Korte sa CARE at SB 43 sa Simpleng Wika

Publications
#8104.08

Korte sa CARE at SB 43 sa Simpleng Wika

Mayroong ilang bagong mga batas ang California tungkol sa kalusugan ng isip. Isa sa bagong mga batas ang tinatawag na Korte sa Tulong, Pagbawi, at Pagpapalakas ng Komunidad (CARE, Community Assistance, Recovery and Empowerment).

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Ano ang Korte sa CARE?

Mayroong ilang bagong mga batas ang California tungkol sa kalusugan ng isip. Isa sa bagong mga batas ang tinatawag na Korte sa Tulong, Pagbawi, at Pagpapalakas ng Komunidad (CARE, Community Assistance, Recovery and Empowerment).

Ang Korte sa CARE ay mayroong maraming hakbang. Kailangan mong humarap sa huwis nang maraming beses. Kailangan kang suriin ng kagawaran ng kalusugan sa pag-uugali ng iyong county kung ikaw ay mayroong ilang kapansanan.

 1. Mayroong form na magsisimula sa proseso sa Korte sa CARE. Maraming tao, tulad ng iyong pamilya, isang nakatira kasama mo, o pulis ang maaaring magpuno ng form.
 2. Kapag pinadala nila ang form, susuriin ng county kung kwalipikado ka. Ilang tao lang ang kwalipikado.
  • Kailangan mong magkaroon ng isang partikular na medikal na kondisyon upang maging kwalipikado: alinman sa karamdaman sa schizophrenia spectrum o iba pang saykotikong karamdaman.
  • Maraming hindi kwalipikado, tulad ng autism o bipolar disorder.
 3. Sasabihin ng huwis kung kwalipikado ka.
 4. Kung sa tingin ng huwis ay kwalipikado ka, mayroong dalawang posibleng landas:
  • Kasunduan sa CARE: Una, ikaw at ang iyong abogado ay susubukang magkipagkasundo sa county at sa huwis. Ang kasunduang ito ay maaaring isang taong plano para sa kalusugan ng isip. Kailangang aprubahan ng huwis ang kasunduan.
  • Plano sa CARE: Kung hindi sumasang-ayon ang lahat, maaaring gumawa ng plano ang korte para sa iyo.
 5. Ang planong ito ay maaaring kasama ang paggamot, pabahay, at gamot.
  • Maaaring kailangan mong uminom ng gamot. Kung hindi ka iinom ng gamot, hindi ka nila pipilitin na inumin ito. Ngunit, kung hindi mo iinumin ang gamot, maaaring sabihin ng korte na hindi ka sumusunod sa kanilang plano.
 6. Kung hindi ka susunod sa plano, maaari kang ilagay sa isang pamamahala. Ang pamamahala ay nangangahulugan na ibang tao ang magpapasya tungkol sa iyong paggamot sa kalusugan sa isip at kung saan ka titira. Halimbawa, maaaring ipadala ka nila upang tumira sa isang nakakandadong pasilidad at aatasan kang uminom ng saykayatrik na gamot.

Hindi ka bibigyan ng Korte sa CARE ng pagpipilian at control sa iyong buhay. Ito ay isang paraan para sa ibang tao, tulad ng huwis, na sabihin sa iyo kung ano ang gagawin.

Ano ang SB 43?

Ang Batas sa Senado (SB, Senate Bill) 43 ay isang batas tungkol sa kalusugan ng isip sa California. Binabago ng batas ang kahulugan ng “Malubhang Kapansanan.”

Ang Malubhang Kapansanan ay isa sa mga paraan kung saan ka maaaring ilagay sa hindi boluntaryong pagpapanatili o pamamahala.

Ang isang hindi boluntaryong pagpapanatili ay ang 5150. Pinahihintulutan ng 5150 ang county na papanatilihin ka laban sa iyong kagustuhan sa isang nakakandadong pasilidad nang hanggang 72 oras (3 araw). Matapos ang panahong iyon, ang ilang tao ay pinapalabas. Ang ilang tao ay pinipiling manatili sa ospital. Ang ilang tao ay pinapanatili nang mas matagal sa ilalim ng ibang pagpapanatili.

Maaari kang ilagay sa isang 5150, ibang hindi boluntaryong pagpapanatili, o pamamahala kung natutugunan mo ang mga pamantayan para sa Malubhang Kapansanan.

Kung natutugunan mo ang mga pamantayan para sa Malubhang Kapansanan, maaari kang ilagay sa isang 5150 na pagpapanatili. Maaari kang ilagay sa pagpapanatili ng isang pulis o kinatawan ng county.

Binabago ng SB 43 ang Malubhang Kapansanan sa dalawang paraan:

 1. Nagdaragdag ito ng malubhang sakit sa paggamit ng sangkap. Ngayon kung mayroon kang malubhang sakit sa paggamit ng sangkap, maaaring matugunan mo ang pamantayan sa Malubhang Kapansanan.
 2. Sinasabi rin dito na kung hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong sariling medikal na pangangalaga o personal na kaligtasan, maaaring matugunan mo ang pamantayan sa Malubhang Kapansanan.

Ang Malubhang Kapansanan ay may dalawang bahagi:

 1. Dapat ay mayroon kang sakit sa kalusugan ng isip o malubhang karamdaman sa paggamit ng sangkap.
 2. At, dahil sa kondisyong iyon, hindi mo magagawa ang ilang bagay:
  • Pangalagaan ang iyong sariling pangangailangan sa pagkain, damit o kanlungan, o
  • Pangalagaan ang iyong sariling kaligtasan at medikal na pangangalaga.

Nangangahulugan sa batas na ito na mas maraming tao ang ilalagay sa hindi boluntaryong pagpapanatili at pamamahala. Nangangahulugan sa batas na ito na mas maraming tao ang may mas kaunting pagpipilian sa kanilang mga buhay.