15 Tip para sa Sariling-Pagtataguyod

Publications
#7147.08

Maaari mong kailanganin ng mga serbbisyo at suporta para maabot ang iyong mga layunin.  Nangangahulugan ito na maaaring makikipag-ugnayan ka sa mga ahensya at sistema na naghahandog ng mga serbisyo sa mga taong may mga kapansanan.  Maaari rin itong mangahulugan ng pagdalo sa mga pulong at pagtataguyod sa iyong sarili.  Ang sariling-pagtataguyod ay maaaring mag-umipisa sa anumang edad.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.