ی خودحمایت ها

Publications
#7147.16

ی خودحمایت ها

یی از خدمات و حمایت برای رسیدن به اهدافتان نیاز داشته باشید.  این یعنییستم هاییی معلولیت ارائه می دهند در ارتباط باشید.  همچنین این موضوع می تواند به معنی حضور در جلسات و حمایت از خودتان باشد.  خودحمایتی می تواند در هر سنی شروع شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.