក​មានបញ្ហាអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ តាមលេខ 1-800-776-5746 ឬតាមអ៊ិនធឺណិត ដោយការចុចទីនេះ

និយមន័យ ៖

ការរំលោភបំពាន គឺ ៖

ការរំលោភបំពាន អាចសំដៅលើរឿង 3 ផ្សេងគ្នា ៖

 1. រំលោភបំពានរាងកាយ ៖
  Someone hurting your body on purpose
  • ឧទាហរណ៍ ៖ កាយវាយ ទាត់ធាក់ ដុត ខាំ អង្រួន ឬប្រើរបស់វាយលើរាងកាយអ្នក ។
  • ចំពោះស្ថានភាពនេះ គឺមិនចាំបាច់ទាល់តែមានការហើមជាំ ឬឈឺលើរាងកាយអ្នកឡើយ ទើបហៅថាអ្នកបានរងការរំលោភបំពានលើរាងកាយ ។
 2. រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ៖
  នរណាម្នាក់ប៉ះរាងកាយអ្នក ដោយមានបំណង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនសុខស្រួលក្នុងចិត្ត
  • ការប៉ះពាល់បរិវេណលាក់កំបាំងរបស់អ្នក
  • ប៉ះពាល់អ្នកពេលអ្នកពាក់ខោអាវងូតទឹក
  • ថតរូបអ្នកពេលអ្នកស្រាត
  • ប៉ះពាល់បរិវេណលាក់កំបាំងរបស់ពួកគេនៅពីមុខអ្នក
 3. Emotional:
  Someone using words or non-physical ways to hurt you on purpose
  • ប្រើពាក្យសំដីគម្រាមអ្នក
  • ធ្វើឲ្យអ្នកខ្មាសគេដោយមានចេតនា
  • ជេរអ្នក
  • និយាយមើលងាយអ្នក
  • មិនឲ្យអ្នកជួបមនុស្សដែលអ្នកចង់ជួប
  • មិនឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត
  • បញ្ចេញកាយវិការគម្រាមកំហែងចំពោះអ្នក

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែ គឺ ៖

នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលមានតួនាទីមើលថែទាំអ្នក មិនធ្វើការថែទាំអ្នកតាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ដូចជា ៖

 1. មិនឲ្យចំណីអាហារ សម្លៀកបំពាក់ គ្រប់គ្រាន់ ឬមិនផ្តល់ជម្រកស្នាក់អាស្រ័យ​ដល់អ្នក
 2. មិនផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវតម្រូវការផ្នែករាងកាយ និងវេជ្ជសាស្រ្ត
 3. មិនសំអាតខ្លួនប្រាណឲ្យអ្នក
 4. មិនឲ្យអ្នកលេបថ្នាំ
 5. មិនជួយអ្នកក្នុងការ​ធ្វើចលនាជុំវិញកន្លែងរស់នៅ
 6. មិនសំអាតបរិវេណរស់នៅ ដើម្បីអ្នកអាចដើរដោយមិនដួល

បទឧក្រិដ្ឋ គឺជា ៖

បើនរណាម្នាក់ រំលោភបំពានអ្នក ឬ មិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំអ្នក  គឺគេហៅថាជាបទឧក្រិដ្ឋហើយ!!!

បទឧក្រិដ្ឋ ក៏មានរួមបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួនទៀត ដូចជា ៖

 1. ការធ្វើទុក្ខរាងកាយដោយខុសទំនង ៖
  • ឧទាហរណ៍ ៖ ចងអ្នកជាប់មិនឲ្យទៅណាមកណាបាន
  • ប្រើអ្វីមួយដើម្បីរារាំងអ្នកមិនឲ្យធ្វើចលនាបាន
  • ចាប់ ឬក្រៀកអ្នកកុំឲ្យធ្វើចលនាបាន
 2. ការប្រើសារធាតុគីមី ឬថ្នាំពេទ្យដែលមិនត្រឹមត្រូវ ៖
  • ឧទាហរណ៍ ៖ ឲ្យអ្នកលេបថ្នាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកងងុយគេង ឬអស់កំលាំងល្ហិតល្ហៃ តែវាមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងខ្លូនឡើយ
 3. ការរំលោភ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ៖
  • ឧទាហរណ៍ ៖ នៅពេល​នរណាម្នាក់យកប្រាក់ ឬទ្រព្យ​សម្បត្តិរបស់អ្នក ដោយមិនមានការ​អនុញ្ញាតពីអ្នក
  • ទោះជាអ្នកនោះជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារអ្នកក៏ដោយ ក៏ត្រូវចាត់ទុក​ជាការរំលោភហិរញ្ញវត្ថុដែរ បើពួកគេយកប្រាក់ ឬរបស់ទ្រព្យរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នក ។