ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ តើ AOT បញ្ចប់ដូចម្តេច?

Publications
#7180.06

ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ តើ AOT បញ្ចប់ដូចម្តេច?

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីរបៀប​ដែលអ្នក​អាច​បញ្ចប់​ ​សេចក្តី​បង្គាប់​ AOT របស់អ្នក​។

ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​ទទួលបានជំនួយ​ ហៅផងដែរថា AOT គឺ​ជា​ការព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ​ដែល​បាន​បង្គាប់​ដោយ​តុលាការ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។  

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីរបៀប​ដែលអ្នក​អាច​បញ្ចប់​ ​សេចក្តី​បង្គាប់​ AOT របស់អ្នក​។

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប្រសិនបើ​ខោនធី​នោះ​បាន​សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាច​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

ក្រោយពេល​អ្នក​ត្រូវបានបង្គាប់​ឱ្យទទួល​យក​ AOT មានវិធី​បីយ៉ាង​ដែល AOT អាច​ត្រូវបញ្ចប់​។ អ្នកអាច​បញ្ចប់​ AOT ដោយបង្ហាញ​នៅ​ឯសវនាការ​ ឬ​តាមដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ ដែល​បញ្ជាក់​ថាអ្នក​នៅតែ​មិនមាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ឬ​ AOT អាច​ចេញ​សេចក្តី​​បង្គាប់​ឱ្យផុត​សុពលភាព​។

 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀប​ដែលអ្នកត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យទទួលបាន​ AOT អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “How You are Ordered Into AOT (របៀបដែល​អ្នក​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យស្ថិត​នៅក្នុង​ AOT)​។”
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថា​តើអ្នក​នៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ដែរឬអត់​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នក​ដែលអាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT​)។”

ស្នើសុំសវនាការ​

 • រៀង​រាល់ 60ថ្ងៃ​ម្តង​ ប្រធាន​កម្មវិធី​ត្រូវតែ​ផ្តល់ការបញ្ជាក់​ផ្លូវការ​ (ហៅថា​ សេចក្តី​បញ្ជាក់​) ថា​អ្នក​នៅ​​តែ​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​ទទួលបាន​ AOT។1
 • ប្រសិនបើអ្នកមិន​យល់ព្រម​ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ស្នើសុំ​សវនាការ​តុលាការ​អំពីថា​តើ​អ្នក​នៅមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោមច្បាប់​នេះ​ដែរឬទេ​។2
 • ប្រធាន​កម្មវិធី​នឹងចាំបាច់ត្រូវ​បង្ហាញ​ (បញ្ជាក់ភស្តុតាង​) ថា​អ្នកនៅតែ​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​​ទទួល​បាន​ AOT នៅក្រោមច្បាប់នេះ​ដដែល​។3
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថា​តើ​អ្នក​​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ ដែរឬអត់​ អ្នក​អាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។

ដាក់​ដីការបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ​

 • អ្នកអាច​ដាក់​ដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋបាន​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ជឿជាក់ថា​ត្រូវបាន​គេ​បង្គាប់​ឱ្យទទួលយក​ AOT ដោយ​ខុសច្បាប់​ ឬ​មិនត្រឹមត្រូវ។4
 • គ្រប់ពេលដែលអ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT អ្នកអាចដាក់ការដាក់​ដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ​បាន ប្រសិនបើអ្នក​គិត​ថា​អ្នក​លែង​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​តទៅទៀត​។ នៅសវនាការ​តុលាការ​ ប្រធានកម្មវិធី​ AOT នឹងចាំបាច់ត្រូវ​បញ្ជាក់​ភស្តុតាង​ទៅចៅក្រម​​ថា​អ្នក​នៅ​​បន្ត​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​។
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថា​តើ​អ្នក​​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ ដែរឬអត់​ អ្នក​អាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។

ការផុត​សុពលភាព​នៃ​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT

 • វិធី​ចុងក្រោយដែល​ AOT អាច​បញ្ចប់​បានគឺ ​ប្រសិនបើ​រយៈពេល​នៃ​សេចក្តីបង្គាប់​តុលាការ​ AOT របស់អ្នក​ត្រូវ​បញ្ចប់ ហើយប្រធានកម្មវិធី​មិនស្នើសុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុង​ AOT សម្រាប់ពេលវេលាបន្ថែមនោះទេ​។

ព័ត៌មានបន្ថែម​

ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ព័ត៌មានបន្ថែម​ ឬ​មានសំណួរ​ អ្នកអាច​៖

 • សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​បាន​ស្នើសុំ​​ (បានដាក់សំណើ) ឱ្យ​តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​ អ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ដល់អ្នក​ការពារក្តី​សាធារណៈ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានលុយបង់។​
 • ទាកទងទៅកាន់​អ្នក​តស៊ូមតិ​ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ​របស់ខោនធី​​។ ដើម្បីស្វែងរក​អ្នកតស៊ូ​មតិការពារសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅកន្លែង​ដែលអ្នករស់នៅ​ (916) 504-5810 និង​ស្នើសុំ​​អ្នកតស៊ូមតិការពារ​សិទ្ធិអ្នកជំងឺ​តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក​ ឬ​ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ​៖ https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-directory
 • ទូរសព្ទ​ទៅកាន់​អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Rights California) តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ 800-776-5746
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. § 5346(h).
 • 2. § 5346(h).
 • 3. § 5346(h).
 • 4. § 5346(i).