Nhật ký theo dõi trang tính cho các dịch vụ gói IEP / 504

Publications

Nhật ký theo dõi trang tính cho các dịch vụ gói IEP / 504

Con bạn có quyền nhận các dịch vụ được nêu trong IEP của chúng. Sử dụng nhật ký theo dõi này để theo dõi các dịch vụ mà con bạn nhận được. Bạn có thể sử dụng điều này làm bằng chứng nếu bạn cần yêu cầu khu học chánh của bạn bù đắp cho các dịch vụ mà họ đã không cung cấp cho học sinh của bạn. (Điều này đặc biệt quan trọng vì các khu học chánh cung cấp cho học sinh các dịch vụ phục hồi mất mát trong học tập và giáo dục bù cho các dịch vụ không được cung cấp trong quá trình đào tạo từ xa!)