Pag-unawa Kung Paano Kwentahin ang Oras ng IHSS

Publications
#5611.08

Pag-unawa Kung Paano Kwentahin ang Oras ng IHSS

Nagbibigay ang IHSS ng mga serbisyo upang matulungan kang manatili sa bahay kung hindi mo maalagaan ang iyong sarili dahil sa iyong kapansanan. Nagpasya ang IHSS kung ilang oras ang makukuha mo para sa mga serbisyo. Sinasabi sa iyo ng pub na ito kung paano binubuo ng lalawigan ang iyong buwanang oras. Inililista nito ang mga hakbang na pinagdadaanan ng lalawigan at nagbibigay ng mga halimbawa.