ការស្វែងយល់ពីរបបៀបគណនាប ៉ោង IHSS

Publications
#5611.06

ការស្វែងយល់ពីរបបៀបគណនាប ៉ោង IHSS

អាយ។ អេស។ អេសផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីជួយអ្នកនៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចថែរក្សាខ្លួនអ្នកដោយសារតែភាពពិការរបស់អ្នក។ IHSS សំរេចថាតើអ្នកត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងសំរាប់សេវាកម្ម។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលខោនធីកំណត់ម៉ោងធ្វើការប្រចាំខែរបស់អ្នក។ វារាយជាជំហាន ៗ ដែលខោនធីឆ្លងកាត់ហើយផ្តល់ឧទាហរណ៍។