Fact Sheet ng Pagdalo at Pagbubulakbol

Publications
#8086.08

Fact Sheet ng Pagdalo at Pagbubulakbol

Ipinapaliwanag ng dokumento na ito ang pagdalo at pagbubulalbol kabilang ang: mga abiso na maaari mong natanggap, mga kinahinatnan na hinaharap ng mga pamilya, at kung paanong maaaring tutulan ang mga hindi pagpasok at makipagtulungan sa mga paaralan para pabutihin ang mga hindi pagpasok.

Ipinapaliwanag ng dokumento na ito ang pagdalo at pagbubulalbol kabilang ang: mga abiso na maaari mong natanggap, mga kinahinatnan na hinaharap ng mga pamilya, at kung paanong maaaring tutulan ang mga hindi pagpasok at makipagtulungan sa mga paaralan para pabutihin ang mga hindi pagpasok.

Mga Tuntunin ng California

Ang mga estudyanteng 6 hanggang 18 taon gulang ay kinakailangang dumalo sa paaralan nang nasa oras at regular. Cal. Ed. Code § 48200.

Ang bata ay nakagawiang nagbubulakbol kung, nang walang dahilan, sila ay:

 • Hindi pumasok nang tatlong araw sa isang taon ng paaralan,
 • Hindi pumasok o huli na kung dumating nang higit sa 30 minuto nang tatlong beses sa isang taon,
 • Anumang kumbinasyon ng nasa itaas. Cal. Ed. Code § 48260(a).

Ang bata ay matagal nang nagbubulakbol kung nakaligtaan nila ang 10 porsiyento ng taon ng paaralan. Cal. Ed. Code § 48263.6.

Mag-click dito para sa higit na impormsyon mula sa California Department of Education.

Mga Halimbawa ng Pagbubulakbol

Huli na nang dumating si John nang isang araw sa Setyembre, umuwi nang 30 minuto nang maaga sa isa pang araw sa Oktubre, at nagmintis nang isang araw sa paaralan sa Nobyembre. Ang lahat ng hindi pagpasok ay walang dahilan. Itinuturing siyang nakagawiang nagbubulakbol.

Mayroong nang 28 araw ng paaralan sa ngayon sa taong ito. Nagmintis si Jane nang tatlo. Ang lahat ng hindi pagpasok ay walang dahilan. Ang tatlong araw ay higit sa 10% ng 28 araw ng paaralan sa ngayon. Siya ay matagal nang nagbubulakbol.

Tinatanggap na mga Dahilan

Nagbubulakbol lamang ang mga estudyante kung ang kanilang hindi papasok ay walang dahilan. Cal. Ed. Code § 48260(a).

Ang hindi pagpasok ay may dahilan kung:

 • May sakit ang bata;
 • Nagpalabas ang lokal na opisyal ng quarantine;
 • May medikal, hinggil sa ngipin, paningin, o chiropractic na appointment;
 • Dumadalo ang estudyante ng libing ng malapit na miyembro ng pamilya;
 • May tungkulin sa jury ang estudyante;
 • Ang estudyante ang magulang na nangangalaga ng isang bata na may medikal na appointment o may sakit;
 • Inaaprobahan ng paaralan batay sa may katwirang mga personal na dahilan;
 • Nagsisilbi ang estudyante bilang isang miyembro ng isang lupon ng presinto para sa eleksyon;
 • Kasama ang estudyante ang malapit na miyembro ng pamilya sa aktibong tungkulin sa militar;
 • Dumadalo ang estudyante sa sarili nilang seremonya ng pagsasamamamayan, o
 • Nagbibigay ang administrador ng sarili nilang pagpapasya. Cal. Ed. Code § 48205(a). Tingnan din ang Cal. Ed. Code § 48225.5.

Para maging may dahilan ang hindi pagpasok, kailangang abisuhan ng magulang ang mga paaralan sa isang makatwirang paraan. Cal. Ed. Code § 48260.6. Karaniwan silang pinapayagang magpadala ng sulat o tumawag.

Pag-aabiso

Kung nagbubulakbol ang estudyante, kailangang abisuhan ng distrito ng paaralan ang pamilya. Cal. Ed. Code § 48260.5.

Mga kinahinatnan

Ang mga estudyante at pamilya ay maaaring maharap sa seryosong mga epekto para sa pagbubulakbol.

Karamihan sa distrito ng paaralan ay lumikha ng School Attendance Review Boards (SARBs). Pagkatapos ng itinalagang bilang ng mga walang dahilang hindi pagpasok, isinasangguni ang estudyante sa SARB. Cal. Ed. Code § 48263.

May malawak na pagpapasya ang mga SARB. Maaari nilang tanggalin ang mga pribelehiyo sa paaralan ng estudyante, hilingin ang pagpupulong sa pagdalo kasama ang mga magulang, at hilingin ang pagpapayo. Ang distrito ng paaralan ay maaaring multahan ang estudyante nang hanggang $100 at kanilang pamilya nang hanggang $500. Cal. Ed. Code § 48264.5; Cal. Ed. Code § 48293(a).

Maaari ring gawin ang mas seryosong mga aksyon. Kung hindi mababawasan ng mga pamamagitan ng SARB ang mga hindi pagpasok sa paaralan, maaaring isangguni ng lupon ang estudyante sa lokal na korteng pangkabataan o programa ng pamamagitan ng abogado ng distrito. Cal. Ed. Code § 48263.5. Kung nasa pagitan ng 13 at 18 ang estudyante, maaaring masuspinde ang kanilang lisensya sa pagmamaneho. Cal. Veh. Code § 13202.7(a).

Para sa mga magulang ng nagbubulakbol na mga estudyante sa ikawalong grado, mas malala ang mga parusa. Kung sa palagay ng SARB na pinapayagan ng magulang ang kanilang anak na lumihis sa paaralan, maaari itong isangguni ang kaso sa abogado ng distrito. Cal. Penal Code § 270.1.

Nakatuon ang proseso sa pagpasok sa paaralan ang estudyante. Ang layunin ay hindi para magparusa ng estudyante. Cal. Ed. Code § 48320.

Pagtutol sa mga Hindi Pagpasok

Maaaring tutulan ng magulang ang mga tala ng estudyante sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na kahilingan sa tagapamahala. Maaaring magdahilan ang magulang na ang mga tala ay:

 • Hindi tumpak;
 • Isang walang pruwebang personal na kongklusyon;
 • Isang kongklusyon sa labas ng larangan ng kakayahan ng nag-oobserba;
 • Hindi batay sa personal na obserbasyon;
 • Nagpapaligaw; o
 • Bilang paglabag sa pagkapribado o iba pang karapatan ng mag-aaral. Cal. Ed. Code § 49070(a).

Ang tagapamahala, o isang taong itinalaga nila, ay kailangang makipagpulong sa magulang sa loob nang 30 araw ng nakasulat na kahilingan. Cal. Ed. Code § 49070(b).

Mga Ideya sa Paghihimok sa Pagdalo

 • Pagsusulong ng mga ekstrakurikular na mga aktibidad na pinatataas ang pagkakonektado ng estudyante sa paaralan, tulad ng pribadong pagtuturo, tagapayo, ang sining, serbisyo ng pagtuturo, o hinggil sa palakasan.
 • Pagsangguni sa isang nurse ng paaralan, tagapayo ng paaralan, psychologist ng paaralan, social worker ng paaralan, at iba pang kawani ng suporta para sa pangangasiwa ng kaso at pagpapayo.
 • Pakikipagtulungan sa medikal at mga provider ng pangangalaga sa kalusugan hinggil sa pag-iisip para matiyak na natatanggap ng estudyante ang mga kinakailangang serbisyo.
 • Pakikipagtulungan sa mga koponan sa pag-aaral ng paaralan, mga koponan ng pagpapayo, koponan sa pagrepaso sa pagdalo ng paaralan, o iba pang koponang kaugnay-sa-pamamagitan.
 • Sa mga distrito ng paaralan na mataas ang hindi pagpasok, itanong ang tungkol sa mga hadlang sa pagdalo na maaaring kailangan ng malawakang pang-paaralan na mga istratehiya imbes na pangangasiwa ng kaso.
 • Kung mayroong IEP ang bata, talakayin ang paglikha ng mga layunin ng IEP na nauugnay sa pagdalo. Bilang karagdagan, talakaying lumikha ng Behavior Intervention Plan para mabigyan ang bata ng positibong pampasipag at mga gantimpala sa pagpasok sa paaralan. Ang isa pang opsyon ay magbigay ng mga serbisyo ng therapy sa bata para matugunan ang anumang pagkabahala na nagsasanhi sa pag-iwas sa paaralan.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.