15 Tip para sa Sariling-Pagtataguyod

Publications
#7147.08

15 Tip para sa Sariling-Pagtataguyod

Maaari mong kailanganin ng mga serbbisyo at suporta para maabot ang iyong mga layunin.  Nangangahulugan ito na maaaring makikipag-ugnayan ka sa mga ahensya at sistema na naghahandog ng mga serbisyo sa mga taong may mga kapansanan.  Maaari rin itong mangahulugan ng pagdalo sa mga pulong at pagtataguyod sa iyong sarili.  Ang sariling-pagtataguyod ay maaaring mag-umipisa sa anumang edad.

 

 

Click links below for a downloadable version.