Kev Siv Hluav Taws Xob Cov Kev Tua Hluav Taws Xob

Publications
#7169.09

Kev Siv Hluav Taws Xob Cov Kev Tua Hluav Taws Xob

Hluav taws xob yog qhov xav tau tshaj plaws los txhawb cov cuab yeej uas peb vam khom txhua hnub. Cov cuab yeej no yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb. Nyob rau xyoo 2012, Xeev California Pab Kws Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission) tau txiav txim tias Xeev California Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Siv Hluav Taws Xob Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Code) Tshooj Lus 451 thiab 399.2 (a) muab txoj cai rau feem saib xyuas kev siv hluav taws xob ntawm zej tsoom sawv daws kaw hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1.  KEEB KWM YAV DHAU LOS

Hluav taws xob yog qhov xav tau tshaj plaws los txhawb cov cuab yeej uas peb vam khom txhua hnub. Cov cuab yeej no yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb. Nyob rau xyoo 2012, Xeev California Pab Kws Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission) tau txiav txim tias Xeev California Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Siv Hluav Taws Xob Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Code) Tshooj Lus 451 thiab 399.2 (a) muab txoj cai rau feem saib xyuas kev siv hluav taws xob ntawm zej tsoom sawv daws kaw hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws.1 Cov tuam txhab saib xyuas hluav taws xob tuaj yeem kaw hluav taws xob rau kev tiv thaiv hluav taws kub hnyiab nyob rau tej qhov chaw uas muaj cua daj cua dub, tej xwm txheej huab cua kub, thiab lwm cov zwj ceeb huab cua uas cuam tshuam tam sim no.2 Qhov nod xam muaj xws li, San Diego General thiab Electric (SDG&E), Pacific Gas thiab Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE), Liberty, Bear Valley, thiab PacifiCorp.

Yog li ntawd, cov tuam txhab saib xyuas hluav taws xob thiaj li yuav tua hluav taws xob kiag tam sim ntawd rau cov xov hluav taws xob uas tej zaum yuav tsim kev puas tsuaj rau tej vaj tsev los sis muaj feem yuav ua rau muaj hluav taws kub hav zoov vim tej zwj ceeb huab cua phem tsis zoo. Thaum ib lub tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob tua hluav taws xob txhawm rau ib qho twg ntawm cov laj thawj no, nws yog ib qhov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) (xwm txheej kev tua hluav taws xob). Ib qho xwm txheej kev tua hluav taws xob tuaj yeem ua rau sawv daws thiab cov chaw muab kev pab yuav tsis muaj hluav taws xob siv. Cov xwm txheej zoo li nod yuav ua rau muaj teeb meem tseem ceeb rau kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab kev noj qab nyob zoo ntawm cov neeg muaj qhov tsis taus ntawm lub cev thiab lwm tus neeg uas yog ib feem ntawm lub zej zog “Cov Kev Xav Tau Kev Nkag Cuag thiab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs (AFN))”.

Lub zej zog Cov Kev Xav Tau Kev Nkag Cuag thiab Kev Ua Hauj Lwm yog cov neeg uas muaj:

 • qhov tsis taus fab kev loj hlob los sis kev txawj ntse,
 • qhov tsis taus ntawm lub cev,
 • tej kev mob nkeeg uas mob ntev tsis txawj zoo,
 • tej kev raug mob,
 • qhov paub lus Askiv tsis tshua zoo los sis tus uas tsis txawj hais lus Askiv,
 • cov neeg laus zog,
 • cov me nyuam yaus,
 • cov neeg uas nyob hauv cov chaw muab kev pab,
 • cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg,
 • cov uas tsis muaj tsev nyob,
 • qhov tsis yooj yim rau kev muab tsheb thauj mus los (suav nrog cov uas tos tsheb pej xeem thauj mus los), los sis
 • cov uas cev xeeb tub.3

Cov txheej txheem tam sim no qhia cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob los txiav txim cov kev xav tau hluav taws xob thiab cov tswv yim ntawm lub zej zog AFN, suav nrog cov neeg uas muaj mob hnyav thiab cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm lub hauv paus kev kho mob tam sim no thiab cov uas muaj cai tsim nyog yuav tsum tau siv hluav taws xob. Thaum sij hawm muaj ib qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob, cov lus taw qhia yuav muab qhia rau cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob kom pab hluav taws xob tshwj xeeb rau cov pej xeem uas Xav Tau Kev Nkag Cuag thiab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs (AFN)).4 Hais txog rau cov neeg uas nyob nrog hluav taws xob nkaus xwb, cov xwm txheej kev tua hluav taws xob yuav tuaj yeem hloov mus rau qhov xwm txheej txaus ntshai tau sai tshaj plaws.

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm Bear Valley Electric Service (BVES).

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm Liberty Utilities (CalPeco Electric).

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm PacifiCorp.

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm PG&E.

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm SCE.

Nyem ntawm nod txhawm rau kawm paub txog cov khoos kas pab cuam PSPS ntawm SDG&E.

Disability Rights California lees paub tias cov pej xeem siv hluav taws xob uas raug cuam tshuam los ntawm cov xwm txheej kev tua hluav taws xob yog coob kawg li. Lo lus hais tias lub zej zog "Cov Kev Xav Tau Kev Nkag Cuag thiab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs (AFN))" tsis suav nrog txhua tus pej xeem uas raug cuam tshuam los ntawm cov xwm txheej kev tua hluav taws xob. Hauv kev tsim phiaj xwm npaj kom txhij rau qhov xwm txheej kub ntxhov ceev ntawm kev tua hluav taws xob, nws yog ib qho tseem ceeb los tshuaj xyuas tus kheej cov kev xav tau, txheeb xyuas cov khoom muab kev pab, thiab npaj ua ntej. Phau ntawv tshaj tawm no qhia cov peev txheej rau kev nkag cuag hluav taws xob thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob tshwm sim.

2.  Puas yog kuv nyob hauv ib cheeb tsam uas muaj kev phom sij siab uas yuav muaj hluav taws kub hnyiab?

Ntau cheeb tsam hauv xeev California tau ntsib hluav taws kub hav zoov loj heev ntau zuj zus nyob rau kaum xyoo dhau los. Muaj cov ntxuam thawj ib puag ncig uas tsim kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab loj tuaj nyob hauv qee cheeb tsam tshwj xeeb. Cov ntxuam thawj no suav nrog tej nroj tsuag, toj roob hauv pes, huab cua, kev kub thiab kev ntog txav mus ntawm cov pob ntoo los yog ceg ntoo uas kub cig ua ncaig, thiab yuav muaj feem sawv ua nplaim taws.5 Sawv daws yuav tsum muaj qhov phiaj xwm npaj txhij tos rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim. Ib feem ntawm qhov phiaj xwm kev npaj ntawd yuav tsum suav nrog kom paub seb koj puas nyob hauv ib cheeb tsam uas muaj kev phom sij loj ntawm qhov hluav taws kub hnyiab los sis tsis nyob.

Nyem ntawm nod txhawm rau kuaj xyuas seb koj puas nyob rau hauv lub cheeb tsam uas muaj kev phom sij los ntawm hluav taws kub hnyiab loj (daim duab qhia chaw raug saib xyuas los ntawm Xeev California Pab Kws Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission)).  

3.  Cov Khoos Kas Pab Cuam Hluav Taws Xob Rau Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline) yog dab tsi?

Kev koom nrog hauv qhov khoos kas pab cuam hluav taws xob rau lub hauv paus kev kho mob (medical baseline) yog ib qhov tseem ceeb txhawm rau kom ntseeg tau tias koj tau txais kev ceeb toom txog cov xwm txheej yuav raug tua hluav taws xob tam sim no. Raws li Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Lub Hauv Paus (Baseline Act) xyoo 1976 tau tsim kho lub hauv paus kev kho mob txhawm rau muab hluav taws xob loj dua ntawm tus nqi tsawg rau cov neeg qhua siv hluav taws xob nyob hauv tsev uas xav tau hluav taws xob siv tshwj xeeb thiab/los sis nyob nrog cov cuab yeej pab txoj sia.6 Cov khoos kas pab cuam no muab nyiaj pab kho mob, uas tuaj yeem txo tus nqi hluav taws xob tau.7 Cov neeg siv hluav taws xob tau tso npe rau hauv cov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob yuav tau txais kev ceeb toom ntxiv txog cov xwm txheej kev tua hluav taws xob.

Nyeem ntawm no txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm Bear Valley.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm Liberty Utilities (CalPeco Electric).

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm PacifiCorp.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm PG&E.

Nyeem ntawm no txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv kev kho mob ntawm SCE.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm SDG&E.  

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm SoCalGas.

Cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob no ceeb toom ntxiv txog qhov kev tua hluav taws xob rau cov neeg qhua pib siv hluav taws xob. Kev ceeb toom ntxiv yuav xam muaj xws li, hu xov tooj tshwj xeeb ntxiv, cov kev ceeb toom tim ntsej tim muag, los sis cov kev ceeb toom tshaj. Txhua qhov khoos kas pab cuam muab cov kev pab sib txawv thiab muaj cov cai tseev kom ua sib txawv. Tom qab tso npe rau hauv qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob lawm, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub tseeb tias koj tau xaiv-koom rau hauv qhov kev ceeb toom txog qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob thiab xyuas kom paub tseeb tias koj cov ntaub ntawv yog lawm.   

4.  Kuv tus kws pab cuam saib xyuas kev siv hluav taws xob puas muaj cov khoos kas pab cuam thiab cov peev txheej pab rau tus neeg siv hluav taws xob?

Cov kev cai tswj tseev kom cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob tsim ib qho phiaj xwm txhua xyoo los pab txhawb cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS. Hauv kev tsim ib qhov phiaj xwm npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev, nws yog ib qho tseem ceeb kom txheeb xyuas cov khoos kas pab cuam uas koj muaj cai tsim nyog tau txais. Dua li ntawm cov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob lawm, cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob tau pib muab cov khoos kas pab cuam thiab cov peev txheej los pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj kev pheej hmoo vim muaj kev cuam tshuam los ntawm cov xwm txheej kev tua hluav taws xob. Tshooj lus nram qab no qhia qee cov khoos kas pab cuam uas tau muab los ntawm SDG&E, PG&E, thiab SCE.

Lub tuam txhab SDG&E (ua tus muab kev pab hluav taws xob rau Lub Cheeb Nroog San Diego thiab Orange):

Nyem ntawm nod txhawm rau saib SDG&E qhov phiaj xwm kev npaj los pab cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm ntawm cov pej xeem thaum lub sij hawm muaj cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (public safety power shutoffs) (tau hloov kho zaum kawg nkaus thaum Lub Ob Hlis 2021).

SDG&E muab cov khoos kas pab cuam thiab cov peev txheej ntawm tus neeg qhua siv hluav taws xob rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj kev pheej hmoo los ntawm cov xwm txheej kev tua hluav taws xob. SDG&E yog cov khub koom lag luam nrog 2-1-1 Lub Cheeb Nroog San Diego thiab 2-1-1 Orange txhawm rau muab cov peev txheej pab rau AFN thaum sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob.

Cov kev pab cuam uas muaj rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj AFN muaj xam nrog:

 • kev xa cov neeg qhua siv hluav taws xob mus rau cov peev txheej txhawm rau thov kev pab nrog cov kev pab cuam uas muaj xws li kev npaj khiav tawm;
 • Cov kev pab cuam ntxiv suav nrog kev mus nyob hauv tsev so, kev pab muab tsheb thauj xa mus los, kev ruaj ntseg fab khoom noj, tshuaj xyuas kev noj qab haus huv thiab xa cov khoom tiv taus;
 • Kev pab coj kev (piv txwv li, kev tswj tus kheej rooj plaub thiab kev taug qab‐rau cov tib neeg uas raug cuam tshuam uas xav tau kev pab ntau tshaj plaws);  
 • Tshaj tawm qhia rau cov neeg qhua siv hluav taws xob ua ntej thiab thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej ntawm PSPS los ntawm ntau txoj hau kev sib txuas lus; thiab
 • Kev koom tes hauv zej zog sab nraud ntawm lub caij tua hluav taws xob kom ntseeg tau tias cov tib neeg AFN muaj cov peev txheej uas lawv xav tau ua ntej.

Dua li ntawm 2-1-1 lawm, SDG&E tseem ua ntawv cog lus nrog Jewish Family Services Partnership txhawm rau muab cov kev pab cuam pab rau cov pej xeem uas muaj kev phom sij thaum sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob. Thaum sij hawm muaj ib qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob tshwm sim, JFS yuav muab cov kev pab cuam rau tus neeg qhua siv hluav taws xob AFN uas raug cuam tshuam txij thaum 7:00 teev sawv ntxov- 10:00 teev yav tsaus ntuj, nyob rau 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Lub chaw koom tes xa mus 2-1-1 yuav xa cov neeg qhua siv hluav taws xob mus rau JFS raws li qhov xav tau.

Cov kev pab cuam uas muaj yog muaj xws li:

 • Tshuaj xyuas kev noj qab haus hus
 • Txee rau khoom noj thiab dej khov
 • Kev xa cov khoom ruaj khov los sis cov khoom siv
 • Kev thauj mus los rau qhov chaw nyab xeeb
 • Chaw nyob mus ib ntus  

Thaum kawg no, San Diego Lub Chaw Muab Kev Pab Rau Kev Nkag Mus Cuag Tau Kev Thauj Mus Los Uas Muaj Kev Sib Koom Tes Ua Ke (Facilitating Access to Coordinated Transportation (FACT)) muab kev thauj mus los yooj yim rau cov uas xav tau. Lub tuam txhab SDG&E tau ua ntawv cog lus nrog Lub Chaw Muab Kev Pab Rau Kev Nkag Mus Cuag Tau Kev Thauj Mus Los Uas Muaj Kev Sib Koom Tes Ua Ke (Facilitating Access to Coordinated Transportation (FACT)) rau kev thauj mus los sai thiab lub laub zaum rau cov neeg uas muaj AFN ua ntej thiab thaum muaj xwm txheej kev tua hluav taws xob. Qhov kev koom tes no yuav ua txuas ntxiv mus txog xyoo 2021. Qhov kev koom tes ntawd tau nthuav txav cov xuab moos kev ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txij li thaum 5:30 teev sawv ntxov txog 11:00 teev tsaus ntuj, nyob rau 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Lub chaw koom tes xa mus 2-1-1 yuav sib koom hu cov xov tooj no. 

Nyuam qhuav tsis ntev los no lub tuam txhab SDG&E tau teeb tsa Pab Neeg Pab Cuam Cov Pej Xeem Uas Khiav Tawm Vaj Tsev Uas Nyob Ze Lub Cheeb Nroog OES (County OES Neighborhood Evacuation Teams (NET)) uas muaj cov tswv cuab ntawm Pab Neeg Uas Muab Kev Pab Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Hauv Zej Zog (Community Emergency Response Team (CERT)) nyob rau hauv cheeb tsam. Cov tswv cuab ntawm CERT yuav pab koj ua kom tiav Txoj Phiaj Xwm Kev Npaj Txhij Rau Kev Puas Tshuaj. Qhov khoos kas pab cuam no tsom kwm mus rau cov neeg uas xav tau kev pab khiav tawm tsev thaum sij hawm muaj tej xwm txheej kub ntxhov ceev. Pab Neeg Pab Cuam Cov Pej Xeem Uas Khiav Tawm Vaj Tsev Uas Nyob Ze Lub Cheeb Nroog OES (County OES Neighborhood Evacuation Teams (NET)) tau koom nrog rau cov tswv cuab hauv Pab Neeg Uas Muab Kev Pab Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Hauv Zej Zog (Community Emergency Response Team) cob qhia rau cov tib neeg hauv lawv lub zej zog uas tej zaum yuav nyuaj rau kev khiav tawm ntawm tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev (piv txwv li, cov neeg laus uas muaj kev txwv tsis pub txav mus los, cov neeg muaj ntau yam kev tsis taus, cov peev txheej thauj mus los tsawg, los sis lwm yam kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm).

Cov tswv cuab hauv Pab Neeg Pab Cuam Cov Pej Xeem Uas Khiav Tawm Vaj Tsev Uas Nyob Ze (Neighborhood Evacuation Team) tuaj yeem pab koj:

 • Npaj thiab tshuaj xyuas koj qhov phiaj xwm kev khiav tawm;
 • Txheeb xyuas cov neeg tiv toj thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev;
 • Sau npe rau AlertSanDiego thiab kawm paub ntau ntxiv txog lwm yam cuab yeej sib txuas lus thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev; thiab
 • Txuas koj nrog rau lwm cov peev txheej qhia paub txhawm rau pab koj npaj kom tau zoo tshaj plaws rau cov kev puas tsuaj.  

Nyem ntawm nod txhawm rau thov kev pab los ntawm NET (tsis yog kev pab thaum muaj xwm txheej kub ntxov ceev).

Muaj cov khoos kas pab cuam zoo ib yam li no nyob rau hauv ntau lub zej zog thoob plaws hauv xeev California. Nyem ntawm nod txhawm rau saib seb koj lub zej zog puas muaj qhov khoos kas pab cuam CERT no los sis tsis muaj.8

Lub Tuam Txhab SDG&E Qhov Khoos Kas Pab Lub Tshuab Tsim Hluav Taws Xob (SDG&E Generator Grant Program (GGP)) muab cov roj teeb sam hluav taws xob faj seeb rau cov neeg qhua siv hluav taws xob koom nrog kev txhim kho tsis zoo rau cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS. Qhov khoos kas pab cuam ntawd muab Lub Chaw Tsim Hluav Taws Xob Hom Nqa Tau Mus Los Goal Zero Yeti 3000X (Goal Zero Yeti 3000X Portable Power Station), txuas nrog Boulder 100 Briefcase solar module uas tsim hluav taws xob los ntawm duab tshav ntuj los sam hluav taws xob rau lub cuab yeej siv. 

Leej twg thiaj muaj cai tsim nyog tau txais qhov kev pab Generator Grant Program (GGP)?

 • Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Rau Ntawm Lub Hauv Paus Kev Kho Mob tus uas:
  • tau txheeb xyuas tus kheej tias muaj ib qhov kev tsis taus,
  • nyob hauv Theem 2 los sis 3 HFTD, thiab
  • tau ntsib cov xwm txheej PSPS txog li 1 zaug los sis ntau dua ntawd nyob rau xyoo 2019 los sis xyoo 2020.

Lub tuam txhab SDG&E caw cov neeg qhua siv hluav taws xob kom tuaj koom nrog hauv qhov khoos kas pab cuam no los ntawm kev sau ntawv xa email thiab sau ua ntawv. Lub tuam txhab SDG&E xa ntawv caw rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab pib thaum lub Tsib Hlis. Lub tuam txhab SDG&E tseem yuav xa cov ntawv caw txuas ntxiv mus tas li kom txog thaum Lub Xya Hli. Yog tias ib tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm lub tuam txhab SDG&E tsis tau txais ntawv caw tiam sis xav tias lawv muaj cai tsim nyog, lawv yuav tsum hu rau RHA ntawm (619) 387-4757 los sis xa email rau ntawm ggpcustomerinterest@rhainc.com.

Yog tias koj muaj lus nug dav dav txog qhov khoos kas pab cuam, thov xa email mus rau Lub Chaw Pab Kev Txuag Hluav Taws Xob SDG&E (SDG&E’s Energy Savings Center) ntawm (800) 644-6133 los sis xa email rau SDG&E ntawm GeneratorInquiry@sdge.com.

Khoos Kas Pab Cuam Pab Fab Kev Ruaj Kho ntawm SDG&E (SDG&E’s Resiliency Assistance Program) muab cov nyiaj nqi hluav taws xob rov qab rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas nyob rau Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Kev Phom Sij Siab Yuav Muaj Hluav Taws Kub Hnyiab (High Fire Threat Districts (HFTD)) nyob rau theem 2 los sis 3 uas tau ntsib ib zaug los sis ntau dua ntawm cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS nyob rau xyoo 2019 los sis xyoo 2020. Qhov khoos kas pab cuam muab cov nyiaj nqi hluav taws xob rov qab hauv online kiag tam sid hauv lub tshuab tsim hluav taws xob uas nqa tau mus los. Qhov khoos kas pab cuam muab cov nyiaj nqi hluav taws xob li $300 rov qab rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li tus qauv ntawm kev nyob rau hauv HFTD thiab tau ntsib ib qhov teeb meem kev tua hluav taws xob tuag uas ntsig txog qhov PSPS‐nyuam qhuav tsis ntev los no. Dua li nod lawm, qhov khoos kas no tseem muab ib qhov nyiaj ntxiv txog li $150 rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas raug lees paub los ntawm California Alternate Rates for Energy (CARE). Qhov khoos kas pab cuam xyoo 2021 tseem yuav nrhiav cov neeg qhua siv hluav taws xob uas khwv tau nyiaj tsawg ntawm AFN‐ nrog kev rov nyiaj nqi tshuab tsim hluav taws xob hom uas nqa tau mus los (portable generators), cov tshuab nqus hluav taws xob cia faj seeb (well pump backup generators), thiab cov tub sam hluav taws xob faj seeb uas nqa tau mus los (portable power stations).

Yog tias koj muaj lus nug dav dav txog qhov khoos kas pab cuam, thov hu mus rau Lub Chaw Pab Kev Txuag Hluav Taws Xob ntawm SDG&E (SDG&E’s Energy Savings Center) tau ntawm (800) 644-6133 los sis xa email rau SDG&E ntawm GeneratorInquiry@sdge.com. Yog tias koj xav saib seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab, nkag mus saib ntawm nod.

Lub tuam txhab PG&E (ua tus muab kev pab rau cov cheeb nroog uas nyob Yav Qaum Teb thiab Yav Qab Teb ntawm Xeev California9):

Nyem ntawm nod txhawm rau saib PG&E qhov phiaj xwm kev npaj los pab cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm ntawm cov pej xeem thaum lub sij hawm muaj cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (public safety power shutoffs) (tau hloov kho zaum kawg nkaus thaum Lub Ob Hlis 2021).

Lub tuam txhab PG&E koom tes nrog California Lub Koom Haum Saib Xyuas Cov Chaw Muab Kev Pab Fab Kev Ua Neej Nyob Ywj Pheej (Foundation for Independent Living Centers’ (CFILC)), uas tau tsim qhov Khoos Kas Pab Cuam Kev Nkag Cuag thiab Cov Peev Txheej Pab Rau Kev Puas Tshuaj Fab Kev Tsis Taus (Disability Disaster Access and Resources Program (DDARP)). Qhov kev koom tes yog qhov khoos kas pab cuam uas npaj los pab cov neeg uas muaj qhov tsis taus thiab cov neeg laus muaj hnub nyoog ua ntej, thaum sij hawm, thiab tom qab ib qho xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS. Cov Chaw Muab Kev Pab Fab Kev Ua Neej Nyob Ywj Pheej Hauv Cheeb Tsam Zej Zog (Independent Living Centers (ILCs)) uas tau koom tes los ntawm CFILC uas siv DDAR. Cov ILCs pab txhawb cov neeg muaj qhov tsis taus, kev kho mob thiab cov uas xav tau kev ua neej nyob ywj pheej, thiab cov neeg laus uas muaj hnub nyoog.

Cov kev pab cuam uas tau muab los ntawm ILCs muaj xws li:

 • muab kev nthuav tawm qhov khoos kas pab cuam;
 • cov kev ntsuam xyuas;
 • cov kev piav qhia kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev rau tus kheej; thiab
 • muab cov roj teeb sam hluav taws xob cia faj seeb hom uas nqa tau mus los rau cov uas tsim nyog tau txais kev pab.

cov kev pab cuam pab txhawb hauv kis xwm txheej kev tua hluav taws xob CFILC rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tab tom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab xam muaj xws li:

 • kev muab cov chaw so hauv tsev so;
 • pab thauj mus rau tom cov tsev so thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zog (CRCs);
 • cov ntawv qhia khoom noj;
 • cov npav sam roj; thiab
 • cov roj teeb sam hluav taws xob cia faj seeb.

Muaj cov kev xaiv ntau yam rau cov roj teeb faj seeb. Cov khoos kas pab cuam kev qiv nyiaj mus sij hawm ntev, cov khoos kas pab cuam kev qiv nyiaj ncua sij hawm luv, kev xauj tsev los ua tws tswv, thiab cov khoos kas qiv nyiaj txiag muab cov roj teeb sam hluav taws xob rau cov neeg qhua siv hluav taws xob. CFILC tseem yuav teb rau cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline) tau txais los ntawm PG&E Lub Chaw Muab Kev Pab thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej PSPS thiab muab cov peev txheej hais los saum toj no raws li ntawd.

Mus saib ntawm nod txhawm rau saib Daim Ntawv Thov Cov Peev Txheej Pab Thaum Muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb ntawm DDARP (suav nrog cov roj teeb sam hluav taws xob).10 

DDARP yuav txiav txim tias seb leej twg thiaj yuav tsim nyog tau txais kev pab los ntawm cov txheej txheem txais nkag los mus. Cov txheej txheem kev tsim nyog tau txais kev pab suav nrog cov neeg muaj qhov kev tsis taus thiab cov kev mob nkeeg uas mob ntev tsis txawj zoo uas xav tau hluav taws xob los pab rau kev nyob ywj pheej. Cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E yuav tsum tau tiv toj mus rau lub chaw muab kev pab DDARP hauv lawv lub cheeb tsam zej zog ua ntej yuav tshwm sim qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob tuag. Cov tib neeg feem coob tuaj yeem nkag mus saib ntawm nod txhawm rau saib cov ntaub ntawv qhia ntxiv.

Lub tuam txhab PG&E tau tshaj tawm qhov Khoos Kas Pab Cuam Roj Teeb Sam Hluav Taws Xob Uas Nqa Tau Mus Los (Portable Battery Program (PBP)) nyob rau thaum Lub Yim Hli xyoo 2020. Qhov Khoos Kas Pab Cuam muab kev pab txhawb nqa rau cov neeg uas kwv tau nyiaj tsawg, cov neeg qhua siv hluav taws xob Ntawm Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline), thiab lwm cov neeg uas muaj qhov tsis taus thiab cov pej xeem ntawm AFN uas muaj kev pheej hmoo siab dua rau cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS. Qhov khoos kas pab cuam no yog ib txoj kev sib koom tes ntawm PG&E thiab tsib leeg cov muab kev pab ntawm Qhov Khoos Kas Pab Cuam Hluav Taws Xob Rau Cov Tsev Neeg Uas Khwv Tau Nyiaj Tsawg (Low-Income Home Energy Assistance Program) thiab Richard Heath & Associates. Qhov PBP pab kom cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog uas siv cov cuab yeej kho mob uas siv hluav taws xob kom tuaj yeem nkag cuag tau rau cov roj teeb sam hluav taws xob uas nqa tau mus los.

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, tus neeg qhuav siv hluav taws xob ntawm PG&E yuav tsum:

 • tau sau npe koom rau hauv Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline) thiab California Alternative Rates for Energy (CARE) los sis Family Electric Rate Assistance (FERA),
 • nyob rau hauv ib Lub Cheeb Tsam Uas Muaj Kev Phom Sij Siab Yuav Muaj Hluav Taws Kub Hnyiab (High Fire Threat District (HFTD)) los sis tau ntsib cov xwm txheej PSPS ntau dua 2 zaug rov saud, thiab
 • vam khom cov cuab yeej siv kho mob uas siv hluav taws xob los pab cawm txoj sia.

Cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E tsis tas yuav thov rau qhov khoos kas pab cuam PBP. PG&E cov koom haum koom tes ua hauj lwm ncaj qha rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab. Cov koom haum koom tes yuav tiv toj mus rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab ntawm PG&E los ntawm kev hu xov tooj, xa ntawv, thiab/los sis xa email. Tom qab qhov kev muaj cai tsim nyog tau txiav txim siab lawm, cov koom haum koom tes ua hauj lwm ua ke ntawm PG&E yuav ua kev ntsuam xyuas. Thaum lub sij hawm ua qhov kev ntsuam xyuas, cov koom haum koom tes ua hauj lwm yuav txiav txim siab qhov loj me ntawm lub roj teeb kom haum rau cov kev xav tau hluav taws xob los siv txaus rau ntawm koj cov cuab yeej thiab sab laj txog kev npaj kom txhij rau thaum muaj xwm txheej kub ntxov ceev. Yog tias qhov kev xav tau hluav taws xob ntawm cov cuab yeej siv kho mob ntau dua li lub peev xwm ntawm lub roj teeb sam hluav taws xob uas nqa tau mus los lawm, cov koom haum koom tes ua hauj lwm ntawm PG&E yuav xa cov neeg qhua siv hluav taws xob mus rau qhov khoos kas pab cuam Disability Disaster Access & Resources (DDAR).  

Nkag mus saib ntawm nod txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov khoos kas pab cuam roj teeb faj seeb cia sam hluav taws xob ntawm PG&E.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub hauv paus kev kho mob ntawm PG&E.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib cov khoos kas pab cuam CARE thiab FERA ntawm PG&E.

Cov tib neeg uas muaj lus nug los sis ntseeg tias lawv tsim nyog tau txais kev pab tiam sis tsis tau txais kev tiv toj los ntawm PG&E cov koom haum koom tes ua hauj lwm tuaj yeem tiv toj mus rau PBP cov kws muab kev pab cuam raws li nram qab no:

Lub koom haum Cov Cheeb Nroog Uas Tau Muab
Kev Pab
Tiv Toj
Lub Koom Haum Kev Nqis Tes Ua Ntawm Lub Zej Zog Butte Butte buttecaa.com; pgebatteryprogram@rhainc.com; 1-800-989-9744;1-530-712-2600
Cov Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob Ntawm Central Coast Marin, Monterey, San Benito, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz energyservices.org/psps; PSPS@EnergyServices.org; 1-800-564-4012
Khoos Kas Pab Cuam Cov Peev Txheej Hauv Lub Zej Zog Yuba communityresourceproject.org; 1-833-232-3355
Cov Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob Ntawm North Coast Lake, Mendocino, Napa, Solano, Sonoma, Yolo nces.org; kheath@nces.org; 1-800-233-4480; 1-707-463-0303
Lub Koom Haum Kev Nqis Tes Ua Ntawm Lub Zej Zog Redwood Humboldt rcaa.org; cdriscoll@rcaa.org; 1-707-269-2001
Richard Heath thiab Associates Alameda, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Kern, Lassen, Madera, Mariposa, Nevada, Placer, Plumas, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne pgebatteryprogram.com; pgebatteryprogram@rhainc.com; 1-800-989-9744

Thaum lub sij hawm muaj qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS ntawd, PG&E tau qhib Cov Chaw Muab Kev Pab Peev Txheej Rau Zej Zog (Community Resource Centers) nyob hauv cov cheeb nroog thiab cov zej zog haiv neeg tsawg uas raug cuam tshuam. Cov CRCs yog qhib txij li thaum 8:00 teev sawv ntxov- 10:00 teev yav tsaus ntuj. Cov CRCs muab kev pab txhawb nqa yooj yim xws li cov npav qhia, dej, thiab cov khoom noj txom ncauj. Txawm li cas los xij, PG&E hais tias lawv cov CRCs tseem muab kev pab cov chaw ntsia sam hluav taws xob rau cov cuab yeej siv kho mob thiab cov kab ntsia sam hluav taws xob ua phiaj rau cov kev xav tau kev sam hluav taws xob yooj yim.11

Lub tuam txhab SCE (ua tus muab kev pab rau Cov Cheeb Nroog Uas Nyob Yav Qab Teb ntawm Xeev California12):

Nyem ntawm nod txhawm rau saib SCE qhov phiaj xwm kev npaj los pab cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm ntawm cov pej xeem thaum lub sij hawm muaj cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (public safety power shutoffs) (tau hloov kho zaum kawg nkaus thaum Lub Ob Hlis 2021).

SCE muab cov khoos kas pab cuam thiab cov peev txheej thaum sij hawm muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS. SCE tau pib qhov Khoos Kas Pab Cuam Critical Care Battery Back-Up (CCBB) nyob rau lub caij ntuj sov xyoo 2020. Qhov khoos kas pab cuam yuav muab lub roj teeb sam hluav taws xob uas tsis loj tsis me nqa tau mus los, tau them nqi tag nrho rau cov roj teeb sam hluav taws xob rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Qhov khoos kas pab cuam no yog pab rau SCE cov pej xeem ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas siv kho mob uas khwv tau nyiaj tsawg thiab tsis muaj peev xwm yuav tau cov cuab yeej tseem ceeb los pab ua kom lawv muaj kev tiv taus thaum muaj tej xwm txheej kub ntxhov ceev, xws li cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS.

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, tus neeg qhuav siv hluav taws xob ntawm SCE yuav tsum:

 • tau sau npe koom rau hauv Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline) thiab California Alternative Rates for Energy (CARE) los sis Family Electric Rate Assistance (FERA), thiab
 • nyob rau hauv lub Cheeb Tsam Muaj Kev Pheej Hmoo Siab Yuav Muaj Hluav Taws Kub Hnyiab. Nyem ntawm nod txhawm rau tshuaj xyuas saib seb koj puas nyob rau hauv lub cheeb tsam muaj kev pheej hmoo siab yuav muaj hluav taws kub hnyiab.

Yog tias koj muaj lus nug dav dav txog qhov khoos kas pab cuam, thov hu mus rau Lub Chaw Muab Kev Pab Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob ntawm SCE (SCE’s Customer Center) tau ntawm (800) 736-4777.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam lub roj teeb sam hluav taws xob Faj Seeb Cia ntawm SCE.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov khoos kas pab cuam Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline) ntawm SCE.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib cov khoos kas pab cuam CARE thiab FERA ntawm SCE.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib lwm cov peev txheej qhia txog hluav taws kub hav zoov ntawm SCE.

Cov Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob ntawm Bear Valley

Nyeem ntawm no txhawm rau saib Bear Valley qhov phiaj xwm kev npaj los pab cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm ntawm cov pej xeem thaum lub sij hawm muaj cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (public safety power shutoffs) (tau hloov kho zaum kawg nkaus thaum Lub Ob Hlis 2021).

PacifiCorp

Nyem ntawm nod txhawm rau saib PacifiCorp qhov phiaj xwm kev npaj los pab cov kev xav tau kev nkag cuag thiab kev ua hauj lwm ntawm cov pej xeem thaum lub sij hawm muaj cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (public safety power shutoffs) (tau hloov kho zaum kawg nkaus thaum Lub Ob Hlis 2021).

5.  California Lub Hauv Paus Pab rau Cov Chaw Nyob Ywj Pheej (California Foundation for Independent Living Centers): Lub Chaw Muab Kev Pab Kom Nkag Cuag Tau thiab Cov Peev Txheej Pab Rau Tus Neeg Uas Muaj Kev Tsis Tau Raug Kev Puas Tsuaj (Disability Disaster Access and Resource Center) yog dab tsi?

California Pab Neeg Pab Cuam Kev Puas Tsuaj Loj  (California Disaster Strategies Coalition) yog pab pawg ntawm cov muab kev pab cuam hauv zej zog thiab cov neeg tawm tswv yim txhawb nqa uas ua hauj lwm ntsig txog kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxov ceev, kev tawm tsam, kev pab kho kom zoo rov qab li qub, thiab kev txo qis.13 Cov Chaw Muab Kev Pab Rau Fab Kev Nkag Cuag thiab Cov Peev Txheej Pab Rau Cov Neeg Muaj Kev Tsis Taus Uas Raug Kev Paus Tsuaj (Disability Disaster Access and Resource Centers (DDARC)) muab cov peev txheej pab rau cov xwm txheej kev tua hluav taws xob txhawm rau PSPS thiab lwm yam kev puas tsuaj uas ntuj tsim los. Cov peev txheej pab no muaj xws li cov ntaub ntawv hais txog cov hluav taws xob faj seeb rau cov cuab yeej siv kho mob uas siv hluav taws xob.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib lub vev xaib (website) ntawm qhov DDARC.

Nyem ntawm nod txhawm rau nrhiav qhov DDARC seb puas muaj nyob hauv koj lub cheeb tsam.

https://disabilitydisasteraccess.org/wp-content/uploads/2020/08/ddar-backup-battery-options-08182020-OPTIMIZED.pdf.

https://disabilitydisasteraccess.org/public-safety-power-shutoffs/.

6.  Qhov Khoos Kas Pab Txhawb Siab Kom Tsim Hluav Taws Xob Los Ntawm Tus Kheej Ntawm Xeev California Pab Kws Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Rau Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission) yog dab tsi?

Qhov Khoos Kas Tsim Hluav Taws Xob Los Siv Rau Tus Kheej Ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Tej Kev Siv Hluav Taws Xob Rau Zej Tsoom Sawv Daws Hauv Xeev California (California Public Utilities Commission Self-Generation Incentive Program (SGIP)) muaj muab los pab rau cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E, SCE, SoCalGas, thiab SDG&E lawm. Qhov khoos kas pab cuam thoob plaws lub xeev no muab kev txo tus nqi kev nruab cov cuab yeej thev naus laus zis txuag hluav taws xob nyob ntawm tsev thiab tsis yog nyob ntawm tsev los yeej tau tib sid. Kev pab peev nyiaj suav nrog kev npaj ua ntej ntawm cov zej zog nyob hauv thaj chaw muaj kev phom sij siab yuav muaj hluav taws kub hnyiab. Cov no yog cov zej zog uas tau ntsib ob los sis ntau qhov kev siv hluav taws xob uas muaj cov xwm txheej PSPS, xws ib yam li cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg, thiab cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj kev phom sij rau kev kho mob. Qhov khoos kas pab cuam SGIP muaj ob theem, Kev Ncaj Ncees (Equity) thiab Kev Ncaj Ncees Rau Kev Them Nyiaj Rov Qab (Equity Resiliency).

Theem Kev Ncaj Ncees ntawm qhov khoos kas pab cuam uas yuav tau them rov qab txog li 85 feem pua ntawm tus nqi tag nrho qhov cuab yeej pab txuag hluav taws xob. Theem Kev Ncaj Ncees Rau Kev Them Nyiaj Rov Qab (Equity Resiliency) tau them yuav luag txog li 100 feem pua ntawm tus nqi tag nrho qhov cuab yeej pab txuag hluav taws xob. Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab koj yuav tsum yog nyob hauv ib cheeb tsam uas muaj ob los sis ntau qhov xwm txheej ntawm PSPS los sis nyob hauv lub Cheeb Tsam Uas Muaj Kev Phom Sij Siab Yuav Muaj Hluav Taws Kub Hnyiab.

Yog xav saib seb koj puas nyob rau hauv ib lub cheeb tsam ntawm cov cheeb tsam nod nyem ntawm nod.

Txhawm rau thov qhov kev pab SGIP:

 • Ncav tes thov kev pab mus rau tus kws txawj nruab cov cuab yeej siv hluav taws xob (installer) uas tuaj yeem pab taug qab cov txheej txheem hauv daim ntawv thov. Nyem ntawm nod txhawm rau saib daim ntawv teev npe ntawm cov neeg nruab cuab yeej siv hluav taws xob hauv lub cheeb nroog.
 • Koj tus kws txawj nruab cov cuab yeej siv hluav taws xob yuav ncaj qha mus ua hauj lwm nrog lub tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob (utility company) raws nraim li hauv koj daim ntawv thov.
  • Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yuav raug txiav txim los ntawm cov kws tswj xyuas qhov khoos kas pab cuam SGIP nod.
 • Tom qab tau txais kev pom zoo lawm, koj tus neeg muag khoom yuav nruab lub cuab yeej pab txuag koj cov hluav taws xob.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog ntawm qhov khoos kas pab cuam tsim kev zoo siab rau tus kheej (Self-Generation Incentive Program) nkag mus saib.  

7.  Kuv puas tuaj yeem qiv tau nyiaj los yuav lub tshuab tsim hluav taws xob los sis cov roj teeb sam hluav taws xob cia faj seeb?

Qhov Khoos Kas Pab Cuam Cov Kev Qiv Nyiaj Ywj Pheej yog dab tsi?

Qhov Khoos Kas Pab Cuam Kev Qiv Nyiaj Rau Fab Nyiaj Txiag Ywj Pheej (FreedomTech Financial Loan Program) muab cov kev qiv nyiaj rau fab nyiaj txiag pub rau cov pej xeem nyob hauv xeev California coj mus yuav cov cuab yeej thev naus laus zis (technology) uas tsim nyog yuav tsum muaj. Cov nyiaj tso rau qiv muaj txij li $500 txog $15,000. Cov cai ntawm cov nyiaj qiv yog qiv tau ntev txog 5 lub xyoos, tus nqi them paj ntsig ntawm qhov nyiaj qiv yog 6% tas mus li tsis hloov pauv, thiab muaj tus nqi ntaub ntawv 1% (ntawm cov nyiaj qiv uas tau thov).

Cov kev muaj cai tsim nyog tau txais nyiaj:

 • Yog ib tus neeg nyob rau hauv Xeev California.
 • Yuav tsum muaj hnub nyoog yam qis kawg yog 18 xyoo nce mus thiaj li thov tau.
 • Txheeb qhia tias yog ib tus tib neeg muaj kev tsis taus los sis tus neeg qiv nyiaj sawv cev ntawm tus neeg muaj kev tsis tau.
 • Qhia kom pom txog keeb kwm kev ua hauj lwm los lis cov nyiaj khwv tau los muaj kev ruaj ntseg zoo li cas.
 • Muaj keeb kwm kev them nyiaj zoo nyob rau xyoo dhau los.
 • Cov Cuab Yeej Thev Naus Laus Zis (Technology) Muab Kev Pab yuav tsum tsim nyog tau txais nyiaj txiag los pab thiaj yuav tau.

Yog xav kawm paub ntau ntxiv txog qhov Khoos Kas Pab Cuam Kev
Qiv Nyiaj Txiag Ywj Pheej (FreedomTech Financial Loan Program)
nkag mus saib tau ntawm nod.

8.  Medi-Cal los sis Medicare puas yuav pab them nyiaj rau cov tshuab tsim hluav taws xob los sis cov roj teeb sam hluav taws xob cia faj seeb?

Hais txog rau cov neeg feem coob, lawv txoj kev txhawj xeeb thaum lub sij hawm muaj ib qhov xwm txheej kev tua hluav taws xob vim yog lawv cov cuab yeej siv kho mob xav tau kev nkag cuag rau cov hluav taws xob uas ntseeg tau thiab muaj tsis tu ncua. Khuv xim, nws yuav ua mus tsis tau qhov tias Medicare los sis Medi-Cal yuav tsis them tus nqi ntawm lub tshuab tsim hluav taws xob los sis cov cuab yeej sam hluav taws xob cia siv faj seeb. Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Medicare thiab Medicaid tsis txiav txim lub tshuab tsim hluav taws xob yog ua cov cuab yeej siv kho mob tab txawm hais tias sawv daws yuav siv nws los ua cov cuab yeej siv pab kho mob los xij. Yog li ntawd, Medicare thiab Medicaid thiaj li tsis them cov nqi uas txuam nrog lub tshuab tsim hluav taws xob ntawd.14

A.   Medi-Cal los sis Medicare puas yuav pab them nyiaj rau cov tshuab tsim hluav taws xob los sis cov roj teeb sam hluav taws xob cia faj seeb?

Lub hom phiaj ntawm cov kev zam Medi-Cal yog txhawm rau muab kev saib xyuas hauv tsev thiab hauv zej zog rau cov neeg uas tsis tas yuav tsum tau mus rau kev saib xyuas hauv tsev kho mob mus sij hawm ntev.15 Cov kev zam ntawm HCBS yog cov kev tso tseg hauv Tshooj Lus 1915 (c). Qhov kev zam tso cai rau cov tib neeg uas nyob hauv lawv lub tsev los sis lub zej zog qhov chaw es tsis txhob mus rau hauv tsev kho mob. Qhov kev zam Cov Kev Xaiv Raws Li Nyob Hauv Tsev thiab Hauv Lub Zej Zog (Home and Community Based Alternatives (HCBA)) xam muaj ntau yam kev pab cuam sib txawv, suav nrog kev hloov pauv ib puag ncig kev nkag tau yooj yim, uas yog kev hloov kho uas tib neeg tuaj yeem siv los hloov kho lawv lub tsev.16

Qhov kev zam ntawm HCBA yuav pab them cov kev hloov pauv kev nkag cuag tau ib puag ncig thaum lawv tsim nyog los xyuas kom tus neeg koom nrog muaj kev noj qab haus huv, kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb, los sis tso cai rau tus neeg koom nrog ua hauj lwm nrog kev ywj pheej ntau dua hauv tsev, thiab tsis muaj qhov twg, ib tus neeg xav tau kev ua hauj lwm. Kev hloov pauv kom yooj yim rau kev nkag cuag tau ib puag ncig yuav suav nrog kev txhim kho cov tshuab hluav taws xob tshwj xeeb uas tsim nyog kom haum rau cov cuab yeej siv kho mob tsim nyog rau kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv.17

Raws li qhov kev zam, kev hloov pauv kom yooj yim rau kev nkag cuag tau ib puag ncig yuav suav nrog kev txhim kho cov tshuab hluav taws xob tshwj xeeb uas tsim nyog thaum xav tau cov cuab yeej siv kho mob tsim nyog rau koj txoj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv. Qhov hluav taws xob faj seeb tej zaum yuav muaj cai tsim nyog raws li lub tshuab hluav taws xob tshwj xeeb. Lub koom haum saib xyuas kev zam yuav pab txiav txim siab seb lub tshuab tsim hluav taws xob los sis lwm qhov kev xaiv los tsim hluav taws xob faj seeb puas tsim nyog rau fab kev siv kho mob. Cov koom haum saib xyuas kev zam ua ntawv cog lus nrog lub xeev txhawm rau muab kev tswj xyuas rooj plaub, yuav cov kev pab cuam uas muaj kev zam, tso npe rau cov neeg koom nrog qhov kev pab, thiab ua cov kev ntsuam xyuas "theem kev saib xyuas", thiab txiav txim siab Txoj Phiaj Xwm Kho Mob.

Kev xa daim ntawv thov kev zam rau kev hloov pauv kev nkag cuag ib puag ncig muaj cai ntau yam tseev kom ua, xam muaj nrog rau:

 • koj tus kws kho mob daim ntawv xaj tam sim no qhia meej txog cov khoom siv los sis kev pab cuam,
 • daim ntawv tshaj tawm txog qhov kev tshuaj xyuas qhov kev kho mob uas xav tau ntawm cov khoom siv los sis kev pab cuam,
 • kev tshuaj xyuas cov cuab yeej thiab yuav ua li cas/vim li cas thiaj tsim nyog rau koj, thiab
 • daim ntawv teev cov npe ntawm koj cov cuab yeej tam sim no thiab cov lus piav qhia txog qho tsis txaus ntawm ib yam cuab yeej twg.

Lub koom haum saib xyuas kev zam yuav pab koj sua sau tag nrho cov ntaub ntawv uas raug.

Ib qho kev txwv ntawm qhov Kev Zam Cov Kev Xaiv Raws Li Hauv Lub Tsev thiab Lub Zej Zos (Home and Community Based Alternatives Waiver) yog ib qho kev txwv mus tag lub sij hawm siv tau yog $5,000 rau kev hloov pauv kev nkag cuag ib puag ncig.18 Feem ntau lawm, cov tshuab tsim hluav taws xob tag nrho hauv tsev muaj tus nqi txij li $3,000 txog $15,000. Cov tshuab tsim hluav taws xob hauv tsev ntau hom yuav dhau qhov kev txwv mus tag lub sij hawm siv tau yog $5,000, txawm hais tias koj yuav pom hom uas tus nqi qis dua qhov txwv los xij.

Txhawm rau nrhiav lub koom haum saib xyuas Kev Zam uas siv koj tus zauv xa ntawv (zip-code), nyem ntawm nod.

9.  Cov kev tsis txaus siab

Disability Rights California xav hnov koj cov kev paub dhau los, cov kev tsis txaus siab, thiab cov kev txhawj xeeb nrog cov xwm txheej kev tua hluav taws xob. Koj tuaj yeem tiv toj mus rau DRC ntawm 1-800-776-5746.

Cov tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob muaj cov tsev hauj lwm pab cuam neeg qhua siv hluav taws xob uas tuaj yeem pab daws koj qhov kev tsis txaus siab los sis xa koj mus rau cov chaw muab kev pab ntxiv. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv qhia kev tiv toj mus rau txhua lub chaw hauj lwm pab cuam neeg qhua siv hluav taws xob hauv qab no: 

PG&E

Lub Chaw Muab Kev Pab Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Hauv Vaj Tsev tus xov tooj: 1-877-660-6789
Hnub Monday-Hnub Friday, 7 teev sawv ntxov - 9 teev tsaus ntuj
Hnub Saturday, 8 teev sawv ntxov - 6 teev yav tsaus ntuj.

SCE

Feem Pab Txhawb Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob tus xov tooj: 1-800-655-4555
Hnub Monday-Hnub Friday, 7 teev sawv ntxov - 7 teev tsaus ntuj
Hnub Saturday, 8 teev sawv ntxov - 5 teev yav tsaus ntuj.

SDG&E

Lub Chaw Muab Kev Pab Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob tus xov tooj: 1-800-411-7343
Hnub Monday-Hnub Friday, 8 teev sawv ntxov - 7 teev tsaus ntuj
Hnub Saturday, 7 teev sawv ntxov - 6 teev yav tsaus ntuj.

Bear Valley

Lub Chaw Muab Kev Pab Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob tus xov tooj: 1-800-808-2837
Hnub Monday-Hnub Friday, 8 teev sawv ntxov - 5 teev yav tsaus ntuj.

Liberty

Lub Chaw Saib Xyuas Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob tus xov tooj: 1-800-782-2506
Hnub Monday-Hnub Friday, 8 teev sawv ntxov - 5 teev yav tsaus ntuj.
Email: CustomerInfo@libertyutilities.com

Pacific Corp

Feem pab cuam neeg qhua siv hluav taws xob tus xov tooj:
1-888-221-7070

CPUC

Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Rau Zej Tsoom Sawv Daws Hauv Xeev California (California Public Utilities Commission (CPUC)) tswj hwm cov kws muab kev pab cuam saib xyuas kev siv hluav taws xob hauv Xeev California. CPUC muaj cov neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg qhua siv hluav taws xob uas tuaj yeem xa cov ntawv tsis txaus siab mus rau tau. Koj tuaj yeem ua ib daim ntawv teev cov kev tsis txaus siab xa mus rau CPUC tau ntawm nod.

DFEH

Koj tuaj yeem ua ib daim ntawv teev cov kev tsis txaus siab xa mus rau Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Rau Kev Ua Hauj Lwm thiab Vaj Tsev Nyob (Department of Fair Employment and Housing) yog koj ntseeg tias koj raug ntxub ntxaug vim koj qhov kev tsis taus. Koj tuaj yeem ua ib daim ntawv teev cov kev tsis txaus siab xa mus rau DFEH tau ntawm nod.

10.  Khoos Kas Pab Cuam Nyiaj Txiag Los Daws Kev Txom Nyem Lub Sij Hawm Muaj Kab Mob COVID-19

Feem muab kev pab rau kev siv hluav taws xob yuav tsum tau muab kev pab fab nyiaj txiag rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog raws li tau hais vim yog muaj kev sib kis tus kab mob COVID-19 mus thoob qhov txhia chaw. Qhov no suav nrog kev ncua kev txiav tsis pub txuas hluav taws xob rau qee tus neeg qhua siv hluav taws xob uas tsis them nyiaj nqi hluav taws xob yav tas los. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog cov kev pov thaiv no tau ntawm nod thiab cov khoos kas pab cuam rau ntau lub tuam txhab saib xyuas kev siv hluav taws xob hauv qab no

Hais txog rau PG&E, nyem ntawm nod.

Hais txog rau SCE, nyem ntawm nod.

Hais txog rau SDG&E, nyem ntawm nod.

11.  Lwm Cov Chaw Muab Kev Pab Ntxiv

Nyeem ntawm notxhawm rau saib DRC Phau Ntawv Qhia Cov Peev Txheej Pab Hluav Taws Kub Hav Zoo.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib DRC Phau Ntawv Qhia Txog Cov Peev Txheej Pab Rau Thaum Muaj Kev Tua Hluav Taws Xob (Power Shutoff Resource Guide).

Nyem ntawm nod txhawm rau saib Lub Koom Haum Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg hauv Xeev California (California  Health & Human Services Agency’s (CHHSA)) Phau Ntawv Qhia Cov Peev Txheej Muab Kev Pab.

Nyem ntawm nod txhawm rau saib qhov Phiaj Xwm Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Ntiag Tug ntawm CHHSA (CHHSA’s Personal Emergency Plan).

Yog hais tias koj muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev los sis muaj teeb meem, ces hu mus rau 911. Disability Rights California tsis tuaj yeem pab koj tsiv tawm vaj tsev los sis pab kom koj nyob nyab xeeb.

Peb yuav nrog koj tham txog koj cov lus nug, txiav txim seb peb yuav pab tau li cas, thiab txais cov ntaub ntawv uas koj xav tau.

Yog xav tau kev pab, thov hu rau tus xov tooj txais cov lus qhia tsis pub lwm tus paub ntawm Disability Rights California tau ntawm 1-800-776-5746 los sis TTY hu rau: 1-800-719-5798 muaj lub sij hawm los pab txij li 9:00 teev sawv ntxov - 4:00 teev yav tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday.

https://www.fda.gov/media/80782/download

https://adata.org/factsheet/emergency-power

https://prepareforpowerdown.com/wp-content/uploads/2019/10/Emergency-Power-Planning-Factsheet_revised-10-2019.pdf