Txoj Cai CARE thiab SB 43 hauv Hom Lus Yooj Yim

Publications
#8104.09

Txoj Cai CARE thiab SB 43 hauv Hom Lus Yooj Yim

This publication addresses California's newest mental health law called Care Court.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Txoj Cai CARE (Kev Pab Zej Zog, Kev Kho Kom Rov Zoo Los thiab Kev Tsim Lub Zog) yog dab tsi?

California muaj qee txoj cai lij choj tshiab txog mob puas siab puas ntsws. Ib txoj ntawm cov cai lij choj tshiab hu ua Txoj Cai CARE.

Txoj Cai CARE muaj ntau kauj ruam. Koj yuav tsum mus rau tom hauv ntej ntawm tus kws txiav txim ntau-ntau zaus. Koj lub cheeb nroog lub tsev haujlwm saib xyuas mob nkeeg raws cwj pwm yuav tsum tau kuaj xyuas seb koj puas muaj qee yam kev tsis taus. 

 1. Muaj ib daim foos uas pib tus txheej txheem ntawm Txoj Cai CARE. Muaj coob leej, xws li koj tsev neeg, ib tug neeg uas koj nrog nyob, lossis tub ceev xwm tuaj yeem sau tau daim foos.
 2. Thaum lawv xa daim foos tuaj, lub cheeb nroog yuav kuaj xyuas seb koj puas tsim nyog. Tsuas yog qee leej thiaj li tsim nyog xwb.
  • Koj yuav tsum muaj qee yam mob mas thiaj li tsim nyog rau: xws li teeb meem spectrum ntawm tus mob puas hlwb lossis lwm yam teeb meem kev puas siab puas ntsws.
  • Muaj ntau yam tsis tsim nyog rau, xws li kev ruam qauj lossis teeb meem ob sab.
 3. Tus kws txiav txim hais tias seb koj puas tsim nyog rau. 
 4. Yog tias tus kws txiav txim xav hais tias koj tsim nyog rau, ces muaj ob txoj hauv kev uas ua tau:
  • Kev Pom Zoo Ntawm CARE: Ua ntej tshaj, koj thiab koj tus kws lij choj tuaj yeem ua kom muaj kev pom zoo nrog lub cheeb nroog thiab tus kws txiav txim. Qhov kev pom zoo no yuav yog ib qhov kev npaj ntev ib xyoos rau tus mob puas siab puas ntsws. Tus kws txiav txim plaub yuav tsum pom zoo rau qhov kev pom zoo ntawd.
  • Kev Npaj Ntawm CARE: Yog tias txhua tus tsis pom zoo, ces lub tsev hais plaub tuaj yeem tsim ib qhov kev npaj rau koj.
 5. Qhov kev npaj no tuaj yeem muaj kev kho mob, tsev nyob, thiab tshuaj nyob rau haud.
  • Tej zaum koj yuav tau noj tshuaj. Yog tias koj tsis noj cov tshuaj, ces lawv yuav tsis yuam kom koj noj thiab. Tab sis, yog tias koj tsis noj cov tshuaj, ces lub tsev hais plaub tuaj yeem hais tias koj tsis ua raws li lawv qhov kev npaj.
 6. Yog tias koj tsis ua raws li qhov kev npaj, koj yuav raug muab tso rau hauv ib qhov kev ceev chaw nyob. Ib qhov kev ceev chaw nyob txhais hais tias lwm tus neeg yuav tau tsim kev xaiv txog koj qhov kev kho mob puas siab puas ntsws thiab qhov chaw uas koj nyob. Piv txwv li, lawv tuaj yeem xa koj mus nyob rau hauv ib qhov chaw xauv cia thiab yuav tseev kom koj noj cov tshuaj kho mob puas hlwb.

Txoj Cai CARE yuav tsis muab kev xaiv rau koj thiab lawv yuav tswj hwm koj lub neej. Nws yog ib txoj hauv kev rau lwm tus, xws li tus kws txiav txim, yuav qhia koj txog yam yuav ua. 

SB 43 yog dab tsi?

SB 43 yog ib txoj cai lij choj hais txog mob nkeeg puas siab puas ntsws hauv California. Txoj cai lij choj yuav hloov lub ntsiab lus ntawm “Kev Tsis Taus Hnyav.”

Kev Tsis Taus Hnyav yog ib ntawm cov hauv kev uas koj tuaj yeem raug muab tso rau ntawm ib qhov kev kuav cia uas tsis raws kev yeem lossis kev ceev chaw nyob.

Ib qho kev kuav cia tsis raws kev yeem yog qhov 5150. Qhov 5150 tso cai rau lub cheeb nroog kuav koj cia tawm tsam rau qhov uas koj lub siab nyiam hauv ib qhov chaw xauv tseg ntev txog 72 teev (3 hnub). Tom qab lub sijhawm ntawd, muaj qee leej kuj raug tso tawm. Qee leej yuav xaiv qhov nyob hauv tsev kho mob. Qee leej kuj raug kuav cia ntev dua nyob rau lwm yam kev kuav cia. 

Koj tuaj yeem raug muab tso rau ntawm qhov 5150, lwm yam kev kuav cia uas tsis muaj kev yeem, lossis kev ceev chaw nyob yog tias koj muaj raws li tus qauv rau Kev Tsis Taus Hnyav. 

Yog tias koj muaj raws li tus qauv rau Kev Tsis Taus Hnyav, ces koj yuav tuaj yeem raug muab tso rau ntawm qhov kev kuav tseg 5150. Ib tug tub ceev xwm lossis ib tug neeg sawv cev hauv cheeb nroog tuaj yeem muab koj tso rau qhov kev kuav cia ntawd.

SB 43 hloov qhov Kev Tsis Taus Hnyav nyob rau ob txoj kev:

 1. Nws yuav ntxiv teeb meem kev siv yeeb tshuaj hnyav heev. Tam sim no yog tias koj muaj teeb meem kev siv yeeb tshuaj hnyav heev, ces koj tuaj yeem muaj raws li tus qauv ntawm Kev Tsis Taus Hnyav.
 2. Nws kuj hais tias yog koj tsis tuaj yeem saib xyuas tau koj tus kheej qhov kev kho mob lossis kev nyab xeeb ntawm tus kheej, ces koj tuaj yeem muaj raws li tus qauv ntawm Kev Tsis Taus Hnyav.

Kev Tsis Taus Hnyav muaj ob feem:

 1. Koj yuav tsum muaj teeb meem kev puas siab puas ntsws lossis teeb meem kev siv yeeb tshuaj hnyav.
 2. Thiab, vim muaj tus xwm txheej ntawd, koj thiaj li tsis tuaj yeem ua tau qee yam:
  • Saib xyuas koj tus kheej tej kev xav tau sab zaub mov, khaub ncaws hnav lossis chaw nyob, lossis
  • Saib xyuas koj tus kheej txoj kev nyab xeeb thiab kev kho mob.

Txoj cai lij choj no txhais tau hais tias muaj ntau leej yuav raug muab tso rau hauv cov kev kuav tseg thiab kev ceev chaw nyob. Txoj cai lij choj no txhais tau hais tias muaj ntau leej dua yuav muaj kev xaiv tsawg dua rau lawv lub neej.