Mga Karapatan sa Paglabas mula sa Ospital para sa mga Tumatanggap ng Medi-Cal at Medicare

Publications
#7139.08

Mga Karapatan sa Paglabas mula sa Ospital para sa mga Tumatanggap ng Medi-Cal at Medicare

Ipinapaliwanag ng Paglalathalang ito ang iyong mga karapatan bilang tumatanggap ng Medi-Cal o Medicare kapag pinapalabas tungo sa bahay o sa iba pang pasilidad.