Các Quyền Xuất Viện cho Người nhận Medi-Cal và Medicare

Publications
#7139.05

Ấn phẩm này giải thích các quyền của quý vị trong vai trò người nhận Medi-Cal hoặc Medicare khi xuất viện về nhà hoặc sang một cơ sở khác.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.