15 Cov Lus Qhia Rau Cov Kev Txhawb Nqa-Tus Kheej

Publications
#7147.09

15 Cov Lus Qhia Rau Cov Kev Txhawb Nqa-Tus Kheej

Koj yuav xav tau cov kev pab cuam thiab txhawb nqa kom mus cuag koj cov hom phiaj. Qhov no txhais tau tias koj yuav txuas lus nrog cov koom haum thiab cov kev pab cuam uas muab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob khab. Nws kuj txhais tau tias mus koom rooj sab laj thiab tawm tswv yim txhawb nqa koj tus kheej. Kev txhawb nqa tus kheej tuaj yeem pib tau ntawm txhua tus txhua lub hnub nyoog.

 

 

Click links below for a downloadable version.