គន្លឹះ​ 15 យ៉ាង ​សម្រាប់​ស្វ័យ​តស៊ូ​មតិ​

Publications
#7147.06

គន្លឹះ​ 15 យ៉ាង ​សម្រាប់​ស្វ័យ​តស៊ូ​មតិ​

អ្នក​អាច​ត្រូវ​ការ​​សេវា​​​កម្ម​និង​ការ​គាំ​ទ្រមួយ​ចំនួន​ ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោល​ដៅ​របស់​អ្នក​។​  នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​អាច​​​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​ និង​ប្រព័ន្ធ​មួយចំនួន​​ដែ​ល​ផ្តល់​សេវា​ដល់បុគ្គល​​​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​បាន​។​  ​នេះ​ក៏​អាច​មាន​ន័យ​ថា​​​[អ្នកត្រូវ]​​ចូល​រួម​​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ និង​​​ការ​តស៊ូ​មតិស​ម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ផង​ដែរ​​។​  ស្វ័យតស៊ូមតិ​​ អាច​ចាប់​ផ្តើម​បាន​នូវ​គ្រប់វ័យ​ទាំង​អស់​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.