Daim Ntawv Qhia Tseeb Txog Kev Tuaj Kawm Ntawv thiab Kev Tsis Tuaj Kawm Ntawv

Publications
#8086.09

Daim Ntawv Qhia Tseeb Txog Kev Tuaj Kawm Ntawv thiab Kev Tsis Tuaj Kawm Ntawv

Daim ntawv no piav qhia txog kev tuaj kawm ntawv thiab kev tsis tuaj kawm ntawv muaj xam nrog rau: cov ntawv ceeb toom uas koj yuav tau txais, cov kev tsis zoo uas cov tsev neeg yuav tau ntsib, thiab txoj kev uas cov tsev neeg yuav tuaj yeem sib tw tawm tsam rau qhov kev tsis tuaj kawm ntawv thiab koom tes nrog cov tsev kawm ntawv txhawm rau txhim kho qhov tsis tuaj kawm ntawv.

Daim ntawv no piav qhia txog kev tuaj kawm ntawv thiab kev tsis tuaj kawm ntawv muaj xam nrog rau: cov ntawv ceeb toom uas koj yuav tau txais, cov kev tsis zoo uas cov tsev neeg yuav tau ntsib, thiab txoj kev uas cov tsev neeg yuav tuaj yeem sib tw tawm tsam rau qhov kev tsis tuaj kawm ntawv thiab koom tes nrog cov tsev kawm ntawv txhawm rau txhim kho qhov tsis tuaj kawm ntawv.

Xeev California Cov Cai Tswj

Cov tub ntxhais kawm uas muaj hnub nyoog 6 xyoo txog 18 xyoo yuav tsum tau mus kawm ntawv raws sij hawm thiab tsis tu ncua. Cal. Ed.Code § 48200.

Tus me nyuam kheev nyiam nyob twj ywm yog hais tias, tsis muaj kev zam txim, yog lawv:

 • Tsis tuaj kawm ntawv txog li peb hnub nyob hauv tib lub xyoo kawm ntawv,
 • Tsis tuaj kawm ntawv los sis tuaj lig dhau tshaj 30 feeb txog peb zaug hauv ib lub xyoos,
 • Ib qho kev sib xyaw twg ntawm cov saum toj no. Cal. Ed.Code § 48260(a).

Ib tug me nyuam tsis tuaj kawm ntawv ua ntu zus yog hais tias lawv tau poob 10 feem pua ​​ntawm xyoo kawm ntawv. Cal. Ed.Code § 48263.6.

Nyem ntawm no rau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv los ntawm xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education).

Cov Piv Txwv ntawm Kev Tsis Tuaj Kawm Ntawv

John tau tuaj qeeb ib hnub nyob rau lub Cuaj Hlis, tawm mus tsev ua ntej tsis tau lawb ntawv 30 feeb rau lwm hnub hauv lub Kaum Hli, thiab tsis tuaj kawm ntawv ib hnub rau lub Kaum Ib Hlis. Txhua cov kev tsis tuaj kawm ntawv puav leej tsis raug zam rau li. Nws raug suav hais tias yog tus xeeb ceem uas ib txwm tsis tuaj kawm ntawv li no tas li.

Tam sim no muaj 28 hnub tuaj kawm hauv lub xyoo no xwb. Jane tau tsis tuaj txog peb zaug. Txhua cov kev tsis tuaj kawm ntawv puav leej tsis raug zam rau li. Peb hnub yog ntau tshaj 10% ntawm 28 hnub kawm ntawv txog tam sim no. Nws yog ib tug uas tsis tuaj kawm ntawv tas li ua ntu zus los.

Lees Txais Cov Kev Zam Txim

Cov tub ntxhais kawm yuav raug ntiab tawm tau tsuas yog tias lawv qhov tsis tuaj kawm ntawv tsis raug zam txim. Cal. Ed.Code § 48260(a).

Qhov kev tsis tuaj kawm ntawv uas yuav raug zam txim rau yog hais tias:

 • Tus tub ntxhais kawm mob lawm;
 • Tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam zej zog tau tawm qhov kev cais tawm ntawm lwm tus;
 • Tus tub ntxhais kawm muaj kev teem caij kho mob, kho hniav, kho qhov muag, los sis kev kho los yog tig tus txha nqaj qaum;
 • Tus tub ntxhais kawm tab tom tuaj koom lub ntees tuag ntawm ib tus tswv cuab hauv tsev neeg tam sim ntawd;
 • Tus tub ntxhais kawm muaj lub luag hauj lwm rau pawg txiav txim;
 • Tus tub ntxhais kawm yog niam txiv saib xyuas tus me nyuam uas tau teem caij kho mob los sis muaj mob;
 • Lub tsev kawm ntawv pom zoo raws li cov laj thawj ntawm tus kheej yam tsim nyog;
 • Tus tub ntxhais kawm tab tom ua ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj saib xyuas kev xaiv tsa;
 • Tus tub ntxhais kawm nyob nrog tus tswv cuab hauv tsev neeg tam sim ntawd ntawm lub luag hauj lwm kev ua tub rog;
 • Tus tub ntxhais kawm tab tom tuaj koom lawv tus kheej qhov kev kho xam xaj, los sis
 • Tus thawj tswj tsev kawm ntawv muab kev txiav txim siab rau lawv. Cal. Ed.Code § 48205(a). Kuj tseem saib tau ntawm Cal. Ed.Code § 48225.5.

Rau qhov tsis tuaj kawm ntawv uas raug zam, cov niam txiv yuav tsum tau qhia rau cov tsev kawm ntawv hauv txoj hau kev uas tsim nyog. Cal. Ed.Code § 48260.6. Feem ntau lawm lawv yuav tau txais kev tso cai kom sau ntawv xa tuaj los sis hu xov tooj tuaj.

Kev Ceeb Toom

Yog hais tias tus tub ntxhais kawm tsis tuaj kawm ntawv, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau qhia rau tsev neeg. Cal. Ed.Code § 48260.5.

Cov Kev Tshwm Sim Tsis Zoo

Cov tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg yuav tau ntsib cov kev cuam tshuam loj heev rau qhov kev tsis tuaj kawm ntawv.

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv feem ntau tau tsim Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Mus Kawm Ntawv (School Attendance Review Boards (SARBs)). Tom qab cov kev tsis tuaj kawm ntawv uas tsis tau txais kev zam txim ntau zaus txog li qhov tau hais tseg, cov tub ntxhais kawm yuav raug xa mus rau SARB. Cal. Ed.Code § 48263.

SARBs muaj kev txiav txim siab dav fo. Lawv tuaj yeem tshem tus tub ntxhais kawm ntawv cov cai hauv tsev kawm ntawv tawm mus, yuav tsum tau tuaj koom cov rooj sib tham nrog cov niam txiv, thiab xav tau kev sab laj. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tuaj yeem nplua tus tub ntxhais kawm ntawv txog li $100 thiab lawv tsev neeg txog li $500. Cal. Ed.Code § 48264.5; Cal. Ed.Code § 48293(a).

Dua li ntawd kuj tseem tuaj yeem muab rau txim kom hnyav zog ntxiv los yeej tau. Yog hais tias cov kev pab ntawm SARB tseem tsis txo tau qhov kev tsis tuaj kawm ntawv, pawg thawj coj tuaj yeem xa tus tub ntxhais kawm mus rau lub tsev txiav txim plaub ntug rau cov tub ntxhais hluas hauv zej zog los sis cov kev pab daws teeb meem ntawm tus kws lij choj hauv cheeb tsam. Cal. Ed.Code § 48263.5. Yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv nyob nruab nrab ntawm lub hnub nyoog 13 xyoo thiab 18 xyoo, lawv daim ntawv tso cai tsav tsheb yuav raug muab ncua. Cal. Veh.Code § 13202.7(a).

Rau cov niam txiv ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis tuaj kawm ntawv uas nyob hauv qib kawm me nyuam yaus (kindergarten) txog qib yim, cov kev nplua nyiaj tseem yuav hnyav dua nod thiab. Yog hais tias pab SARB xav tias leej niam leej txiv tso cai rau lawv tus me nyuam tsis tuaj kawm ntawv, nws tuaj yeem xa rooj plaub mus rau tus kws lij choj hauv cheeb tsam. Cal. Penal Code § 270.1.

Cov txheej txheem no yog tsom tsi ntsees rau kom tus tub ntxhais kawm tuaj kawm ntawv. Lub hom phiaj yuav tsum tsis txhob rau txim rau tus tub ntxhais kawm ntawv. Cal. Ed.Code § 48320.

Kev Sib Tw Tsis Tuaj Kawm Ntawv

Cov niam txiv tuaj yeem twv lawv tus tub ntxhais kawm cov ntaub ntawv teev tseeg los ntawm kev xa daim ntawv thov mus rau tus thawj saib xyuas. Niam txiv tuaj yeem liam tias cov ntaub ntawv yog:

 • Tsis raug;
 • Kev txiav txim siab ntawm tus kheej tsis muaj tseeb;
 • Qhov kev txiav txim sab nraud ntawm tus neeg soj ntsuam li thaj tsam ntawm kev muaj peev xwm;
 • Tsis yog raws li kev soj ntsuam ntawm tus kheej;
 • Ua rau kom nkag siab yuam kev; los yog
 • Hauv kev ua txhaum txoj cai ntiag tug los sis lwm yam cai ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv. Cal. Ed.Code § 49070(a).

Tus thawj saib xyuas, los sis ib tus neeg uas lawv xaiv, yuav tsum tau ntsib nrog niam txiv tsis pub dhau 30 hnub txij li tau txais daim ntawv thov. Cal. Ed.Code § 49070(b).

Lub Tswv Yim ntawm Kev Pab Txhawb Kev Tuaj Mus Kawm Ntawv

 • Txhawb nqa cov dej num uas dua li ntawm kev kawm uas ua rau cov tub ntxhais kawm muaj kev sib txuas nrog tsev kawm ntawv, xws li kev qhia ntawv tshwj xeeb ntxiv, kev muab tswv yim pab, kev ua yeeb yam, kev kawm paub txog kev pab, los sis kev ua si kis las.
 • Xa mus rau tus kws saib xyuas neeg mob hauv tsev kawm ntawv, tus kws pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv, tus kws saib xyuas kev nyuaj siab puas hlwb hauv tsev kawm ntawv, tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv hauv tsev kawm ntawv, thiab lwm tus neeg ua hauj lwm pab cuam rau kev tswj xyuas rooj plaub thiab kev sab laj.
 • Kev koom tes nrog cov kws muab kev pab kho mob thiab cov kws kho mob rau fab kev nyuaj siab puas hlwb txhawm rau kom ntseeg tau tias tus tub ntxhais kawm tau txais cov kev pab cuam tsim nyog.
 • Kev koom tes nrog pab pawg tshawb fawb hauv tsev kawm, pab pawg muab lus taw qhia, pab pawg tshuaj xyuas kev tuaj kawm hauv tsev kawm, los sis lwm pab pawg muab kev pab uas muaj feem xyuam ntsig txog.
 • Nyob hauv cov cheeb tsam tsev kawm ntawv uas muaj cov tsis tuaj kawm ntawv coob, kom nug txog cov teeb meem cuam tshuam rau kev tuaj kawm ntawv uas yuav xav tau cov tswv yim thoob plaws hauv tsev kawm tsis yog kev tswj hwm rooj plaub.
 • Yog hais tias tus me nyuam muaj qhov IEP, ces kom sib tham txog kev tsim cov hom phiaj IEP uas muaj feem ntsig txog kev tuaj kawm ntawv. Tsis tas li ntawd, sib tham txog kev tsim ib Txoj Kev Pab Tus Cwj Pwm los muab kev txhawb nqa rau tus me nyuam thiab khoom plig zoo rau kev mus kawm ntawv. Lwm qhov kev xaiv yog muab cov kev pab kho mob rau tus me nyuam txhawm rau kom daws tau txhua qhov kev ntxhov siab uas yog kev chiv keeb rau tsis xav mus kawm ntawv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.