សិទ្ធិ​ចេញពីការ​សម្រាកពេទ្យរបស់​អ្នកទទួល​ជំនួយពីកម្មវិធី Medi-Cal និង Medicare

Publications
#7139.06

សិទ្ធិ​ចេញពីការ​សម្រាកពេទ្យរបស់​អ្នកទទួល​ជំនួយពីកម្មវិធី Medi-Cal និង Medicare

ឯក​សារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ មានពន្យល់​អំពី​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ក្នុង​នាមជា​អ្នក​ទទួលជំនួយពីកម្មវិធី Medi-Cal ឬ Medicare នៅពេល​ចេញពីការសម្រាកពេទ្យ​មកផ្ទះវិញ ឬចេញទៅកាន់​មណ្ឌលថែទាំ​ផ្សេងទៀត ។