បញ្ជីតាមដានសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់សេវាកម្មផែនការអាយភីអេ/៥០៤

Publications

បញ្ជីតាមដានសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់សេវាកម្មផែនការអាយភីអេ/៥០៤

កូនរបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មដែលមានចែងនៅក្នុង IEP របស់ពួកគេ។ ប្រើកំណត់ហេតុតាមដាននេះដើម្បីតាមដានសេវាកម្មដែលកូនរបស់អ្នកទទួល។ អ្នកអាចប្រើវាជាភស្តុតាងប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសួរសាលាស្រុករបស់អ្នកដើម្បីរកសេវាកម្មដែលពួកគេមិនបានផ្តល់ឱ្យសិស្សរបស់អ្នក។ (នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលសាលាបឋមសិក្សាផ្តល់ជូនសិស្សនូវសេវាកម្មស្តារការបាត់បង់និងការអប់រំផ្តល់សំណងសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនបានផ្តល់ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាពីចម្ងាយ!)