آیا مدرسه اقدام تلافی جویانه انجام می دهد؟ راهنمای حقوق شما

Publications
#5408.16

آیا مدرسه اقدام تلافی جویانه انجام می دهد؟ راهنمای حقوق شما

تلافی جویی یک عمل تبعیض آمیز، از روی اجبار، ارعاب یا تهدید علیه یک فرد با هدف مداخله در احقاق حق حمایت شده است  تلافی جویی به موجب قوانین فدرال و ایالتی، عملی غیر قانونی است.

مقدمه

تلافی جویی یک عمل تبعیض آمیز، از روی اجبار، ارعاب یا تهدید علیه یک فرد با هدف مداخله در احقاق حق حمایت شده است 1 تلافی جویی به موجب قوانین فدرال و ایالتی، عملی غیر قانونی است.

 بند 504 قانون توانبخشی مصوبه سال 1973 و قانون معلولین آمریکایی، قوانین فدرال هستند که از تبعیض به دلیل معلولیت فرد ممانعت به عمل می آورند. 2 هر کدام از این قوانین ضد تبعیض فدرال، همچنین از تلافی جویی بر علیه احقاق حقوقی که از آن محافظت می کند،‌نیز ممانعت به عمل می آورد. 3

 به علاوه، قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56046 از کارمند رسمی یا کارفرمای ناحیه آموزشی یا سایر سازمان های آموزشی محلی که از دانش آموزان استثنائی حمایت می کنند یا به والدین آنها در حمایت از دانش آموزان استثنائی در دریافت خدمات یا امکانات رفاهی کمک می کنند، حمایت می کند.  سازمان آموزشی از هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه کارمند یا پرسنل قراردادی کمک رسان به منظور دخالت در عمل آن شخص، منع می شود.

 بند 504 قانون توانبخشی مصوبه سال 1973 و قانون معلولین آمریکایی

بند 504 قانون توانبخشی مصوبه سال 1973 یک قانون فدرال است که افراد را از مورد تبعیض قرار گرفتن به دلیل معلولیتشان محافظت می کند.  بند 504، سازمان ها و کارفرمایانی را که بودجه دولتی دریافت می کنند، از نادیده گرفتن یا محروم کردن افراد معلول از فرصت های برابر برای دریافت مزایای برنامه و خدمات منع می کند.  به موجب بند 504، مدارس باید برای دانش آموزان واجد شرایط امکانات رفاهی معقولی فراهم کنند.  بخش 504 هر گونه اقدام تلافی جویانه در تنظیم شکایت، شهادت، کمک یا انجام تحقیقات به منظور حمایت از حق حمایت شده توسط آن بخش را ممنوع می کند. 4

 قانون آمریکائیان معلول (ADA) مدارس را از تبعیض مبتنی بر معلولیت منع می کند. همچنین هرگونه اقدام تلافی جویانه، اعمال فشار یا تهدید علیه افرادی که شکایت می کنند به موجب قانون ADA ممنوع می باشد. 5

 در برخی از موارد،‌ممکن است شواهد روشنی از اقدام تلافی جویانه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، بررسی صورت جلسه ناحیه آموزشی نشان می دهد که کارکنان ناحیه پس از بحث به این نتیجه رسیدند که از شرکت دانش آموز در کلاس زبان خارجی ممانعت کنند، زیرا شکایتی از سوی دفتر حقوق مدنی (OCR) از طرف وی ثبت شده است، این موارد، شواهد کافی دال بر اقدام تلافی جویانه به شمار می آید6 با اینحال، در اغلب موارد، اقدام تلافی جویانه از شرایط محیطی حاصل می شود و نیاز به تجزیه و تحلیل چهار مرحله ای دارد.7

 آیا شکایت کننده در فعالیت های حمایت شده قانونی شرکت می کند؟

طرف شاکی ممکن است از جانب یک دانش آموز شکایت کند یا با هدف حمایت از دانش آموز در فعالیت هایی مثل شهادت، تحقیق یا کمک به شخص دیگری در این زمینه مشارکت داشته باشد.

آیا شاکی هدف اعمال نامطلوب بوده است؟

تقریبا هر اقدامی با تأثیر مخرب روی شاکی ممکن است یک اقدام نامطلوب محسوب شود.  برای مثال، دیده شده است که والدینی ادعای اقدام تلافی جویانه مطرح کرده اند،‌به این شرح که ناحیه آموزشی درخواست آنها را مبنی بر دریافت نسخه هایی از سوابق مدرسه رد کرده است و در عوض درخواست پرداخت 2600 دلار در ازای تحویل مدارک به آنها داده است.  با اینحال، قبل از اینکه والدین تقاضای دادرسی کنند، ناحیه آموزشی نسخه های رایگان مدارک را در اختیار آنها گذاشته است.8

 در تصمیمی دیگر، اینگونه تصمیم گیری شد که برای اینکه عملی، اقدام تلافی جویانه محسوب شود، عمل باید مستقیماً دانش آموز را تحت تأثیر قرار دهد.  در جایی، مدیر به دانش آموز گفته بود که «منتظر است» تا بهانه های انضباطی کافی علیه او جمع کند و بتواند او را از مدرسه «اخراج» کند، تصمیم دفتر حقوق مدنی (OCR) بر این بود که، اگر چه طرز صحبت کردن مدیر مدبرانه نبوده است، این نظریه که در صورتی که رفتار دانش آموز تکرار شود، می توان او را اخراج کرد، به خودی خود یک اقدام تلافی جویانه به شمار نمی رود چون تأثیر مستقیمی روی دانش آموز نداشته است.9

 در ناحیه آموزشی یکپارچه سن رومان ولی (کالیفرنیا)بند 38 قانون IDELR 73 (OCR 2002)‎، دفتر حقوق مدنی، ادعای والدین مبنی بر اقدام تلافی جویانه را رد کرد، چون عامل دوم یعنی «اقدام نامطلوب» وجود نداشته است.  در این مورد خاص، هنگامی که یکی از مربیان student-athlete را از ارتباط با یکی از دانش آموزان به دلیل تلاش های حمایتگرانه والدینش، منصرف کرده بود، دفتر حقوق مدنی مدعی بود که هیچ گونه اقدام نامطلوبی در این ماجرا رخ نداده است. دفتر حقوق مدنی اینگونه استدلال کرد که ناحیه علیه والدین یا دانش آموز اقدام تلافی جویانه ای انجام نداده است، زیرا دانش آموز نسبت به موقعیتش به عنوان یک دانش آموز به صورت قابل توجهی مورد بی عدالتی قرار نگرفته بود و ادعای مربی به اندازه کافی جدی نبوده که بتواند مانع از تلاش های حمایتی والدین شود.

 آیا ارتباطی بین فعالیت های حمایت شده و اقدام نامطلوبی که استنتاج اقدام تلافی جویانه را پشتیبانی کند، وجود دارد؟

برای اثبات اقدامات تلافی جویانه، شاکی باید نشان دهد که اقدامات تلافی جویانه در نتیجه فعالیت حمایت شده صورت گرفته است.  یکی از عوامل در نظر گرفته شده این است که آیا اقدام نامطلوب بلافاصله پس از فعالیت حمایت شده انجام شده یا خیر.10  نشان دادن رابطه علت و معلولی لازم ممکن است نیاز به نشان دادن این نکته داشته باشد که نهادی که اقدام تلافی جویانه انجام داده است، از فعالیت حمایت شده آگاه بوده است.  این، همیشه مسأله ساز نیست، اما اگر نهادی که اقدام تلافی جویانه انجام داده است، ادعا کند که به دلایلی، غیر مرتبط با فعالیت حمایت شده عمل کرده است، ممکن است این مسأله اهمیت پیدا کند.11

 آیا مدرسه یک دلیل قانونی و غیر تلافی جویانه برای اقدامات نامطلوب پیدا کرده است؟

پس از بررسی و تحقق سه عامل بالا، OCR یا سایر تصمیم گیرنده ها بررسی می کنند تا ببینند آیا ناحیه آموزشی یک دلیل مشروع و غیر تلافی جویانه برای اقدام نامطلوب اعلام کرده است یا خیر.  اگر یک دلیل قانع کننده قابل قبول بیان شود، شاکی باید با تکیه بر شواهد ثابت کند که دلیل ارائه شده برای اقدام دلیل واقعی نیست، بلکه بهانه محض است.12

 به عنوان مثال در ناحیه آموزشی یکپارچه الک گروبند 36 قانون IDELR 160 (2001)‎، یک معلم ادعا کرد که ناحیه آموزشی با انتقال مکرر کلاس های RSP او به فضاهای آموزشی کوچکتر،‌اقدام تلافی جویانه انجام داده است.  ناحیه آموزشی این مسأله را که تصمیمش به تلافی حمایت گذشته معلم بوده است، انکارکرد. دلیلی که ناحیه برای جابجایی او مطرح کرد، این بود که مدرسه به دلیل نداشتن فضای کافی آموزشی هماهنگی لازم را نداشته است. این ناحیه همچنین گفت که قرار دادن RSP در فضاهای کوچک آموزشی به عنوان یک اقدام اصلاحی از طرف اداره آموزش و پرورش کالیفرنیا پیشنهاد شده است.  دفتر حقوق مدنی شواهد کافی برای بررسی اینکه دلایل ناحیه برای جابجایی کلاس های معلم بهانه ای برای اقدام تلافی جویانه او بوده است یا خیر، پیدا نکرده است.

 در تصمیمی دیگر، دفتر حقوق مدنی شکایت مبنی بر اقدام تلافی جویانه را رد کرد، و اعلام کرد که ناحیه دلایل مشروع و غیر تلافی جویانه برای اقداماتش ارائه داده است.  مادر دانش آموز شکایت کرد که ناحیه به دلیل اعمال جانبدارانه او، علیه پسرش اقدامات تلافی جویانه انجام داده است.  در یک مورد، دانش آموز وادار شد تا به دلیل رفتار نادرستش بیرون کلاس بایستد. با اینحال، دفتر حقوق مدنی شواهدی پیدا کرد که نشان می داد در همان حادثه، سه دانش آموز دیگر هم به دلیل بدرفتاری از کلاس اخراج شدند.  همچنین دانش آموز از شرکت در برنامه های تابستانی هم محروم شد، چون ناحیه تشخیص داد که او در اقدامات آزار جنسی شرکت داشته است.  دفتر حقوق مدنی دریافت که روند پردازش اطلاعات ناحیه در خصوص این اتهام که دانش آموز، دانش آموز دیگری را مورد آزار جنسی قرار داده است، برای رد این اتهام که اخراج دانش آموز یک اقدام تلافی جویانه عمدی بوده، کافی است. 13

 قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046

قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 هر فردی از جمله معلم، کارکنان دیگر یا کارفرمایان سازمان آموزشی را از اقدام تلافی جویانه توسط سازمان آموزشی که مسئول حمایت یا معاونت در حمایت برای دریافت خدمات رفاهی توسط دانش آموزان استثنائی است، محافظت می کند. 14

 قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 بیان می کند که کارکنان ناحیه آموزشی دفتر آموزش شهرستان یا SELPA نمی توانند از اختیارات یا نفوذ رسمی خود برای ارعاب، تهدید یا وادار کردن شخصی با نیت دخالت در عمل فردی که به والدین یا قیم دانش آموز استثنائی کمک می کند تا خدمات و امکانات رفاهی را دریافت کند، استفاده کنند.

 چه فعالیت هایی منع شده اند؟

منع استفاده از اختیارات یا نفوذ رسمی توسط مقامات مدرسه دولتی شامل موارد زیر است:

 1.  وعده اعطای هرگونه مزایا؛ یا
 2. اقدام منفی یا تهدیدآمیز از سوی پرسنل.

برای مثال، اگر معلمی به پدر یا مادر کمک کند تا خدمات را برای دانش آموز استثنائی اش دریافت کند، ناحیه آموزشی حق ندارد معلم را برای کمک کردن به والدین تنبیه یا تهدید کند.

چه فعالیت هایی حمایت شده اند؟

 1.  حمایت از حسن نیت؛
 2. ارائه اطلاعات یا کمک که به والدین یا قیم کمک می کند تا آموزش مناسب و رایگان را برای فرزند خود به صورت تضمین شده به موجب قانون IDEA دریافت کند، یا
 3. سایر خدمات یا امکانات رفاهی که به موجب بند 504 و قانون ADA تضمین شده اند.

 قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 از چه کسانی حمایت می کند؟

کارکنان ناحیه آموزشی، دفتر آموزش شهرستان یا SELPA توسط قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 حمایت می شوند.  این ممکن است شامل موارد زیر باشد ولی به این موارد محدود نمی شود: معلم، ارائه دهنده آموزش ها و خدمات تعیین شده (مثل گفتار درمانی، فیزیوتراپی و کار درمانی)، متخصص آماتور، مربی آموزشی، مربی رفتاری، مربی بهداشت و سایر آموزش دهندگان یا کارکنان ناحیه آموزشی و همچنین افراد یا نهادهایی که با ناحیه آموزشی قرارداد دارند.

 چرا قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 مهم است؟

 1. اول اینکه والدین و سرپرستان می توانند از کمک هایی که افراد آگاه به نیازها و نقاط قوت یک دانش آموز استثنائی و در مورد فرآیند دریافت خدمات ارائه می دهند، بهره مند شوند.
 2.  دوم، کارکنان ناحیه آموزشی، دفاتر آموزش و پرورش شهرستان و SELPA حق دارند که اطلاعات را ارائه دهند و با حسن نیت عقاید خود را به والدین در مورد حقوقشان به موجب قانون IDEA، بند 504 قانون توانبخشی مصوبه 1973، قانون ADA فدرال و قوانین ایالتی مربوط به افراد با نیازهای خاص ابراز کنند.

اگر معتقد هستید که حقوق شما به موجب بند 56046 قانون آموزش کالیفرنیا نقض شده است، چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگر کارمند یا کارفرما معتقد است بند 56046 قانون آموزش و پرورش نقض شده است، این شخص می تواند از اداره آموزش و پرورش کالیفرنیا به موجب روندهای شکایت یکپارچه طبق عنوان 5 قوانین کالیفرنیا شکایت کند.15 وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا باید مستقیماً از طریق بررسی شکایت مداخله کند.  برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هماهنگی شکایات، به فصل 6 دفترچه راهنمای حقوق و مسئولیت های آموزش استثنائی حقوق معلولین کالیفرنیادر نشریه شماره 5046.01 به آدرس www.disabilityrightsca.orgمراجعه کنید یا با شماره ‎(800) 776-5746 تماس بگیرید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. بند 34 قانون فدرال بخش 100. بند 100.7(e).
 • 2. بند 29 قانون اساس ایالات متحده بخش 701 : بند 42 قانون اساس ایالات متحده فصل 126.
 • 3. A.C. v. هیئت آموزش شهرستان شلبی، 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (6th Cir. 2013); Andrews v. Ohio, 104 F.3d 803, 807 (6th Cir. 1997); Burns v. City of Columbus, 91 F.3d 836, 842 (6th Cir. 1996). “.
 • 4. بند 29 قانون فدرال. بخش 33.13؛ بند 34 قانون فدرال. بخش 100.7(e)؛ بند 34 قانون فدرال بخش 104.61.
 • 5. بند 42 قانون اساسی ایالات متحده بخش 12203؛ بند 28 قانون فدرال بخش 35.134.
 • 6. Pinellas County (Fl.) School Dis., 52 IDELR 23 (OCR 2009
 • 7. Wilbourne v. Forsyth County Sch.Dist., 38 NDLR 89, 36 F.App’x 473 (11th Cir. 2009); Edwards v. Gwinnet Co. Sch. Dist., 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga. 2013); Nguyen v. City of Cleveland, 229 F.3d 559, 563 (6th Cir. 2000).
 • 8. Pollack v. Regional Sch. Unit 75, 63 IDELR 72 (D.Me. 2014).
 • 9. Fontana (Cal.) Unified School District, 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 10. Cherokee County (GA) Sch. Dist., 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis v. Clark County Sch. Dist., 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013).
 • 11. Edwards v. Gwinnet Co. Sch. Dist., 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga.2013); Cherokee County (GA) Sch. Dist., 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis v. Clark County Sch. Dist., 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013); Weber v. Cranston Sch. Comm., 32 IDELR 141 (1st Cir. 2000).
 • 12. A.C. v. Shelby County Board of Education, 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (6th Cir. 2013); Stengle v. Office of Dispute Resolution,109 LRP 24455 (M.D. Pa. 2009).
 • 13. Fontana (Cal.) Unified School District, 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 14. مقام رسمی یک مدرسه دولتی هنوز هم می تواند کارمند یا پیمانکار را مورد برخورد مستقیم یا توبیخ قرار دهد. به علاوه یک آژانس آموزشی محلی می تواند همچنان یک قانون یا مقررات مربوط به درگیری ها بر سر مزایا، فعالیت های ناسازگارانه یا محرمانه بودن سوابق دانش آموزان را اجرا کند. قانون آموزش کالیفرنیا بخش 56046 حقوق موجود، امتیازات و یا اصلاحیه های یک کارمند مدرسه عمومی را تحت تأثی هر قانون فدرال یا ایالتی یا قرارداد کاری یا قرارداد توافق نامه جمعی، تغییر نمی دهد. همچنین توجه داشته باشید که ادارات آموزش و پرورش محلی مسئولیت همه اتهامات مربوط به تبعیض را بررسی و اقدامات اصلاحی موثر را هر زمان که ضروری و مناسب هستند انجام می دهند؛ مستند شکایات و قطعنامه آنهارا برای حداقل یک چرخه بررسی نگه دارید؛ و اطمینان حاصل کنید که شکایت کنندگان از اقدام تلافی جویانه محافظت می شوند و هویت آنها محرمانه باقی می ماند. قانون آموزش کالیفرنیا بخشهای 234.1 [b] [e] [f]، 260؛ 5 CCR بخش های 4621 و 4962.
 • 15. بخش 56046 حق شخص برای اعتراض به پرونده شکایت هیئت مدیره از سوی دولت یا پرونده شکایات جمعی را محدود نمی کند.